Postopek : 2016/2229(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0320/2016

Predložena besedila :

A8-0320/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0493

POROČILO     
PDF 484kWORD 51k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku za plovila, ki plujejo pod zastavo Danske, Norveške in Švedske

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Jørn Dohrmann

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku za plovila, ki plujejo pod zastavo Danske, Norveške in Švedske

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)(NLE) – 2016/2229(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10711/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku za plovila, ki plujejo pod zastavo Danske, Norveške in Švedske (11692/2014),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0332/2016),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne [.....] o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku za plovila, ki plujejo pod zastavo Danske, Norveške in Švedske,

–  ob upoštevanju drugega pododstavka člena 99(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0320/2016),

A.  ker ribiči z Danske, Norveške in Švedske v Kattegatu in Skagerraku tradicionalno lovijo skupaj;

B.  ker sporazum podpira zgodovinske ribolovne pravice ribičev z Danske, Norveške in Švedske na območjih Kattegat in Skagerrak brez poseganja v pravice ribičev iz drugih držav, hkrati pa zagotavlja tudi sprejetje ustreznih ukrepov za upravljanje in ohranjanje ribištva v teh vodah;

C.  ker sporazum podpira tudi izvajanje reformiranega sistema za upravljanje ribištva v EU, vzpostavljenega v skladu s cilji in osnovnimi načeli nove skupne ribiške politike, zlasti še uvedbo obveznosti iztovarjanja in obveznih ukrepov za ohranjanje staleža rib nad ravnmi, ki omogočajo doseganje največjega trajnostnega donosa;

1.  poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje zapisnike in sklepe vseh posvetovanj, opravljenih v skladu s členom 4 sporazuma;

2.  poziva jo tudi, naj Parlamentu in Svetu predloži izčrpno poročilo o izvajanju sporazuma v zadnjem letu njegove veljavnosti in pred začetkom pogajanj za njegovo podaljšanje;

3.  poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti Parlament nemudoma in izčrpno obveščata o vseh fazah postopka, povezanega s sporazumom in njegovim podaljšanjem;

4.  poudarja, da mora dostop do notranjega trga za vse tretje države temeljiti na vzajemnosti in da morajo biti v primeru Norveške vse carine na živila iz EU, tudi na ribiške proizvode, skladne s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru;

5.  poudarja, da mora Komisija zagotoviti, da carina na živilske in ribiške proizvode iz EU ne bo določena v nasprotju z načeli proste trgovine na področju živil, vključno z ribiškimi proizvodi;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Norveške.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

9.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov