Menettely : 2016/2119(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0323/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0323/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0474

MIETINTÖ     
PDF 347kWORD 55k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2017 yleisestä talousarviosta

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Patricija Šulin

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2017 yleisestä talousarviosta

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013(3) tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon ... pidetyn trilogin tulokset,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0323/2016),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 661/2014 mukaisesti ennakkomaksujen maksamista varten voidaan ottaa käyttöön 50 000 000 euroa unionin yleisen talousarvion määrärahoina;

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2017 yleisestä talousarviosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002(1) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 ja erityisesti sen 4 a artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’rahasto’, tavoitteena on antaa unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin osoittaakseen solidaarisuutta luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneiden alueiden väestöä kohtaan.

(2)  Rahasto ei saa ylittää 500 000 000 euron enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 10 artiklassa säädetään.

(3)  Asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan 4 kohdassa säädetään, että aina kun tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että budjettivarat ovat hyvissä ajoin käytettävissä, rahastosta voidaan ottaa käyttöön varoja 50 000 000 euron enimmäismäärään asti ennakkomaksujen maksamiseksi ottamalla vastaavat määrärahat unionin yleiseen talousarvioon.

(4)  Jotta voidaan varmistaa, että unionin vuoden 2017 yleisessä talousarviossa on käytettävissä riittävät budjettivarat hyvissä ajoin, rahastosta olisi otettava käyttöön 50 000 000 euroa ennakkomaksujen maksamista varten.

(5)  Jotta rahaston varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2017,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2017 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 50 000 000 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ennakkomaksujen maksamista varten.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta      Neuvoston puolesta

Puhemies            Puheenjohtaja

(1)

  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


PERUSTELUT

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) perustettiin, jotta unioni voisi reagoida suurten luonnonkatastrofien aiheuttamiin hätätilanteisiin ja osoittaa näin solidaarisuutta Euroopan katastrofialueiden väestöä kohtaan. Rahaston tukea voidaan antaa jäsenvaltiolle tai jäsenyydestä neuvottelevalle maalle sellaisen suuren luonnonkatastrofin jälkeen, jonka aiheuttamat välittömät vahingot ovat yhteensä joko yli 3 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina tai yli 0,6 prosenttia maan bruttokansantulosta, jos tämä määrä on edellistä pienempi. Rahaston tukea voidaan myöntää myös alueellisen katastrofin vuoksi. EUSR:n varojen käyttöönoton edellytyksistä on säädetty asiaa koskevassa perusasetuksessa (neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002), jota muutettiin vuonna 2014 (asetuksella (EU) N:o 661/2014).

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetussa asetuksessa(1) (10 artikla) säädetään, että solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ylittämällä rahoituskehyksen asianomaisten otsakkeiden enimmäismäärät.

Tämä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösehdotus ei liity mihinkään tiettyyn luonnonkatastrofiin. Sen tarkoituksena on 50 miljoonan euron ottaminen Euroopan unionin yleiseen talousarvioon vuodeksi 2017 maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotta ennakkomaksut voidaan maksaa oikea-aikaisesti ja tehokkaasti ensi vuonna mahdollisesti tapahtuvien katastrofien yhteydessä.

Tämä on suoraa seurausta parlamentin aikoinaan voimakkaasti ajaman vuonna 2014 annetun muutosasetuksen(2) uudesta säännöksestä (4 a artikla), jossa pyrkimyksenä on tehostaa rahaston toimintaa jouduttamalla avun toimittamista katastrofista kärsiville maille siten, että maksetaan ennakkomaksuja ennen lopullista päätöstä avun myöntämisestä. Parlamentin vaatimuksesta muutosasetusta koskevaan lopulliseen kompromissiin sisällytettiin säännös, jonka mukaan talousarvioon voidaan ottaa vuosittain enintään 50 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotta talousarviomäärärahoja olisi oikeaan aikaan käytettävissä. Muutosasetus annettiin ensimmäistä kertaa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Jäsenvaltiolle voidaan sen pyynnöstä maksaa ennakkoa, kun komissio on alustavasti arvioinut solidaarisuusrahaston tukea koskevan hakemuksen. Ennakkomaksun määrä saa olla enintään 10 prosenttia ennakoidun avun määrästä, eikä se voi olla yli 30 miljoonaa euroa. Ennakkomaksun maksaminen ei vaikuta rahaston varojen käyttöönottoa koskevan lopullisen päätöksen tekemiseen, ja komissio perii jäsenvaltiolta takaisin perusteetta maksetut ennakot.

Esittelijä muistuttaa, että solidaarisuusrahasto ei ole pelkästään yksi unionin tuen muoto, vaan sillä halutaan myös antaa selvä poliittinen viesti solidaarisuudesta ja toimittaa kipeästi kaivattua apua hädässä oleville. Muun muassa ennakkomaksujen avulla varmistettava valmius nopeaan reagointiin auttaa edistämään näitä unionin tavoitteita.

Esittelijä suosittelee näin ollen näiden määrien ottamista vuoden 2017 talousarvioon.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 143.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö