Postup : 2016/2119(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0323/2016

Předložené texty :

A8-0323/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0474

ZPRÁVA     
PDF 510kWORD 52k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Patricija Šulin

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 11 této dohody,

–  s ohledem na výsledky trialogu ze dne xxx,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0323/2016),

A.  vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (EU) č. 661/2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, je prostřednictvím prostředků v souhrnném rozpočtu Unie vyčleněna částka 50 000 000 EUR na vyplácení záloh;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4a odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Účelem Fondu solidarity Evropské unie („fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.

(2)  Fond nesmí překročit maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Ustanovení čl. 4a odst. 4 nařízení (ES) č. 2012/2002 stanoví, že kdykoli je to nutné pro zajištění včasné dostupnosti rozpočtových zdrojů, lze z fondu uvolnit prostředky do výše 50 000 000 EUR na výplaty záloh a odpovídající prostředky zapsat do souhrnného rozpočtu Unie.

(4)  K zajištění včasné dostupnosti dostatečných rozpočtových zdrojů v souhrnném rozpočtu Unie na rok 2017 by prostředky z fondu měly být na výplaty záloh uvolněny ve výši 50 000 000 EUR.

(5)  Za účelem maximálního zkrácení doby, která je k uvolnění prostředků z fondu nutná, by se toto rozhodnutí mělo použít ode dne 1. ledna 2017,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka ve výši 50 000 000 EUR ke krytí prostředků na závazky a prostředků na platby, které jsou určeny na výplaty záloh.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

V … dne …

za Evropský parlament      za Radu

předseda          předseda

(1)

  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) byl vytvořen proto, aby Unie mohla reagovat na mimořádné situace v důsledku velkých přírodních katastrof a projevit celoevropskou solidaritu s evropskými regiony zasaženými pohromami. Z fondu může být poskytnuta finanční pomoc členským státům a zemím, s nimiž probíhají jednání o přistoupení, v případě závažné přírodní katastrofy, tj. pokud celkové přímé škody způsobené katastrofou přesáhnou částku 3 miliardy EUR v cenách  roku 2011 nebo 0,6 % HND dané země, podle toho, která z částek je nižší. Prostředky z fondu lze uvolnit i v případě katastrofy regionálního rozsahu. Podmínky pro uvolnění prostředků z fondu jsou stanoveny v příslušném základním právním aktu (nařízení Rady (ES) č.°2012/2002 ve znění nařízení (EU) č.°661/2014 z roku 2014).

Článek 10 nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1) , umožňuje z fondu uvolnit prostředky v maximální roční výši 50 milionů EUR (v cenách roku 2011), a to nad rámec příslušných okruhů finančního rámce.

Stávající návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady není spojen s žádnou konkrétní katastrofou. Jeho účelem je, aby byla do souhrnného rozpočtu na rok 2017 zapsána částka 50 000 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby, která by sloužila k včasnému a účinnému vyplácení záloh, pokud by v příštím roce došlo k nějaké katastrofě.

Jde o přímý výsledek nového ustanovení (článek 4a) nařízení v upraveném znění(2) z roku 2014, které Evropský parlament rozhodně podporuje. Jeho smyslem je urychlit vyplácení pomoci postiženým zemím formou záloh ještě před přijetím konečného rozhodnutí, čímž se zefektivní čerpání prostředků z fondu. Na důrazné naléhání Parlamentu tak konečné kompromisní znění nařízení z roku 2014, které bylo poprvé přijato řádným legislativním postupem, obsahuje ustanovení, aby byla do rozpočtu každý rok zapsána částka 50 000 000 EUR v prostředcích na závazky a platby v zájmu rychlého uvolnění rozpočtových prostředků.

Je třeba poznamenat, že zálohu lze vyplatit na žádost členského státu po předběžném posouzení příslušné žádosti o poskytnutí pomoci z fondu ze strany Komise. Výše zálohy by neměla přesáhnout 10 % předpokládaného finančního příspěvku a neměla by být vyšší než 30 milionů EUR. Záloha se vyplácí bez ohledu na konečné rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu, přičemž neoprávněně vyplacenou zálohu bude Evropská komise od členských států zpětně inkasovat.

Zpravodajka připomíná, že Fond solidarity EU není pouze další formou finanční pomoci ze strany EU, ale že rovněž vysílá jasný politický vzkaz solidarity tím, že dotčeným občanům zajišťuje velmi potřebnou pomoc. K dosažení těchto cílů napomůže schopnost Unie rychle reagovat, mimo jiné vyplácením záloh.

Zpravodajka proto doporučuje, aby byly tyto částky zapsány do rozpočtu na rok 2017.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 189, 7.6..2014, s. 143.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew

Právní upozornění - Ochrana soukromí