Izvješće - A8-0321/2016Izvješće
A8-0321/2016

PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske

10.11.2016 - (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)) - ***

Odbor za ribarstvo
Izvjestitelj: Jørn Dohrmann

Postupak : 2016/0192(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0321/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0321/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10711/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske (11692/2014),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0332/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu Rezoluciju od [......] o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A8-0321/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i   Kraljevine Norveške.

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka i Kattegata između Danske, Norveške i Švedske iz 1966. stupio je na snagu 7. kolovoza 1967. Tim je sporazumom, koji je dopunjen bilateralnim sporazumom o ribarstvu između Europske unije i Norveške iz 1980., navedenim trima državama omogućen uzajaman pristup ribolovu u području do četiri nautičke milje od njihovih polaznih linija u području Skagerraka i Kattegata. Osim toga, sporazumom je utvrđeno da se za potrebe takvog ribolova to područje smatra otvorenim morem. Stoga je sporazumom uređen odnos između država i u svojstvu država zastave i obalnih država.

Sporazumom iz 1966. uzete su u obzir posebne zemljopisne značajke područja Skagerraka i Kattegata u pogledu ribarstva te je njime priznato povijesno pravo navedenih triju država na ribarenje u tom malenom morskom području. Zbog toga je sporazum iz 1966. sadržavao samo tri članka: prvim je definirano predmetno područje, a drugim su utvrđena prava pristupa i želja za usklađivanjem tehničkih propisa.

Pristupanjem Danske EU-u 1973. i Švedske 1995. Komisija je postala nadležna za upravljanje tim sporazumom u ime tih dviju država članica. Savjetovanja o režimima koji proizlaze iz tog sporazuma održana su istovremeno sa savjetovanjima u okviru bilateralnog sporazuma o ribarstvu iz 1980.

Sporazum iz 1966. isprva je bio na snazi 35 godina (do 2002.), a naknadno je produžen za dva petogodišnja razdoblja (do 2012.).

S obzirom na noviji razvoj događaja u međunarodnom pravu u području ribarstva, prije svega zbog uvođenja Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. i Sporazuma UN-a o ribljim stokovima iz 1995., Norveška je smatrala da postojeći sporazum nije u skladu s trenutačnim odredbama prava mora. Zabrinutost Norveške odnosila se prije svega na odredbe o kontroli. Povrh toga, Norveška je smatrala da sporazum nije usklađen s načelima uobičajene nadležnosti obalne države u smislu Konvencije UN-a o pravu mora te da ne odgovara suvremenim načelima očuvanja i upravljanja.

Dana 29. srpnja 2009. norveško Ministarstvo vanjskih poslova službeno je obavijestilo danske vlasti, vladu depozitara sporazuma, o svojoj želji da sporazum raskine službenim otkazivanjem u skladu s člankom 3. stavkom 3. sporazuma. Zato je sporazum iz 1966. prestao važiti 7. kolovoza 2012.

Nakon toga, Norveška je započela službene pregovore s Komisijom, u ime Europske unije, u cilju uspostave zamjenskog sporazuma o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka i Kattegata. Taj novi sporazum parafiran je 24. listopada 2013. i potpisan 15. siječnja 2015. Sporazum je u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora i naknadnim povezanim odredbama iz drugih sporazuma.

Novim se sporazumom plovilima iz Danske, Norveške i Švedske i dalje jamči ekskluzivan uzajamni pristup vodama koje su od njihovih polaznih linija udaljene više od četiri nautičke milje. Njime se navedenim dvjema državama članicama i Norveškoj osigurava daljnji uzajamni pristup vodama drugih strana u području Skagerraka i Kattegata te se istovremeno osiguravaju razborite mjere očuvanja i upravljanja za ribolov u tom području. Nadalje, njime se omogućuju mjere kontrole u skladu s načelima uobičajene nadležnosti obalne države, kao što je već slučaj za ribolovne aktivnosti u Sjevernom moru.

Stajalište izvjestitelja

Ribari tradicionalno ne ribare u određenim vodama: love određene stokove ili vrste te ribare u vodama gdje se ti stokovi ili vrste mogu naći i slijede vrste koje se sele. Ta je tradicija starija od formiranja država i priznavanja teritorijalnih voda kao i od mnogo kasnije nastalih isključivih gospodarskih pojaseva.

Kattegat i Skagerrak tipični su primjeri za to. Švedski, danski i norveški ribari zajedno love iste stokove u tim vodama još od srednjeg vijeka, a možda i duže. Činjenica da su dvije od navedenih država postale države članice EU-a nije promijenila načelo prema kojem bi ribari iz sve tri države trebali uživati povijesno pravo na ribarenje u području Skagerraka i Kattegata. Od iznimne je važnosti da se poštuju ta povijesna prava na ribarenje.

Zajedničkom ribarstvenom politikom EU-a predviđen je sustav upravljanja ribljim stokovima u vodama na koje se ta politika odnosi te se na taj način podržavaju povijesna prava ribara. Ovim se sporazumom dodatno podržavaju povijesna prava na ribarenje u navedenom području te će on biti koristan za provedbu reformirane zajedničke ribarstvene politike u području Kattegata i Skagerraka.

Europski parlament trebao bi dati svoju suglasnost za taj sporazum.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon