BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere i bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

11.11.2016 - (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Tadeusz Zwiefka


Procedure : 2016/0159(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0324/2016
Indgivne tekster :
A8-0324/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere i bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0317),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0196/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0324/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af forordning (EU) 2015/848 og deltager derfor i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(3)  I medfør af artikel 3, stk. 1, i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning den 1. september 2016.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler Det forenede Kongeriges holdning til Kommissionens forslag i henhold til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det Forenede Kongerige deltog i vedtagelsen og anvendelsen af forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i protokollen, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler Irlands holdning til Kommissionens forslag i henhold til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Irland deltog i vedtagelsen og anvendelsen af forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling. Irland vil altid have mulighed for at acceptere denne nye forordning til ændring af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 efter forordningens vedtagelse, jf. artikel 4 i ovennævnte protokol.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den træder i kraft den 26. juni 2017.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er af teknisk karakter og tilpasser ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning til ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling, som ændringsforordningen har til formål at ændre. Det bidrager til retssikkerheden.

BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (omarbejdning)[1] trådte i kraft den 26. juni 2015. Forordningen finder anvendelse fra den 26. juni 2017 med undtagelse af den del, der vedrører systemet til sammenkobling af nationale insolvensregistre, der anvendes fra den 26. juni 2019.

Forordningen indeholder som bilag lister over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere, som er relevante for forordningens gennemførelse. I bilag A til forordning (EU) 2015/848 er opført de insolvensbehandlinger, der er omhandlet i forordningens artikel 2, nr. 4). Bilag B indeholder en opregning af de insolvensbehandlere, som er omhandlet i artikel 2, nr. 5).

I december 2015 meddelte Polen Kommissionen, at man havde gennemført en gennemgribende reform af den nationale lovgivning om rekonstruktion af virksomheder med virkning fra den 1. januar 2016, og anmodede om en ændring af listerne i bilag A og B til forordningen i overensstemmelse hermed. Ifølge forordningens artikel 1, stk. 1, og artikel 2, nr. 4, og betragtning 9 anses nationale procedurer kun for at være "insolvensbehandling" i forordningens forstand, hvis de er opført i bilag A til forordningen.

Bilagene til forordningen kan kun ændres ved en forordning, der skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure med støtte i retsgrundlaget for den oprindelige forordning, dvs. artikel 81 i TEUF.

Kommissionen har undersøgt, om Polens anmodning opfylder kravene i forordningen og har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag med henblik på at sikre, at anvendelsesområdet for den omarbejdede forordning vil blive tilpasset det nuværende lovgrundlag i den polske insolvenslovgivning, når den tages i anvendelse. Kommissionens forslag er således af ren teknisk karakter. Det indebærer ingen materielle ændringer af forordningen.

Ordføreren er enig i formålet med forslaget og med indholdet i almindelighed. Han mener imidlertid, at der bør foretages tre ændringer af teknisk karakter. De første to afspejler henholdsvis Det Forenede Kongeriges og Irlands holdning til Kommissionens forslag i henhold til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det tredje ændringsforslag tilpasser ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning til a for forordning (EU) 2015/848.

  • [1]  EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere

Referencer

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Dato for høring af EP

30.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.6.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Ordførere

Dato for valg

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Dato for vedtagelse

8.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Dato for indgivelse

14.11.2016