SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017

  11.11.2016 - (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

  Výbor pre rozpočet
  Spravodajkyňa: Patricija Šulin

  Postup : 2016/2119(BUD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0323/2016
  Predkladané texty :
  A8-0323/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017

  (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

  –  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie[1],

  –  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2], a najmä na jeho článok 10,

  –  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3], a najmä na jej bod 11,

  –  so zreteľom na výsledky trialógu z xxx,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0323/2016),

  A.  keďže v súlade s nariadením (EÚ) č. 661/2014, ktorým bolo zmenené nariadenie (ES) č. 2012/2002, sa na vyplácanie záloh prostredníctvom rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie dáva k dispozícii suma 50 000 000 EUR;

  1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

  PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

  o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017

  EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie[1], a najmä na jeho článok 4a ods. 4,

  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[2], a najmä na jej bod 11,

  so zreteľom na návrh Európskej komisie,

  keďže:

  (1)  Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie, aby sa prejavila solidarita s obyvateľstvom v regiónoch postihnutých prírodnými katastrofami.

  (2)  Fond nemá prekročiť maximálnu sumu 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[3].

  (3)  V článku 4a ods. 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002 sa stanovuje, že, ak je to potrebné s cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť rozpočtových zdrojov, môže sa z fondu uvoľniť suma do maximálnej výšky 50 000 000 EUR na vyplatenie záloh, zahrnutím zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov do všeobecného rozpočtu Únie.

  (4)  S cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť dostatočných rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Únie na rok 2017 by sa mal zmobilizovať fond vo výške 50 000 000 EUR na vyplácanie záloh.

  (5)  S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od 1. januára 2017,

  PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

  Článok 1

  V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 50 000 000 EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch na vyplácanie záloh.

  Článok 2

  Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

  V

  Za Európsky parlament        Za Radu

  Predseda            predseda

  • [1]   Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
  • [2]   Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]   Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol zriadený, aby Únia mohla reagovať na núdzové situácie spôsobené veľkými prírodnými katastrofami a prejaviť európsku solidaritu s regiónmi v Európe, ktoré zasiahli katastrofy. Z fondu môže byť poskytnutá pomoc členským štátom a krajinám, ktoré sa zúčastňujú na prístupových rokovaniach, v prípade „veľkej prírodnej katastrofy“, t. j. ak priame škody spôsobené katastrofou presiahnu sumu 3 miliardy EUR v cenách roku 2011, resp. 0,6 % HND danej krajiny, podľa toho, ktorá suma je nižšia. Fond možno mobilizovať aj v prípade regionálnej katastrofy. Podmienky mobilizácie FSEÚ sú stanovené v príslušnom základnom akte (nariadení Rady (ES) č. 2012/2002), ktorý bol zmenený v roku 2014 (nariadením (EÚ) č. 661/2014).

  Nariadenie o VFR na roky 2014 – 2020[1] (článok 10) umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011) nad rámec príslušných okruhov finančného rámca.

  Súčasný návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady nesúvisí s konkrétnou katastrofou. Naopak, jeho cieľom je začleniť do všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 sumu 50 miliónov EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch, aby bolo možné včas a účinne vyplácať zálohy v prípade katastrofy počas budúceho roka.

  Vyplýva to priamo z nového ustanovenia pozmeňujúceho nariadenia z roku 2014[2] (článku 4a), o ktoré sa výrazne zasadzoval Európsky parlament a ktorého cieľom je urýchliť rozdeľovanie pomoci pre postihnuté krajiny vyplatením zálohy ešte pred prijatím konečného rozhodnutia o poskytnutí zálohy, a tým zvýšiť účinnosť fondu. Na naliehanie Parlamentu bolo teda do konečného kompromisného znenia pozmeňujúceho nariadenia, ktoré bolo prvýkrát prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu, začlenené ustanovenie, ktorým sa navrhuje, aby sa do rozpočtu zahrnula suma 50 miliónov EUR viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov za každý rok s cieľom zaistiť včasnú dostupnosť rozpočtových zdrojov.

  Treba poznamenať, že zálohu možno poskytnúť na žiadosť členského štátu a po tom, ako Komisia predbežne posúdi príslušnú žiadosť o poskytnutie prostriedkov z FSEÚ. Výška zálohy by nemala presiahnuť 10 % predpokladaného finančného príspevku a ani sumu 30 miliónov EUR. Vyplatením zálohy nie je dotknuté konečné rozhodnutie o mobilizácii fondu, pričom Európska komisia bude od členského štátu vymáhať vrátenie neoprávnene vyplatených záloh.

  Spravodajkyňa pripomína, že FSEÚ nie je len inou formou finančnej podpory EÚ, ale prispieva aj k vyslaniu jasného politického signálu solidarity a zároveň poskytuje postihnutým občanom tak veľmi potrebnú pomoc. Únii pomôže pri dosahovaní týchto cieľov schopnosť rýchlo reagovať, a to aj prostredníctvom vyplatenia zálohy.

  Spravodajkyňa preto odporúča, aby uvedené sumy boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2017.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  10.11.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  John Stuart Agnew