Procedură : 2016/2229(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0320/2016

Texte depuse :

A8-0320/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0493

RAPORT     
PDF 487kWORD 46k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Jørn Dohrmann

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (10711/2016),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei (11692/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0332/2016),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din [.....] referitoare la proiectul de decizie a Consiliului încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0320/2016),

A.  întrucât, în mod tradițional, pescarii din Danemarca, Norvegia și Suedia au pescuit împreună în Kattegat și Skagerrak,

B.  întrucât Acordul garantează drepturile istorice ale pescarilor din Danemarca, Norvegia și Suedia de a pescui în Kattegat și Skagerrak fără a aduce atingere drepturilor pescarilor din alte state, garantând totodată că sunt luate măsuri adecvate privind gestionarea și conservarea pescuitului în aceste ape;

C.  întrucât Acordul sprijină, de asemenea, implementarea sistemului reformat de gestionare a pescuitului în UE instituit în conformitate cu obiectivele și principiile fundamentale ale noii politici comune în domeniul pescuitului (PCP), în special introducerea obligației de debarcare, precum și măsuri obligatorii de a menține stocurile peste limitele durabile de pescuit;

1.  invită Comisia să transmită Parlamentului procesul-verbal și concluziile tuturor consultărilor organizate în conformitate cu articolul 4 din Acord;

2.  invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de aplicare a acordului și înainte de inițierea negocierilor în vederea reînnoirii acestuia, un raport complet privind punerea sa în aplicare;

3.  invită Comisia și Consiliul, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul prompt și complet pe parcursul tuturor etapelor procedurii referitoare la acord și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  subliniază că accesul oricărei țări terțe la piața internă trebuie să se bazeze pe reciprocitate și că, în cazul Norvegiei, taxele vamale pe produse alimentare din UE, inclusiv produsele pescărești, trebuie să fie conforme dispozițiilor Acordului privind Spațiul Economic European;

5.  subliniază că sarcina Comisiei este de a garanta că taxele vamale pe produsele alimentare și pescărești din UE nu se stabilesc în contradicție cu principiile de liber schimb în domeniul produselor alimentare, inclusiv produsele pescărești;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei.


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

9.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Aviz juridic - Politica de confidențialitate