Διαδικασία : 2016/2229(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0320/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0320/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0493

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 573kWORD 52k
10.11.2016
PE 589.305v01-00 A8-0320/2016

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(APP) – 2016/2229(INI))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Jørn Dohrmann

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(APP)2016/2229(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (10711/2016 ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (11692/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0332/2016),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της […] για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0320/2016),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία παραδοσιακά αλίευαν πάντοτε από κοινού στην περιοχή του Kattegat και Skagerrak·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία στηρίζει τα ιστορικά δικαιώματα αλιείας των αλιέων από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία στο Kattegat και Skagerrak, χωρίς να θίγει τα δικαιώματα αλιέων από άλλα κράτη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η λήψη κατάλληλων μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της αλιείας στις περιοχές αυτές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία στηρίζει επίσης την εφαρμογή του μεταρρυθμισμένου συστήματος διαχείρισης της αλιείας στην ΕΕ, το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με τους στόχους και τις βασικές αρχές της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), ιδίως την εισαγωγή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και των υποχρεωτικών μέτρων για τη διατήρηση των αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

1.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα οποιωνδήποτε διαβουλεύσεων πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής της συμφωνίας και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή της, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της·

3.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν τη συμφωνία και την ανανέωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  τονίζει ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για οποιαδήποτε τρίτη χώρα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα, και ότι στην περίπτωση της Νορβηγίας οποιοιδήποτε δασμοί σε τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας, από την ΕΕ πρέπει να συνάδουν με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

5.  τονίζει ότι καθήκον της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι οι δασμοί σε τρόφιμα και αλιευτικά προϊόντα από την ΕΕ δεν καθορίζονται με τρόπο αντίθετο προς τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου στον τομέα των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Βασίλειο της Νορβηγίας.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου