Förfarande : 2016/2119(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0323/2016

Ingivna texter :

A8-0323/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0474

BETÄNKANDE     
PDF 351kWORD 55k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Patricija Šulin

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av resultatet av trepartsmötet den xxx,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0323/2016), och av följande skäl:

A.  I linje med förordning (EU) nr 661/2014 om ändring av förordning (EG) nr 2012/2002 ska ett belopp på 50 000 000 EUR göras tillgängligt för utbetalning av förskott genom anslag i Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4a.4

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner.

(2)  Det högsta beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 EUR (i 2011 års priser).

(3)  I artikel 4a.4 i förordning (EG) 2012/2002 föreskrivs att när så är nödvändigt för att säkerställa en snabb tillgång till budgetmedel, får fonden tas i anspråk med ett belopp på högst 50 000 000 EUR i förskottsutbetalningar, och motsvarande anslag ska föras in i unionens allmänna budget.

(4)  För att säkerställa tillgången till tillräckliga budgetmedel i tid i unionens allmänna budget för 2017 bör fonden tas i anspråk med ett belopp på 50 000 000 EUR, för utbetalningar av förskott.

(5)  För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk, bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2017 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk med ett belopp på 50 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för förskottsutbetalningar.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Utfärdat i,

På Europaparlamentets vägnarPå rådets vägnar

OrdförandeOrdförande

(1)

  EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


MOTIVERING

Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) inrättades för att ge unionen möjlighet att vidta åtgärder i nödsituationer som orsakats av allvarliga naturkatastrofer och att visa europeisk solidaritet med katastrofdrabbade regioner i Europa. Fonden kan ge medlemsstaterna och de länder som förhandlar om EU-anslutning ekonomiskt stöd vid allvarliga naturkatastrofer om de totala direkta skador som katastrofen orsakat överskrider 3 miljarder EUR i 2011 års priser eller 0,6 % av landets BNI, beroende på vilket belopp som är lägst. Fonden kan också utnyttjas vid regionala katastrofer. Villkoren för att beviljas stöd från fonden anges i den grundläggande rättsakten (rådets förordning (EG) nr 2012/2002), ändrad 2014 (förordning (EU) nr 661/2014).

Förordningen om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) (artikel 10) gör det möjligt att utnyttja fonden inom det årliga taket på 500 miljoner EUR (2011 års priser), utöver de berörda rubrikerna i budgetramen.

Europaparlamentets och rådets aktuella förslag till beslut är inte kopplat till en specifik naturkatastrof. I stället syftar det till att göra ett belopp på 50 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden tillgängligt i Europeiska unionens allmänna budget för 2017 för utbetalning av förskott på ett effektivt sätt och i rätt tid om en katastrof skulle inträffa under nästa år.

Detta är ett direkt resultat av den nya bestämmelsen i ändringsförordningen från 2014(2) (artikel 4a), som Europaparlamentet mycket kraftfullt försvarat, och som syftar till att skynda på utbetalningen av stödet till drabbade länder genom en utbetalning av ett förskott innan det slutliga beslutet om beviljande av bidrag har fattats, för att därmed öka fondens effektivitet. På parlamentets begäran innehöll den slutliga kompromissen om ändringsförordningen, som för första gången antogs inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, därför en bestämmelse som innebär ett förslag om att ett belopp på upp till 50 miljoner EUR ska budgeteras i åtaganden och betalningar varje år för att säkerställa en snabb tillgång till budgetmedel.

Det bör noteras att förskott kan ges efter begäran från en medlemsstat efter att kommissionen har gjort en preliminär utvärdering av respektive ansökan till fonden. Förskottet bör inte överskrida 10 % av det beräknade ekonomiska stödet och inte överskrida 30 miljoner EUR. Förskottet betalas ut utan att det föregriper det slutliga beslutet om att utnyttja fonden, och kommissionen kommer att återkräva felaktigt utbetalda förskott från medlemsstaten.

Föredraganden påminner om att fonden inte bara är ytterligare en typ av ekonomiskt stöd från EU, utan också bidrar till att ge ett tydligt politiskt budskap om solidaritet samtidigt som den ger de drabbade medborgarna konkret hjälp. Därför kommer en snabb reaktion, inklusive utbetalning av ett förskott, att bidra till att unionen uppnår dessa mål.

Föredraganden rekommenderar därför att dessa belopp förs in i budgeten för 2017.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 189, 27.06.2014, s. 143.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy