Procedūra : 2016/2119(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0323/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0323/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0474

ZIŅOJUMS     
PDF 582kWORD 52k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Patricija Šulin

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā xxx trialoga rezultātus,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0323/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 661/2014, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, avansa maksājumiem tiek atvēlēta summa EUR 50 000 000 apmērā, izmantojot Savienības vispārējā budžeta apropriācijas,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1), un jo īpaši tās 4.a panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (turpmāk „Fonds”) mērķis ir nodrošināt Savienībai iespējas ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām un apliecināt solidaritāti ar dabas katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)  Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 10. pantu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 500 000 000 (2011. gada cenās).

(3)  Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4.a panta 4. punktā ir paredzēts, ka gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu savlaicīgu pieejamību, Fondu var izmantot avansa maksājumiem maksimāli EUR 50 000 000 apmērā, iekļaujot attiecīgās apropriācijas Savienības vispārējā budžetā.

(4)  Lai nodrošinātu pietiekamu budžeta līdzekļu savlaicīgu pieejamību Savienības 2017. gada vispārējā budžetā, Fonds būtu jāizmanto avansa maksājumiem EUR 50 000 000 apmērā.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai avansa maksājumiem piešķirtu summu EUR 50 000 000 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā —        Padomes vārdā —

priekšsēdētājs            priekšsēdētājs

(1)

  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) tika izveidots, lai nodrošinātu Savienībai iespējas reaģēt uz lielu dabas katastrofu izraisītām ārkārtas situācijām un apliecināt solidaritāti ar katastrofu skarto Eiropas reģionu iedzīvotājiem. No ESSF var sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstīm un valstīm, kas ir sākušas pievienošanās sarunas, lielas dabas katastrofas gadījumā, t. i., tad, ja šādas katastrofas radītie kopējie tiešie zaudējumi pārsniedz EUR 3 miljardus 2011. gada cenās vai 0,6 % no attiecīgās valsts NKI — atkarībā no tā, kura summa ir mazāka. Šo fondu var izmantot arī reģionāla mēroga katastrofas gadījumā. ESSF izmantošanas nosacījumi ir izklāstīti attiecīgajā pamataktā (Padomes Regulā (EK) Nr. 2012/2002), kas grozīts 2014. gadā (Regula (ES) Nr. 661/2014).

DFS regulā 2014.–2020. gadam(1) (10. pants) ESSF atļauts izmantot, nepārsniedzot gada maksimālo summu — EUR 500 miljoni (2011. gada cenās) —, papildus finanšu shēmas attiecīgajām pozīcijām.

Šis Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikums nav saistīts ar konkrētu dabas katastrofu. Tā mērķis ir iekļaut Savienības 2017. gada vispārējā budžetā EUR 50 miljonus saistību un maksājumu apropriācijās, lai nākamajā gadā būtu iespējams savlaicīgi un efektīvi izmaksāt avansus katastrofu gadījumā.

To paredz 2014. gadā pieņemtajā grozošajā regulā(2) iekļautais jaunais noteikums (4.a pants), kuru Eiropas Parlaments ļoti atbalstīja un kura mērķis ir paātrināt atbalsta izmaksu skartajām valstīm, izmaksājot avansu, pirms ir pieņemts galīgais lēmums par atbalsta piešķiršanu, un tādējādi veicināt ESSF efektivitāti. Līdz ar to Parlamenta neatlaidības rezultātā grozošās regulas galīgā kompromisa variantā, kuru pirmo reizi pieņēma saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, tika iekļauts noteikums katru gadu ieplānot budžetā līdz EUR 50 miljoniem saistību un maksājumu apropriācijās, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu savlaicīgu pieejamību.

Jāatzīmē, ka avansa maksājumu piešķir pēc dalībvalsts pieprasījuma un pēc tam, kad Komisija ir veikusi attiecīgā ESSF izmantošanas pieteikuma iepriekšēju izvērtēšanu. Avansa summa nepārsniedz 10 % no paredzamās finansiālā ieguldījuma summas (un nepārsniedz EUR 30 miljonus). Avansa izmaksa neietekmē galīgo lēmumu par ESSF izmantošanu, un nepamatoti izmaksātus avansus Eiropas Komisija liek dalībvalstij atmaksāt.

Referente atgādina, ka ESSF nav tikai vēl viens ES finansiālā atbalsta veids, bet tas arī palīdz nosūtīt skaidru politisku solidaritātes signālu, vienlaikus sniedzot ļoti nepieciešamu atbalstu dabas katastrofu skartajiem iedzīvotājiem. Tādēļ ātra reaģēšana, tostarp izmantojot avansa maksājumu, palīdzēs sasniegt minētos mērķus.

Tādēļ referente iesaka minētās summas iekļaut 2017. gada budžetā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 189, 1.2.2014., 143. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew

Juridisks paziņojums - Privātuma politika