Procedura : 2016/2229(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0320/2016

Teksty złożone :

A8-0320/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0493

SPRAWOZDANIE     
PDF 492kWORD 46k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Jørn Dohrmann

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10711/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (11692/2014),

–  uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0332/2016),

–  uwzględniając swą rezolucję ustawodawczą z [...] w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit drugi Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0320/2016),

A.  mając na uwadze, że rybacy z Danii, Norwegii i Szwecji tradycyjnie prowadzili wspólne połowy w cieśninach Kattegat i Skagerrak;

B.  mając na uwadze, że w Umowie podtrzymuje się tradycyjne prawa rybaków z Danii, Norwegii i Szwecji do połowów w cieśninach Kattegat i Skagerrak z zastrzeżeniem praw rybaków z innych państw oraz że gwarantuje się w niej również podjęcie odpowiednich środków na rzecz zarządzania połowami i ochrony zasobów rybnych w tych strefach;

C.  mając na uwadze, że w Umowie wspiera się wdrożenie zreformowanego systemu zarządzania rybołówstwem w UE wprowadzonego zgodnie z celami i podstawowymi zasadami nowej wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności wprowadzenie obowiązku wyładunku i obowiązkowych środków umożliwiających utrzymanie zasobów rybnych powyżej poziomu gwarantującego zrównoważone rybołówstwo;

1.  wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi protokołów i konkluzji wszelkich konsultacji odbytych zgodnie z art. 4 Umowy;

2.  wzywa Komisję, aby w ciągu ostatniego roku stosowania Umowy i przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jej odnowienia przekazała Parlamentowi i Radzie pełne sprawozdanie z jej wykonania;

3.  wzywa Komisję i Radę, aby – w granicach swych odnośnych uprawnień – niezwłocznie przekazywały Parlamentowi pełne informacje na wszystkich etapach procedur związanych z Umową i jej odnowieniem, zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  podkreśla, że dostęp któregokolwiek państwa trzeciego do rynku wewnętrznego musi opierać się na zasadzie wzajemności oraz że w przypadku Norwegii wszelkie opłaty celne nakładane na produkty spożywcze, w tym produkty rybołówstwa, pochodzące z UE muszą być zgodne z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

5.  podkreśla, że Komisja musi zagwarantować, iż opłaty celne od produktów spożywczych i produktów rybołówstwa pochodzących z UE nie będą ustalane niezgodnie z zasadami wolnego handlu w dziedzinie produktów spożywczych, w tym produktów rybołówstwa;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

9.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności