Menettely : 2016/2229(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0320/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0320/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0493

MIETINTÖ     
PDF 334kWORD 46k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Jørn Dohrmann

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10711/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan väliseksi sopimukseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (11692/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0332/2016),

–  ottaa huomioon [...] antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0320/2016),

A.  toteaa, että perinteisesti Tanskan, Norjan ja Ruotsin kalastajat ovat aina kalastaneet yhdessä Kattegatissa ja Skagerrakissa;

B.  toteaa, että sopimuksessa säilytetään Tanskan, Norjan ja Ruotsin kalastajien historialliset kalastusoikeudet Kattegatissa ja Skagerrakissa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta muiden valtioiden kalastajien oikeuksiin, ja samalla myös varmistetaan, että näillä vesialueilla toteutetaan asianmukaisia kalastuksen hoito- ja säilyttämistoimenpiteitä;

C.  toteaa, että sopimuksella tuetaan myös uuden yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden ja perusperiaatteiden mukaisen uuden kalastuksenhoitojärjestelmän täytäntöönpanoa EU:ssa, erityisesti purkamisvelvoitteen käyttöönottoa ja pakollisia toimenpiteitä, joilla kannat pidetään kestävän kalastuksen raja-arvojen yläpuolella;

1.  kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille sopimuksen 4 artiklan mukaisesti käytyjen neuvottelujen pöytäkirjat ja johtopäätökset;

2.  kehottaa komissiota antamaan parlamentille ja neuvostolle sopimuksen viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uudistamista koskevien neuvotteluiden aloittamista täydellisen kertomuksen sen täytäntöönpanosta;

3.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa uuteen sopimukseen ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

4.  korostaa, että kolmansien maiden osalta sisämarkkinoille pääsyn on perustuttava vastavuoroistuuteen ja että Norjan tapauksessa EU:sta tuotujen elintarvikkeiden tullimaksujen, kalastustuotteet mukaan luettuina, on oltava Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaisia;

5.  korostaa, että komission tehtävänä on varmistaa, että EU:sta tuotujen elintarvikkeiden ja kalastustuotteiden tullimaksuja ei määrätä vapaan kaupan periaatteiden vastaisesti elintarvikealalla, kalastustuotteet mukaan luettuina;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö