Menetlus : 2016/2119(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0323/2016

Esitatud tekstid :

A8-0323/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0474

RAPORT     
PDF 350kWORD 54k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Patricija Šulin

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse ... kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0323/2016),

A.  arvestades, et kooskõlas määrusega (EL) nr 661/2014, millega muudeti määrust (EÜ) nr 2012/2002, tehti eelmaksete tegemiseks liidu üldeelarvest assigneeringutena kättesaadavaks 50 000 000 eurot;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1), eriti selle artikli 4a lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) eesmärk on võimaldada liidul kiiresti, tulemuslikult ja paindlikult reageerida kriisiolukordadele, et näidata üles solidaarsust looduskatastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 10 kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 500 000 000 eurot (2011. aasta hindades).

(3)  Määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 4a lõikes 4 on sätestatud, et kui see on vajalik selleks, et tagada eelarvevahendite õigeaegne olemasolu, võib võtta kasutusele fondi vahendid summas kuni 50 000 000 eurot ettemaksete tegemiseks ning kanda vastavad assigneeringud liidu üldeelarvesse.

(4)  Selleks et tagada piisavate eelarvevahendite õigeaegne olemasolu liidu 2017. aasta üldeelarves, tuleks võtta kasutusele fondi vahendid summas 50 000 000 eurot ettemaksete tegemiseks.

(5)  Selleks et minimeerida fondi kasutuselevõtuks kuluvat aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2017,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu 2017. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames ettemaksete tegemiseks kasutusele 50 000 000 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

[Koht],

Euroopa Parlamendi nimel      Nõukogu nimel

president          eesistuja

(1)

  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


SELETUSKIRI

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) loodi selleks, et võimaldada liidul reageerida suurte loodusõnnetuste poolt põhjustatud kriisiolukordadele ning väljendada Euroopa solidaarsust Euroopa katastroofipiirkondadega. Fondist antakse suurte loodusõnnetuste korral rahalist abi liikmesriikidele ja ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele juhul, kui katastroof on põhjustanud otsest kahju kokku rohkem kui 3 miljardi euro eest (2011. aasta hindades) või 0,6 % ulatuses riigi kogurahvatulust, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Fondi vahendeid võib kasutusele võtta ka piirkondliku mõõtmega katastroofi korral. ELSFi kasutuselevõtu tingimused on sätestatud asjakohases alusaktis (nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002), mida 2014. aastal muudeti (määrus (EL) nr 661/2014).

Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) määruse(1) artikli 10 kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades), mis lisandub finantsraamistiku vastavate rubriikide vahenditele.

Käesolev ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ei ole seotud ühegi konkreetse loodusõnnetusega. Selle eesmärk on hoopis kanda liidu 2017. aasta üldeelarvesse 50 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena, et võimaldada järgmisel aastal asetleidvate katastroofide korral õigeaegset ja tõhusat ettemaksete tegemist.

See tuleneb otseselt 2014. aasta muutmismääruse(2) uuest sättest (artikkel 4a), mida Euroopa Parlament tugevalt toetab ja mille eesmärk on kiirendada katastroofis kannatanud riikidele abi väljamaksmist, tehes enne lõpliku otsuse langetamist ettemakse ja parandades seeläbi asjaomase fondi tulemuslikkust. Muutmismääruse lõplikku kompromissteksti, mis võeti esimest korda vastu seadusandliku tavamenetluse alusel, lisati seetõttu parlamendi nõudmisel säte, millega tehti ettepanek kanda igal aastal eelarvesse kulukohustuste ja maksetena kuni 50 miljonit eurot, et tagada eelarvevahendite õigeaegne kättesaadavus.

Ühtlasi tuleks märkida, et ettemakseid saab teha liikmesriigi taotluse alusel, kuid alles pärast asjaomase ELSFi kasutuselevõtmise taotluse esialgset hindamist komisjonis. Ettemakse ei tohi olla suurem kui 10 % eeldatavast rahalisest toetusest ega ületada 30 miljonit eurot. Ettemakse tegemine ei mõjuta fondi vahendite kasutuselevõtu lõplikku otsust ja Euroopa Komisjon nõuab liikmesriigilt põhjendamatult tehtud ettemaksed tagasi.

Raportöör tuletab meelde, et ELSF ei ole lihtsalt järjekordne ELi rahalise toetuse andmise vahend, vaid sellega saadetakse ka selge ja poliitiline solidaarsussõnum ning antakse katastroofis kannatanud kodanikele väga vajalikku abi. Seetõttu aitab kiire reageerimine, muu hulgas ettemaksete tegemise kaudu, liidul neid eesmärke saavutada.

Seetõttu soovitab raportöör kanda kõnealused summad 2017. aasta eelarvesse.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 189, 27.06.2014, lk 143.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

10.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Stuart Agnew

Õigusteave - Privaatsuspoliitika