ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας

10.11.2016 - (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)) - ***

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Jørn Dohrmann

Διαδικασία : 2016/0192(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0321/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0321/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10711/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (11692/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0332/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της [......] για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0321/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 1966 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Δανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak και Kattegat, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 1967. Η εν λόγω συμφωνία, η οποία συμπληρώθηκε από τη διμερή αλιευτική συμφωνία του 1980 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, προέβλεπε τη δυνατότητα αμοιβαίας πρόσβασης των τριών χωρών στην αλιεία, σε απόσταση έως τέσσερα ναυτικά μίλια από τις αντίστοιχες γραμμές βάσης τους στο Skagerrak και Kattegat. Επιπλέον, η συμφωνία προέβλεπε ότι, για τους σκοπούς της ως άνω αλιευτικής δραστηριότητας, η συγκεκριμένη περιοχή εθεωρείτο ανοικτή θάλασσα. Ως εκ τούτου, η συμφωνία ρύθμιζε τη σχέση μεταξύ των κρατών, τόσο ως κρατών σημαίας όσο και ως παράκτιων κρατών.

Η συμφωνία του 1966 λάμβανε υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής του Skagerrak και Kattegat σε θέματα αλιείας και αναγνώριζε τα καθιερωθέντα με τη μακρόχρονη χρήση δικαιώματα των αλιέων των τριών χωρών να αλιεύουν σε αυτή τη μικρή θαλάσσια περιοχή. Για τον λόγο αυτό, η συμφωνία του 1966 αποτελούνταν από τρία μόνον άρθρα, το πρώτο εκ των οποίων οριοθετούσε την οικεία περιοχή, ενώ το δεύτερο καθόριζε τα δικαιώματα πρόσβασης και διατύπωνε τη βούληση των μερών για εναρμόνιση των τεχνικών κανονισμών.

Με την προσχώρηση της Δανίας και της Σουηδίας στην ΕΕ το 1973 και το 1995 αντίστοιχα, η Επιτροπή κατέστη υπεύθυνη για τη διαχείριση της εν λόγω συμφωνίας εξ ονόματος των δύο αυτών κρατών μελών. Διαβουλεύσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις που απορρέουν από τη συμφωνία πραγματοποιούνταν παράλληλα με τις διαβουλεύσεις που διεξάγονταν στο πλαίσιο της διμερούς αλιευτικής συμφωνίας του 1980.

Η συμφωνία του 1966 παρέμεινε σε ισχύ για αρχική περίοδο 35 ετών έως το 2002 και στη συνέχεια παρατάθηκε για δύο πενταετίες έως το 2012.

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στο διεθνές αλιευτικό δίκαιο, και συγκεκριμένα λόγω της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, καθώς και της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων του 1995, η Νορβηγία θεώρησε ότι η υφιστάμενη συμφωνία δεν ήταν πλέον σύμφωνη με τις σημερινές διατάξεις του δικαίου της θάλασσας. Η Νορβηγία εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο. Επιπλέον, εκτίμησε ότι η συμφωνία δεν τηρούσε τις αρχές της συνήθους δικαιοδοσίας του παράκτιου κράτους, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, και ότι δεν συμφωνούσε με τις σύγχρονες αρχές διατήρησης και διαχείρισης.

Στις 29 Ιουλίου 2009, το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ενημέρωσε επισήμως τις αρχές της Δανίας, της κυβέρνησης που ασκεί χρέη θεματοφύλακα της συμφωνίας, ότι θα προέβαινε σε επίσημη καταγγελία της συμφωνίας με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 3 αυτής. Ως εκ τούτου, η ισχύς της συμφωνίας του 1966 έληξε στις 7 Αυγούστου 2012.

Στη συνέχεια, η Νορβηγία ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη σύναψη συμφωνίας για την αντικατάσταση της προηγούμενης σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση όσον αφορά την αλιεία στην περιοχή του Skagerrak και Kattegat. Η νέα αυτή συμφωνία μονογραφήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2013 και υπογράφηκε στις 15 Ιανουαρίου 2015. Είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας καθώς και με μεταγενέστερες συναφείς διατάξεις άλλων συμφωνιών.

Η νέα συμφωνία διατηρεί την αποκλειστική πρόσβαση που παρέχεται σε σκάφη της Δανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας στα ύδατα της κάθε άλλης πλευράς πέραν των τεσσάρων ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης. Διασφαλίζει τη συνεχή αμοιβαία πρόσβαση για τα προαναφερόμενα δύο κράτη μέλη και τη Νορβηγία στα αντίστοιχα ύδατα των λοιπών μερών στην περιοχή του Skagerrak και Kattegat, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η λήψη κατάλληλων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για την αλιεία στην περιοχή. Επιπλέον, προβλέπει τη λήψη μέτρων ελέγχου σύμφωνα με τις αρχές της συνήθους δικαιοδοσίας του παράκτιου κράτους, όπως ισχύει ήδη όσον αφορά την αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα.

Η θέση του εισηγητή

Παραδοσιακά, οι αλιείς δεν αλιεύουν σε συγκεκριμένα ύδατα: αλιεύουν συγκεκριμένα αποθέματα ή είδη και αλιεύουν σε ύδατα στα οποία απαντούν τα εν λόγω αποθέματα ή είδη και επίσης ακολουθούν μεταναστευτικά είδη. Η παράδοση αυτή προϋπήρχε της δημιουργίας των κρατών και της αναγνώρισης χωρικών υδάτων και -των κατά πολύ μεταγενέστερων- αποκλειστικών οικονομικών ζωνών.

Η περιοχή του Kattegat και Skagerrak είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τουλάχιστον από τη μεσαιωνική εποχή, Σουηδοί, Δανοί και Νορβηγοί αλιείς δραστηριοποιούνται από κοινού σε αυτά τα ύδατα με στόχο τα ίδια αποθέματα. Το γεγονός ότι δύο από τις χώρες αυτές έγιναν κράτη μέλη δεν έχει επηρεάσει την αρχή βάσει της οποίας οι αλιείς των τριών χωρών έχουν το ιστορικό δικαίωμα να αλιεύουν στην περιοχή του Skagerrak και Kattegat. Ο σεβασμός του εν λόγω ιστορικού δικαιώματος είναι υψίστης σημασίας.

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ προβλέπει ένα σύστημα διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων σε ύδατα που καλύπτονται από αυτήν και με τον δικό της τρόπο στηρίζει τα ιστορικά δικαιώματα των αλιέων. Η συμφωνία στηρίζει επίσης τα ιστορικά δικαιώματα αλιείας στην εν λόγω περιοχή και θα είναι επωφελής για την εφαρμογή της αναθεωρημένης ΚΑλΠ στην περιοχή του Kattegat και Skagerrak.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του για τη συμφωνία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon