Menetlus : 2016/2229(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0320/2016

Esitatud tekstid :

A8-0320/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0493

RAPORT     
PDF 337kWORD 51k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Jørn Dohrmann

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10711/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu eelnõu, mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis (11692/2014),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0332/2016),

–  võttes arvesse oma [.....] seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 teist lõiku,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0320/2016),

A.  arvestades, et Taani, Norra ja Rootsi kalurid on traditsiooniliselt alati Kattegatis ja Skagerrakis ühiselt kala püüdnud;

B.  arvestades, et leping säilitab Taani, Norra ja Rootsi kalurite ajaloolised püügiõigused, ilma et see piiraks teiste riikide kalurite õigusi, tagades samal ajal ka sobivate meetmete võtmise kalavarude majandamiseks ja kaitsmiseks kõnealustes vetes;

C.  arvestades, et leping toetab ka uue kalavarude majandamise reformitud süsteemi rakendamist ELis kooskõlas uue ühise kalanduspoliitika eesmärkide ja aluspõhimõtetega, eelkõige lossimiskohustuse lisamist ja kohustuslikke meetmeid kalavarude säilitamiseks ülalpool säästva kalapüügi piire;

1.  palub, et komisjon edastaks Euroopa Parlamendile kõikide lepingu artikli 4 kohaste nõupidamiste protokollid ja järeldused;

2.  palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule lepingu kohaldamise viimase aasta jooksul ja enne selle uuendamise läbirääkimiste alustamist täieliku aruande lepingu rakendamise kohta;

3.  palub, et komisjon ja nõukogu teavitaksid oma vastavate volituste piires Euroopa Parlamenti viivitamata ja ammendavalt lepingu ja selle uuendamisega seotud menetluste kõigil etappidel vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikele 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10;

4.  rõhutab, et mis tahes kolmanda riigi juurdepääs siseturule peab põhinema vastastikkuse põhimõttel ning et Norra puhul peavad EList pärit toiduainetele, sealhulgas kalandustoodetele, kehtestatavad mis tahes tollimaksud olema kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga;

5.  rõhutab, et komisjoni ülesanne on tagada, et EList pärit toiduainetele ja kalandustoodetele ei kehtestata tollimakse viisil, mis on vastuolus toiduainete, sealhulgas kalandustoodete valdkonnas kehtivate vabakaubanduse põhimõtetega;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Norra Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

9.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Õigusteave - Privaatsuspoliitika