Procedūra : 2016/2229(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0320/2016

Pateikti tekstai :

A8-0320/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0493

PRANEŠIMAS     
PDF 491kWORD 51k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje laivams, plaukiojantiems su Danijos, Norvegijos ir Švedijos vėliava, sudarymo projekto

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Jørn Dohrmann

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje laivams, plaukiojantiems su Danijos, Norvegijos ir Švedijos vėliava, sudarymo projekto

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10711/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje laivams, plaukiojantiems su Danijos, Norvegijos ir Švedijos vėliava, projektą (11692/2014),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0332/2016),

–  atsižvelgdamas į savo [......] teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje laivams, plaukiojantiems su Danijos, Norvegijos ir Švedijos vėliava, sudarymo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0320/2016),

A.  kadangi Danijos, Norvegijos ir Švedijos žvejai tradiciškai visada drauge žvejojo Kategato ir Skagerako sąsiauriuose;

B.  kadangi pagal šį susitarimą toliau užtikrinamos istorinės Danijos, Norvegijos ir Švedijos žvejų teisės žvejoti Kategato ir Skagerako sąsiauriuose nepažeidžiant kitų valstybių žvejų teisių ir kartu užtikrinant, kad būtų imamasi tinkamų žuvininkystės valdymo ir išsaugojimo šiuose vandenyse priemonių;

C.  kadangi šiuo susitarimu taip pat prisidedama prie pertvarkytos žvejybos valdymo ES sistemos, nustatytos pagal naujos bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslus ir pagrindinius principus, įgyvendinimo, ypač numatyto įpareigojimo iškrauti laimikį taikymo ir privalomų priemonių, kuriomis siekiama išlaikyti išteklių dydžius, viršijančius dydžius, kuriems esant užtikrinama tausi žvejyba, laikymosi;

1.  ragina Komisiją pateikti Parlamentui visų konsultacijų, surengtų pagal šio susitarimo 4 straipsnį, protokolus ir išvadas;

2.  ragina Komisiją paskutiniais susitarimo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl jo atnaujinimo pateikti Parlamentui ir Tarybai išsamią susitarimo įgyvendinimo ataskaitą;

3.  ragina Komisiją ir Tarybą, neviršijant atitinkamų savo įgaliojimų, nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą visais procedūrų, susijusių su susitarimu ir jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

4.  pabrėžia, kad bet kokios trečiosios šalies galimybė patekti į vidaus rinką turi būti grindžiama abipusiškumu ir kad Norvegijos atveju maisto produktams, įskaitant žuvininkystės produktus, iš ES taikomi muitai turi atitikti Europos ekonominės erdvės susitarimą;

5.  pabrėžia, kad Komisija turi užtikrinti, jog maisto ir žuvininkystės produktams iš ES taikytini muitai nebūtų nustatomi prieštaraujant laisvosios prekybos maisto produktų, įskaitant žuvininkystės produktus, srityje principams;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Norvegijos Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Teisinis pranešimas - Privatumo politika