Процедура : 2016/2119(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0323/2016

Внесени текстове :

A8-0323/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0474

ДОКЛАД     
PDF 604kWORD 56k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Патриция Шулин

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0312 – C8 - 0245/2016),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид резултатите от тристранната среща от ххх,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0323/2016),

А.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014, който измени Регламент (ЕО) № 2012/2002, сума в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4а, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) максималната сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  В член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 е предвидено, че когато е необходимо, и за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни ресурси, от Фонда следва да се мобилизират суми до максимален размер от 50 000 000 EUR за авансови плащания, като съответните бюджетни кредити се записват в общия бюджет на Съюза.

(4)  С цел да бъде гарантирано своевременното наличие на достатъчни бюджетни ресурси в общия бюджет на Съюза за 2017 г. от Фонда следва да се мобилизира сума в размер на 50 000 000 EUR за авансови плащания.

(5)  С цел да се сведе до минимум необходимото време за мобилизиране на Фонда, настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2017 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за извършването на авансови плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага, считано от 1 януари 2017 г.

Съставено в

За Европейския парламент          За Съвета

Председател              Председател

(1)

  OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е създаден, за да може Съюзът да реагира при извънредни ситуации, причинени от големи природни бедствия, и като израз на европейска солидарност с регионите в Европа, засегнати от бедствия. Фондът може да предоставя финансова помощ на държави членки и държави, които са в процес на преговори за присъединяване към Съюза, в случай на „голямо природно бедствие“, когато причинените от него общи преки щети се оценяват или на над 3 милиарда евро по цени от 2011 г. или на над 0,6% от брутния национален доход на съответната държава (която от двете суми е по-ниска). Фондът може да бъде мобилизиран също така в случай на регионално бедствие. Условията за финансиране от ФСЕС са изложени в съответния основен акт (Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета), изменен през 2014 г. (Регламент (ЕС) № 661/2014).

Регламентът за МФР за периода 2014 ‒ 2020 г.(1) предвижда в своя член 10 възможност за мобилизиране на средства от Фонда в рамките на годишен таван от 500 милиона евро (по цени от 2011 г.) над таваните на съответните функции от финансовата рамка.

Настоящото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета не е свързано с конкретен случай на бедствие. Вместо това целта му е записване в общия бюджет на Съюза за 2017 г. на сумата от 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания за своевременно и ефикасно изплащане на авансови суми в случай на бедствие през следващата година.

Това е пряко свързано с нова разпоредба в изменящия регламент(2) от 2014 г. (член 4а), твърдо защитавана от Европейския парламент, която цели ускоряване на предоставянето на помощ на засегнатите държави чрез изплащане на авансова сума преди да бъде прието окончателното решение за отпускане на средства, като по този начин се повишава ефективността на Фонда. По настояване на Парламента окончателният компромисен текст на изменящия регламент, приет за пръв път по обикновената законодателна процедура, включва разпоредба, с която се предлага ежегодното бюджетиране на сума с максимален размер до 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни ресурси.

Следва да се отбележи, че авансово плащане може да бъде изплатено по искане на държава членка и след извършване на предварителна оценка от страна на Комисията на съответното заявление за отпускане на средства от ФСЕС. Размерът на авансовата сума не следва да надвишава 10% от очаквания общ размер на финансовата помощ и не следва да превишава 30 милиона евро. Изплащането на авансова сума не оказва влияние върху окончателното решение за мобилизиране на средства от Фонда, а неправомерно изплатените авансови суми се възстановяват на Европейската комисия от държавата членка.

Докладчикът напомня, че ФСЕС не е просто още една форма на финансова подкрепа от ЕС, а също така допринася за изпращането на ясно политическо послание за солидарност, като същевременно предоставя така необходимата помощ на засегнатите граждани. Капацитетът за бърза реакция, включително чрез авансови плащания, ще помогне на Съюза за постигането на тези цели.

Следователно докладчикът препоръчва тези суми да бъдат включени в бюджета за 2017 г.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 189, 27.06.2014 г., стр. 143.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew

Правна информация - Политика за поверителност