Procedura : 2016/2119(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0323/2016

Teksty złożone :

A8-0323/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0474

SPRAWOZDANIE     
PDF 586kWORD 55k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r.

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Patricija Šulin

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r.

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych z dnia ...,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0323/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 661/2014 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 kwotę w wysokości 50 000 000 EUR udostępnia się na wypłatę zaliczek ze środków w budżecie ogólnym Unii,

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), a w szczególności jego art. 4a ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)  Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  Artykuł 4a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 stanowi, że jeżeli jest to niezbędne w celu zapewnienia na czas dostępu do zasobów budżetowych, możliwe jest uruchomienie funduszu w kwocie do 50 000 000 EUR na wypłatę zaliczek poprzez zapisanie odpowiednich środków w budżecie ogólnym Unii.

(4)  W celu zapewnienia na czas dostępu do wystarczających zasobów budżetowych w budżecie ogólnym Unii na rok 2017 należy uruchomić fundusz w kwocie 50 000 000 EUR na wypłatę zaliczek.

(5)  W celu skrócenia do minimum czasu potrzebnego na uruchomienie funduszu niniejszą decyzję należy stosować od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2017 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 50 000 000 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego      W imieniu Rady

Przewodniczący            Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) utworzono, aby umożliwić Unii reagowanie na sytuacje nadzwyczajne spowodowane poważnymi klęskami żywiołowymi oraz wyrażenie solidarności europejskiej z regionami dotkniętymi takimi klęskami w Europie. Z funduszu można oferować pomoc finansową państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii w przypadku wystąpienia poważnej klęski żywiołowej, jeśli łączne bezpośrednie szkody spowodowane przez taką klęskę żywiołową przekraczają 3 mld EUR w cenach z 2011 r. lub 0,6% DNB danego kraju, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Środki z funduszu można także uruchamiać w przypadku wystąpienia regionalnej klęski żywiołowej. Warunki uruchomienia FSUE są określone w odpowiednim akcie podstawowym (rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002), zmienionym w 2014 r. (rozporządzenie (UE) nr 661/2014).

Rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(1) (art. 10) dopuszcza możliwość uruchomienia środków z funduszu w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), powyżej limitów właściwych działów ram finansowych.

Obecny projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nie dotyczy konkretnej klęski żywiołowej. Jego celem jest natomiast ujęcie w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. kwoty 50 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności na wypłatę zaliczek w sposób szybki i skuteczny w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej w przyszłym roku.

Jest to bezpośrednim skutkiem nowego przepisu rozporządzenia zmieniającego z 2014 r.(2) (art. 4a), którego zdecydowanie broni Parlament Europejski i który ma na celu przyspieszenie wypłaty pomocy poszkodowanym państwom poprzez wypłatę zaliczki przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyznaniu finansowania, co zwiększy skuteczność funduszu. W wyniku nalegań ze strony Parlamentu w ostatecznym kompromisie w sprawie rozporządzenia zmieniającego, przyjętego po raz pierwszy w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, zawarty jest przepis, zgodnie z którym co roku do budżetu wpisana zostaje maksymalna kwota 50 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności w celu zapewnienia szybkiej dostępności zasobów budżetowych.

Należy zauważyć, że zaliczki można udzielić na wniosek państwa członkowskiego i po dokonaniu przez Komisję wstępnej oceny odnośnego wniosku o środki z FSUE. Kwota zaliczki nie może przekraczać 10% kwoty zakładanego wkładu finansowego ani kwoty 30 mln EUR. Zaliczka jest wypłacana bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia funduszu, a nienależnie wypłacone zaliczki zostaną odzyskane od państw członkowskich przez Komisję Europejską.

Sprawozdawca przypomina, że FSUE nie jest tylko kolejną formą wsparcia finansowego z UE, lecz przyczynia się on również do wysłania jasnego sygnału politycznego o solidarności, a jednocześnie oferuje bardzo potrzebną pomoc obywatelom poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej. Dlatego możliwość szybkiego reagowania, w tym poprzez wypłatę zaliczki, pomoże osiągnąć te cele.

Sprawozdawca zaleca zatem ujęcie powyższych kwot w budżecie na 2017 r.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 189 z 26.06.2014, s. 143.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności