Betänkande - A8-0321/2016Betänkande
A8-0321/2016

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg

10.11.2016 - (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: Jørn Dohrmann

Förfarande : 2016/0192(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0321/2016
Ingivna texter :
A8-0321/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10711/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (11692/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0332/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av sin icke-lagstiftningsresolution av den [...] om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0321/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Norge.

KORTFATTAD MOTIVERING

Ett avtal om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak och Kattegatt mellan Danmark, Norge och Sverige från 1966 trädde i kraft den 7 augusti 1967. Detta avtal, som kompletterades av 1980 års bilaterala fiskeavtal mellan EU och Norge, gav de tre länderna ömsesidigt tillträde till fiske upp till fyra sjömil från ländernas respektive baslinjer i Skagerrak och Kattegatt. Dessutom fastställdes i avtalet att området i fråga, vid utövandet av sådant fiske, ansågs utgöra fritt hav. Därmed reglerade avtalet förhållandet mellan staterna både som flaggstater och kuststater.

1966 års avtal beaktade Skagerraks och Kattegatts särskilda geografi vad gäller fiske och erkände de historiska rättigheterna för yrkesfiskare från de tre länderna att bedriva fiske i detta begränsade havsområde. Därför innehöll 1966 års avtal endast tre artiklar, av vilka den första avgränsade det berörda området och den andra fastställde rätten till tillträde och önskan att harmonisera tekniska föreskrifter.

I och med Danmarks och Sveriges anslutning till EU 1973 respektive 1995 blev kommissionen ansvarig för förvaltningen av detta avtal på dessa två medlemsstaters vägnar. Samråd om de arrangemang som följer av detta avtal har hållits parallellt med samråden inom ramen för 1980 års bilaterala fiskeavtal.

1966 års avtal gällde för en inledande period på 35 år fram till och med 2002 och har därefter förlängts med två femårsperioder till och med 2012.

Mot bakgrund av senare utveckling av internationell fiskerilagstiftning, särskilt införandet av FN:s havsrättskonvention från 1982 och FN:s avtal om fiskbestånd från 1995, ansåg Norge att det befintliga avtalet inte var förenligt med havsrättskonventionens gällande bestämmelser. Norges missnöje gällde främst bestämmelserna om kontroll. Vidare ansåg Norge att avtalet inte stämde överens med principerna för normal kuststatsjurisdiktion enligt FN:s havsrättskonvention och med moderna bevarande- och förvaltningsprinciper.

Den 29 juli 2009 meddelade det norska utrikesministeriet formellt de danska myndigheterna, avtalets depositarieregering, att man ville säga upp avtalet genom en formell uppsägning i enlighet med artikel 3.3 i avtalet. Följaktligen upphörde 1966 års avtal att gälla den 7 augusti 2012.

Därefter inleddes formella förhandlingar mellan Norge och kommissionen, på Europeiska unionens vägnar, i syfte att upprätta ett ersättningsavtal om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak och Kattegatt. Det nya avtalet paraferades den 24 oktober 2013 och undertecknades den 15 januari 2015. Avtalet är förenligt med FN:s havsrättskonvention och med senare relaterade bestämmelser i andra avtal.

Genom det nya avtalet upprätthålls det exklusiva tillträde som fartyg från Danmark, Norge och Sverige har till varandras vatten utanför 4 sjömil från baslinjerna. Det säkerställer fortsatt ömsesidigt tillträde för de två medlemsstaterna och Norge till de andra parternas respektive vatten i Skagerrak och Kattegatt och säkerställer samtidigt sunda bevarande- och förvaltningsåtgärder för fisket i området. Dessutom möjliggör det kontrollåtgärder som stämmer överens med principerna om normal kuststatsjurisdiktion, vilket redan är fallet för fisket i Nordsjön.

Föredragandens ståndpunkt

Traditionellt bedriver inte yrkesfiskare fiske i vissa vatten. De fiskar på bestämda bestånd eller efter bestämda arter, och de fiskar i de vatten där dessa bestånd eller arter befinner sig och följer migrerande arter. Denna tradition är äldre än såväl uppkomsten av stater som erkännandet av territorialvatten och, långt senare, exklusiva ekonomiska zoner.

Kattegatt och Skagerrak är typiska exempel på detta. Svenska, danska och norska yrkesfiskare har gemensamt fiskat på samma bestånd i dessa vatten sedan medeltiden, och kanske ännu längre. Det faktum att två av länderna blivit EU-medlemmar har inte påverkat principen om att yrkesfiskare från de tre länderna bör åtnjuta de historiska rättigheterna att bedriva fiske i Skagerrak och Kattegatt Det är av yttersta vikt att dessa historiska fiskerättigheter respekteras.

EU:s gemensamma fiskeripolitik är ett system för förvaltning av fiskbestånd i vatten som omfattas av politiken, och på detta sätt ger politiken stöd till yrkesfiskarnas historiska rättigheter. Avtalet stärker stödet till de historiska fiskerättigheterna i det här området och kommer också att gynna genomförandet av den reformerade gemensamma fiskeripolitiken i Kattegatt och Skagerrak.

Europaparlamentet bör godkänna avtalet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

9.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon