BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud

11.11.2016 - (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Patricija Šulin

Procedure : 2016/2119(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0323/2016
Indgivne tekster :
A8-0323/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[1],

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2], særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3], særlig punkt 11,

–  der henviser til resultaterne af trepartsmødet den ...,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0323/2016),

A.  der henviser til, at et beløb på 50 000 000 EUR i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 661/2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2012/2002 stilles til rådighed med henblik på udbetaling af forskud i form af bevillinger i forbindelse med Unionens almindelige budget;

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
  • [2]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[1], særlig artikel 4a, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[2], særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2)  Fonden må ikke overstige et maksimalt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[3].

(3)  I artikel 4a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2012/2002 fastsættes det, at hvor det er nødvendigt for at sikre rettidigt disponible budgetmidler, kan fonden anvendes for et beløb på højst 50 000 000 EUR til udbetaling af forskud, og at de tilsvarende bevillinger optages i Unionens almindelige budget.

(4)  For at sikre, at der er tilstrækkelige budgetmidler til rådighed i rette tid på Unionens almindelige budget for 2017, bør der frigøres et beløb på 50 000 000 EUR fra fonden til udbetaling af forskud.

(5)  For at undgå forsinkelser i frigørelsen af disse midler i fonden bør denne afgørelse finde anvendelse fra 1. januar 2017 –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 frigøres fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 50 000 000 i forpligtelses- og betalingsbevillinger til udbetaling af forskud.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne   På Rådets vegne

Formand             Formand

  • [1]   EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
  • [2]   EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [3]   Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet for at sætte Unionen i stand til at reagere på nødsituationer i forbindelse med større naturkatastrofer og for at udtrykke europæisk solidaritet med katastroferamte regioner i Europa. Fonden kan yde økonomisk støtte til medlemsstater og lande, der deltager i tiltrædelsesforhandlinger i tilfælde af større naturkatastrofer, dvs., hvis den samlede direkte skade, som katastrofen har forvoldt, overstiger 3 mia. EUR i 2011-priser eller 0,6 % af landets BNI, alt efter hvilket beløb der er lavest. Fonden kan ligeledes anvendes i tilfælde af en regional katastrofe. Betingelserne for anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond er fastsat i den relevante basisretsakt (Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002) som ændret i 2014 (forordning (EU) nr. 661/2014).

FFR-forordningen for perioden 2014-2020[1] (artikel 10) giver mulighed for anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR (2011-priser) ud over de relevante udgiftsområder i den finansielle ramme.

Nærværende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse er ikke knyttet til en specifik katastrofe. Det har i stedet til formål at opføre et beløb på 50 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger på Unionens almindelige budget for 2017 med henblik på udbetaling af forskud på en rettidig og effektiv måde i tilfælde af en katastrofe næste år.

Dette er det direkte resultat af en ny bestemmelse i ændringsforordningen fra 2014[2] (artikel 4a), som Europa-Parlamentet kraftigt forsvarede, og som tager sigte på at fremskynde udbetalingen af støtte til de berørte lande gennem udbetaling af et forskud, inden den endelige beslutning om tildeling er truffet, og dermed øge fondens effektivitet. Efter pres fra Parlamentet inkluderede det endelige kompromis om den ændrede forordning, der for første gang blev vedtaget under den almindelige lovgivningsprocedure, således en bestemmelse om et beløb på op til 50 mio. EUR i forpligtelser og betalinger hvert år for at sikre rettidige disponible budgetmidler.

Det bør bemærkes, at et forskud kan tildeles på anmodning fra en medlemsstat og efter en foreløbig vurdering af den respektive anmodning om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som foretages af Kommissionen. Forskudsbeløbet bør ikke overstige 10 % af det forventede finansielle bidrag (og ikke overstige 30 mio. EUR). Forskuddet udbetales uden at foregribe den endelige beslutning om anvendelse af fonden, og uretmæssigt udbetalte forskud vil blive inddrevet fra medlemsstaten af Kommissionen.

Ordføreren minder om, at EUSF ikke blot er en anden form for finansiel støtte fra EU, men at den ligeledes bidrager til at sende et klart politisk budskab om solidaritet, samtidig med at der ydes en meget tiltrængt støtte til de berørte borgere. En hurtig reaktionskapacitet, herunder gennem udbetaling af et forskud, vil hjælpe Unionen til at nå disse mål.

Ordføreren anbefaler derfor, at disse beløb opføres på 2017-budgettet.

  • [1]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  EUT L 189 af 27.6 2014, s. 143.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew