Procedūra : 2016/2119(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0323/2016

Pateikti tekstai :

A8-0323/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0474

PRANEŠIMAS     
PDF 582kWORD 53k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant iš 2017 m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti

(COM(2016) 0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Patricija Šulin

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant iš 2017 m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti

(COM(2016) 0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0312 – C8-0245/2016),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į xxx trišalio dialogo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0323/2016),

A.  kadangi, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, avansams mokėti galima naudoti Sąjungos bendrojo biudžeto 50 000 000 EUR asignavimų sumą;

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant iš 2017 m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1) ypač į jo 4a straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – užtikrinti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, parodant solidarumą su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo suma neviršija 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 311/2013 10 straipsnyje(3);

(3)  Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4a straipsnio 4 dalyje numatyta, jog siekiant užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų gauti laiku, Fondo lėšos gali būti mobilizuotos avansams mokėti, neviršijant 50 000 000 EUR sumos, o atitinkami asignavimai įtraukti į Sąjungos bendrąjį biudžetą;

(4)  siekiant užtikrinti, kad 2017 m. Sąjungos bendrajame biudžete laiku būtų numatyta pakankamai biudžeto išteklių, avansams mokėti turėtų būti mobilizuota 50 000 000 EUR Fondo lėšų suma;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojama 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma avansams mokėti.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Priimta

Europos Parlamento vardu              Tarybos vardu

Pirmininkas                  Pirmininkas

(1)

  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) tikslas – užtikrinti Sąjungai galimybę reaguoti į ekstremalias situacijas, kurias lėmė didelės gaivalinės nelaimės, ir išreikšti europietišką solidarumą su nelaimės ištiktais regionais Europoje. Iš Fondo galima teikti finansinę pagalbą valstybėms narėms ir šalims, kurios derasi dėl narystės Sąjungoje, didelio masto gaivalinės nelaimės atveju, t. y. kai bendra tiesioginė šios nelaimės padaryta žala viršija 3 mlrd. EUR 2011 m. kainomis arba 0,6 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų, atsižvelgiant į tai, kuris dydis mažesnis. Jo lėšos taip pat gali būti mobilizuojamos regioninės nelaimės atveju. ESSF lėšų mobilizavimo sąlygos nustatytos atitinkamu pagrindiniu teisės aktu (Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2002), kuris iš dalies pakeistas 2014 m. (Reglamentu (ES) Nr. 661/2014).

2014–2020 m. DFP reglamente(1) (10 str.) numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR (2011 m. kainomis) ribos ir viršijant atitinkamų finansinės programos išlaidų kategorijų ribas.

Dabartinis Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl sprendimo nesusijęs su konkrečia stichine nelaime. Iš tiesų juo siekiama į 2016 m. Sąjungos bendrąjį biudžetą įrašyti 50 000 000 EUR sumą, kurią sudarys įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kad būtų galima laiku ir veiksmingai mokėti avansus, jei kitais metais įvyktų gaivalinė nelaimė.

Tai yra tiesioginis naujosios nuostatos, įrašytos 2014 m. reglamente, iš dalies keičiančiame ankstesnį reglamentą,(2) (4a str.), rezultatas, šią nuostatą labai gynė Europos Parlamentas ir ja siekiama paspartinti paramos išmokėjimą nukentėjusioms šalims išmokant joms avansus anksčiau, nei priimamas galutinis sprendimas suteikti paramą, ir taip padidinti Fondo veiksmingumą. Taigi Parlamentui primygtinai reikalaujant į galutinį kompromisą dėl naujo reglamento, iš dalies keičiančio ankstesnį reglamentą ir pirmą kartą priimto pagal įprastą teisėkūros procedūrą, įrašyta nuostata, pagal kurią siūloma kasmet į biudžetą įrašyti 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą siekiant užtikrinti, kad reikiamu laiku biudžete būtų reikiamų išteklių.

Reikėtų pažymėti, kad avansas gali būti suteiktas valstybės narės prašymu ir Komisijai atlikus preliminarų atitinkamos ESSF paraiškos vertinimą. Avanso suma neturėtų viršyti 10 proc. numatytos finansinės paramos sumos ir neturėtų viršyti 30 mln. EUR. Avansas išmokamas nedarant poveikio galutiniam sprendimui dėl ESSF lėšų mobilizavimo ir Europos Komisija susigrąžina valstybėms narėms neteisingai išmokėtas avanso sumas.

Pranešėjas primena, kas ESSF yra ne vien kitos rūšies ES finansinės paramos šaltinis, suteikiant labai reikalingą pagalbą nukentėjusiems piliečiams taip pat prisidedama prie aiškios politinės solidarumo žinios siuntimo. Sąjungai šių tikslų siekti padės greito reagavimo pajėgumai, įskaitant avanso išmokėjimą.

Taigi pranešėjas rekomenduoja įrašyti šią sumą į 2017 m. biudžetą.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 189, 2014 6 27, p. 143.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

10.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew

Teisinė informacija - Privatumo politika