Procedură : 2016/2119(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0323/2016

Texte depuse :

A8-0323/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0474

RAPORT     
PDF 578kWORD 55k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Patricija Šulin

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere rezultatele trilogului din xxx,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0323/2016),

A.  întrucât, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 661/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, se pune la dispoziție o sumă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, prin intermediul creditelor aferente din bugetul general al Uniunii,

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4a alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) este de a-i permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență pentru a-și exprima solidaritatea față de populațiile din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)  Fondul nu trebuie să depășească suma maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  Articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 prevede că, atunci când este necesar pentru a se asigura disponibilitatea la timp a resurselor bugetare, Fondul poate fi mobilizat până la o sumă maximă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, creditele aferente fiind înscrise în bugetul general al Uniunii.

(4)  Pentru a se asigura disponibilitatea la timp a unor resurse bugetare suficiente în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul 2017, ar trebui să se mobilizeze suma de 50 000 000 EUR din Fond pentru efectuarea unor plăți în avans.

(5)  Pentru a reduce la minimum perioada de timp necesară pentru mobilizarea Fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2017.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 50 000 000 EUR în credite de angajament și de plată pentru efectuarea unor plăți în avans.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European        Pentru Consiliu

Președintele              Președintele

(1)

  JO L 311, 14.11.2002, p. 3

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


EXPUNERE DE MOTIVE

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost instituit pentru a permite Uniunii să răspundă situațiilor de urgență provocate de catastrofe naturale majore și să își manifeste solidaritatea cu regiunile din Europa afectate de o catastrofă. Fondul poate oferi asistență financiară statelor membre și țărilor care se află în etapa de negocieri în vederea aderării la Uniune, în cazul unei „catastrofe naturale majore”, adică dacă daunele totale directe provocate de catastrofă depășesc 3 miliarde EUR la prețurile din 2011 sau 0,6% din VNB-ul țării în cauză, fiind reținută valoarea cea mai mică dintre acestea. Fondul poate fi mobilizat, de asemenea, în cazul unor catastrofe regionale. Condițiile care permit mobilizarea FSUE sunt stabilite în actul de bază relevant [Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului], modificat în 2014 [Regulamentul (UE) nr. 661/2014].

Regulamentul de stabilire a CFM pentru perioada 2014-2020(1) (articolul 10) permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), peste plafoanele rubricilor relevante din cadrul financiar.

Prezenta propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului nu vizează o catastrofă anume. În schimb, obiectivul său este de a înscrie în bugetul general al Uniunii pentru 2017 suma de 50 de milioane EUR sub formă de credite de angajament și de plată, această sumă fiind necesară pentru a plăti într-un mod mai rapid și mai eficient avansurile în cazul unei catastrofe care ar putea surveni în exercițiul următor.

Acest lucru este consecința directă a unei noi dispoziții din Regulamentul de modificare din 2014(2) (articolul 4a), care vizează accelerarea plăților către țările afectate prin plata unui avans înainte de a se lua decizia finală de atribuire, crescând astfel eficacitatea Fondului. La insistențele Parlamentului, compromisul final privind Regulamentul de modificare, adoptat pentru prima dată prin procedura legislativă ordinară, a inclus astfel o dispoziție care propune înscrierea în buget a unei sume de până la 50 de milioane EUR în credite de angajament și credite de plată în fiecare exercițiu, pentru a asigura disponibilitatea timpurie a resurselor bugetare.

Ar trebui reamintit faptul că avansurile pot fi plătite cu condiția ca statele membre să depună o cerere în acest sens și după ce Comisia a realizat o evaluare preliminară a respectivului dosar în care se solicită finanțare din partea FSUE. Cuantumul avansului plătit nu ar trebui să depășească 10 % din contribuția financiară anticipată și, de asemenea, nu ar trebui să depășească suma de 30 de milioane EUR. Avansul se plătește fără a aduce atingere deciziei finale privind mobilizarea Fondului, iar Comisia Europeană va recupera de la statul membru în cauză avansurile plătite în mod necuvenit.

Raportoarea reamintește că FSUE nu este doar o altă formă de asistență financiară acordată de UE, ci acest fond contribuie, de asemenea, la transmiterea unui mesaj politic clar de solidaritate, oferind un sprijin foarte necesar cetățenilor afectați. O capacitate de reacție promptă, inclusiv prin plata unui avans, va ajuta Uniunea să își îndeplinească aceste obiective.

Raportoarea recomandă, așadar, ca aceste sume să fie înscrise în bugetul pe 2017.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 189, 27.06.2014, p. 143.


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

10.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

John Stuart Agnew

Aviz juridic - Politica de confidențialitate