Процедура : 2016/0192(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0321/2016

Внесени текстове :

A8-0321/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0492

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 651kWORD 49k
10.11.2016
PE 587.521v02-00 A8-0321/2016

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Йорн Дорман

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (10711/2016),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (11692/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0332/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид своята незаконодателна резолюция от […] относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A8-0321/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.


КРАТКА ОБОСНОВКА

На 7 август 1967 г. влезе в сила споразумение от 1966 г., сключено между Дания, Норвегия и Швеция, относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак и Категат. Това споразумение, което бе допълнено от двустранното споразумение за риболов от 1980 г. между Европейския съюз и Норвегия, позволява взаимното предоставяне на достъп за риболов между трите държави, извършван на разстояние до четири морски мили от техните съответни изходни линии в Скагерак и Категат. Освен това споразумението постановява, че за целите на подобен вид риболов въпросната зона се счита за открито море. Следователно споразумението урежда взаимоотношенията между държавите в качеството им както на държави на знамето, така и на крайбрежни държави.

Споразумението от 1966 г. взе под внимание особената география на Скагерак и Категат по отношение на рибарството и призна историческите права за риболов на трите държави в този морски участък с много малък размер. По тази причина споразумението от 1966 г. се състои само от три члена, като в първия се дефинира въпросната зона, а във втория се дефинират правата на достъп и желанието за хармонизиране на техническите разпоредби.

С присъединяването към ЕС на Дания и Швеция съответно през 1973 г. и 1995 г. отговорността за управлението на споразумението беше предоставена на Комисията от тяхно име. Консултациите по произтичащите от споразумението договорености се проведоха успоредно с консултациите по двустранното споразумение за риболов от 1980 г.

Първоначалният срок на действие на споразумението от 1966 г. беше 35 години и изтече през 2002 г., като впоследствие беше удължен за два петгодишни периода до 2012 г.

С оглед на последните събития в международното право в областта на рибарството, и по-специално с въвеждането на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. и Споразумението на ООН за рибните запаси от 1995 г., Норвегия счете, че действащото споразумение не отговаря на действащите разпоредби на морското право. Норвегия изрази загриженост особено по отношение на разпоредбите относно контрола. Наред с това според Норвегия считаше, че споразумението не съответства на принципите на нормалната юрисдикция на крайбрежната държава съгласно Конвенцията на ООН по морско право, нито на съвременните принципи за опазване и управление.

На 29 юли 2009 г. Министерството на външните работи на Норвегия уведоми официално датските власти, чието правителство е депозитар на споразумението, че норвежката страна желае да прекрати споразумението с официално денонсиране в съответствие с член 3, параграф 3 от него. Впоследствие срокът на споразумението от 1966 г. изтече на 7 август 2012 г.

Впоследствие Норвегия започна официални преговори с Комисията, действаща от името на Европейския съюз, с цел сключването на заместващо споразумение относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак и Категат. Новото споразумение беше парафирано на 24 октомври 2013 г. и подписано на 15 януари 2015 г. То е съобразено с Конвенцията на ООН по морско право, както и с приетите след нея свързани разпоредби в други споразумения.

С това ново споразумение се запазва изключителният достъп, предоставен на плавателните съдове от Дания, Норвегия и Швеция до водите на трите държави извън четирите морски мили от изходните линии. Споразумението осигурява непрекъснат взаимен достъп за двете държави – членки на ЕС, и за Норвегия до съответните води на другите страни по споразумението в зоната на Скагерак и Категат, като в същото време се гарантират устойчиви мерки за опазване и управление на извършвания на територията на зоната риболов. Наред с това в споразумението се предвиждат мерки за контрол в съответствие с принципите на нормалната юрисдикция на крайбрежна държава, какъвто вече е случаят с риболова в Северно море.

Позиция на докладчика

Традиционно рибарите не ловят риба в определени води: те ловят определени запаси или определени видове във водите, в които се срещат тези запаси или видове, и следват мигриращите видове. Тази традиция е съществувала още преди създаването на държавите и признаването на териториалните води и, много по-късно, на изключителните икономически зони.

Категат и Скагерак са типични примери за това. Шведските, датските и норвежките рибари са ловили риба заедно в търсене на същите рибни запаси поне от Средновековието насам. Фактът, че две от държавите са станали държави – членки на ЕС, не променя принципа, че рибарите от трите държави следва да се ползват от историческите права за риболов в Скагерак и Категат. От първостепенно значение е тези исторически права за риболов да се зачитат.

Общата политика в областта на рибарството на ЕС предвижда система за управление на рибните запаси във водите, които тя обхваща, и по този начин подкрепя историческите права на рибарите. Споразумението допринася за подкрепата на историческите права за риболов в тази област и също така ще бъде благоприятно за прилагането на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) в Категат и Скагерак.

Европейският парламент следва да даде своето одобрение за това споразумение.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Правна информация - Политика за поверителност