Procedūra : 2016/2229(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0320/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0320/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0493

ZIŅOJUMS     
PDF 490kWORD 51k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā kuģiem, kas kuģo ar Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karogu

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Jørn Dohrmann

EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā kuģiem, kas kuģo ar Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karogu

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10711/2016),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā kuģiem, kas kuģo ar Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karogu (11692/2014),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0332/2016),

–  ņemot vērā [...] normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā kuģiem, kas kuģo ar Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karogu,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta otro daļu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0320/2016),

A.  tā kā Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas zvejnieki tradicionāli ir vienmēr kopīgi zvejojuši Kategatā un Skagerakā;

B.  tā kā nolīgums saglabā Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas zvejnieku vēsturiskās tiesības zvejot Kategatā un Skagerakā, neskarot citu valstu zvejnieku tiesības, tajā pašā laikā nodrošinot, ka šajos ūdeņos tiek veikti piemēroti zvejniecības pārvaldības un aizsardzības pasākumi;

C.  tā kā nolīgums palīdzēs īstenot reformēto ES zivsaimniecības pārvaldības sistēmu, kas ieviesta saskaņā ar jaunās kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķiem un pamatprincipiem, it īpaši ieviest izkraušanas pienākumu un pienākumu saglabāt krājumus virs līmeņa, kurš ļauj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu,

1.  aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam visu saskaņā ar nolīguma 4. pantu veikto apspriešanos protokolus un secinājumus;

2.  aicina Komisiju nolīguma pēdējā piemērošanas gadā un pirms sarunu sākšanas par tā atjaunošanu iesniegt Parlamentam un Padomei visaptverošu ziņojumu par tā īstenošanu;

3.  aicina Komisiju un Padomi katru savā kompetences jomā un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos ar nolīgumu un tā atjaunošanu saistīto procedūru posmos;

4.  uzsver, ka ikvienas trešās valsts piekļuvei iekšējam tirgum jābūt balstītam uz savstarpību un ka Norvēģijas gadījumā visiem muitas nodokļiem par pārtikas produktiem, tostarp zivsaimniecības produktiem, no ES jāatbilst Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu;

5.  uzsver, ka Komisijas uzdevums ir nodrošināt, ka pārtikas un zivsaimniecības produktiem no ES netiek uzlikti muitas nodokļi, kas būtu pretrunā brīvās tirdzniecības principiem pārtikas produktu, tostarp zivsaimniecības produktu, jomā;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Norvēģijas Karalistes valdībai un parlamentam.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

9.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Juridisks paziņojums - Privātuma politika