Postupak : 2016/2229(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0320/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0320/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0493

IZVJEŠĆE     
PDF 421kWORD 51k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća  o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: Jørn Dohrmann

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10711/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske (11692/2014),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0332/2016),

–   uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od [.....] o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. drugi podstavak Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0320/2016),

A.   budući da ribari iz Danske, Norveške i Švedske tradicionalno zajedno love u području Kattegata i Skagerraka;

B.  budući da se sporazumom poštuju povijesna prava ribara iz Danske, Norveške i Švedske na ribarenje u području Kattegata i Skagerraka ne dovodeći u pitanje prava ribara iz drugih država, a istodobno se jamči i da su poduzete odgovarajuće mjere za upravljanje ribarstvom i očuvanje u tim vodama;

C.  budući da se sporazumom također podupire provedba reformiranog sustava za upravljanje ribarstvom u EU-u, uspostavljenog u skladu s ciljevima i osnovnim načelima nove zajedničke ribarstvene politike, naročito uvođenje obveze iskrcavanja i obveznih mjera za održavanje stokova iznad razina koje omogućuju postizanje najvišeg održivog prinosa;

1.  poziva Komisiju da Parlamentu dostavi zapisnike i zaključke svih savjetovanja održanih u skladu s člankom 4. sporazuma;

2.  poziva Komisiju da tijekom zadnje godine primjene sporazuma, a prije započinjanja pregovora o njegovu produljenju, Parlamentu i Vijeću dostavi cjelovito izvješće o njegovoj provedbi;

3.  poziva Komisiju i Vijeće da, u okviru svojih ovlasti te u skladu s člankom 13. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 218. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, bez odgode i u potpunosti informiraju Parlament u svim fazama postupaka koji se odnose na sporazum i njegovo produljenje;

4.  naglašava da se za sve treće zemlje pristup unutarnjem tržištu mora temeljiti na uzajamnosti i da u slučaju Norveške sve carine na prehrambene proizvode iz EU-a, uključujući proizvode ribarstva, moraju biti u skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru;

5.  ističe da je zadaća Komisije zajamčiti da se carine na prehrambene proizvode i proizvode ribarstva iz EU-a ne određuju tako da su u suprotnosti s načelima slobodne trgovine u području prehrambenih proizvoda, uključujući proizvode ribarstva;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i   Kraljevine Norveške.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti