Procedure : 2016/0192(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0321/2016

Indgivne tekster :

A8-0321/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0492

HENSTILLING     ***
PDF 351kWORD 53k
10.11.2016
PE 587.521v02-00 A8-0321/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Jørn Dohrmann

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (10711/2016),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (11692/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0332/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–   der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af [......] om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A8-0321/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Norges regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

En overenskomst mellem Danmark, Norge og Sverige om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak og Kattegat trådte i kraft den 7. august 1967. Overenskomsten, som i 1980 blev suppleret med en bilateral fiskeriaftale mellem Den Europæiske Union og Norge, gav mulighed for gensidig adgang for fartøjer fra disse tre lande til at fiske i farvandene i Skagerrak og Kattegat indtil en afstand på fire sømil fra landenes respektive basislinjer. Det fastsættes endvidere i overenskomsten, at det omtalte område fiskerimæssigt betragtes som åbent hav. Overenskomsten regulerede således forholdet mellem staterne både som flag- og kyststater.

Overenskomsten af 1966 tog hensyn til de geografiske forhold i Skagerrak og Kattegat med indvirkning på fiskeriet og anerkendte de historiske fiskerirettigheder for fiskere fra de pågældende tre lande i dette lille havområde. Overenskomsten af 1966 bestod derfor kun af tre artikler. Artikel 1 definerede det berørte område, og artikel 2 definerede adgangsrettighederne og ønsket om at harmonisere de tekniske regler.

Da Danmark og Sverige tiltrådte EU i henholdsvis 1973 og 1995, blev Kommissionen ansvarlig for forvaltningen af denne overenskomst på vegne af de to medlemsstater. Der er således ført samråd om de ordninger, der følger af overenskomsten, parallelt med de samråd, der føres i overensstemmelse med den bilaterale fiskeriaftale af 1980.

Overenskomsten af 1966 forblev i kraft i en periode på 35 år indtil 2002 og blev derefter forlænget for to perioder på fem år, dvs. indtil 2012.

I lyset af den seneste udvikling i de internationale fiskeriregler, særlig indførelsen af FN's havretskonvention i 1982 og FN-aftalen af 1995 om fiskebestande, fandt Norge, at den gældende overenskomst ikke var i overensstemmelse med havretskonventionens gældende regler. Norge havde især betænkeligheder med hensyn til bestemmelserne om kontrol. Efter Norges mening var overenskomsten desuden hverken i tråd med principperne for almindelig kyststatsjurisdiktion, jf. FN's havretskonvention, eller i overensstemmelse med moderne bevarelses- og forvaltningsprincipper.

Den 29. juli 2009 meddelte Norges udenrigsministerium formelt de danske myndigheder, overenskomstens depositarregering, at landet ønskede at opsige overenskomsten, jf. overenskomstens artikel 3, stk. 3. Overenskomsten af 1966 udløb derfor den 7. august 2012.

Norge har efterfølgende indledt formelle forhandlinger med Kommissionen, som har ført forhandlingerne på vegne af Den Europæiske Union, med det formål at udarbejde en ny aftale om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak og Kattegat. Den nye aftale blev paraferet den 24. oktober 2013 og undertegnet den 15. januar 2015. Aftalen er i overensstemmelse med FN's havretskonvention såvel som dertil knyttede bestemmelser, der er fastsat i andre aftaler på et senere tidspunkt.

Den nye aftale opretholder den eksklusive adgang for fartøjer fra Danmark, Norge og Sverige til hinandens farvande uden for 4 sømil fra basislinjerne. Den sikrer fortsat gensidig adgang for de to medlemsstater og Norge til de øvrige aftaleparters farvande i Skagerrak og Kattegat, samtidig med at den sikrer forsvarlige bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger for fiskeriet i området. Den giver desuden mulighed for gennemførelsen af kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med almindelig kyststatsjurisdiktion, som det allerede er tilfældet i forbindelse med fiskeriet i Nordsøen.

Ordførerens holdning

Traditionelt fisker fiskere ikke i bestemte farvande; de fisker efter bestemte bestande eller bestemte arter og fisker i de farvande, hvor disse bestande eller arter findes, og følger vandrende arter. Denne tradition går tilbage til tiden før oprettelsen af stater og anerkendelsen af territorialfarvande og, meget senere, af eksklusive økonomiske zoner.

Kattegat og Skagerrak er typiske eksempler herpå. Svenske, danske og norske fiskere har fisket sammen i disse farvande efter de samme bestande siden middelalderen om ikke endnu længere. Den omstændighed, at to af landene er blevet EU-medlemsstater, har ikke ændret det princip, at fiskere fra de tre lande bør nyde de historiske rettigheder til at fiske i Skagerrak og Kattegat. Det er yderst vigtigt, at disse historiske fiskerirettigheder respekteres.

EU's fælles fiskeripolitik fastsætter en ordning for forvaltning af fiskeressourcerne i de farvande, der er omfattet af ordningen, og støtter på denne måde fiskeres historiske rettigheder. Aftalen supplerer støtten til de historiske fiskerirettigheder i dette område og vil også være til gavn for gennemførelsen af den reformerede fælles fiskeripolitik i Kattegat og Skagerrak.

Europa-Parlamentet bør godkende aftalen.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik