Διαδικασία : 2016/0159(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0324/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0324/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0488

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 693kWORD 56k
23.11.2016
PE 587.472v02-00 A8-0324/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διαχειριστών της διαδικασίας αφερεγγυότητας των παραρτημάτων A και B του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διαχειριστών της διαδικασίας αφερεγγυότητας των παραρτημάτων A και B του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0317),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0196/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0324/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεσμεύονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 και επομένως συμμετέχουν στην έκδοση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος (1) του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την επιθυμία του να συμμετάσχει στην έκδοση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με το Πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στην έκδοση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά τη θέση της Ιρλανδίας όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με το Πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η Ιρλανδία συμμετείχε στην έκδοση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η δυνατότητα που έχει η Ιρλανδία να αποδεχθεί αυτόν τον νέο κανονισμό που τροποποιεί τα παραρτήματα Α και Β του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 θα είναι πάντα ανοιχτή μετά την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω αναφερόμενου πρωτοκόλλου.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 2017.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι τεχνικής φύσης και ευθυγραμμίζει την έναρξη της ισχύος αυτού του τροποποιητικού κανονισμού με εκείνη του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, που ο πρώτος επιδιώκει να τροποποιήσει. Συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση)(1)τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2015. Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 26 Ιουνίου 2017, με εξαίρεση το μέρος που αφορά το σύστημα για τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων αφερεγγυότητας, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 26 Ιουνίου 2019.

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει ως παραρτήματα καταλόγους των διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διαχειριστών της διαδικασίας αφερεγγυότητας που αφορούν την εφαρμογή του. Στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 απαριθμούνται οι διαδικασίες αφερεγγυότητας που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 4 του εν λόγω κανονισμού. Στο παράρτημα Β απαριθμούνται οι διαχειριστές της διαδικασίας αφερεγγυότητας του άρθρου 2 σημείο 5.

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή ουσιαστική μεταρρύθμιση της εθνικής νομοθεσίας της σχετικά με την αναδιάρθρωση, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016, και ζήτησε τροποποίηση των καταλόγων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α και Β του κανονισμού αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1, το άρθρο 2 σημείο 4 και την αιτιολογική σκέψη (9) του κανονισμού, μια εθνική διαδικασία μπορεί να θεωρείται «διαδικασία αφερεγγυότητας» που εμπίπτει στον κανονισμό μόνον εάν παρατίθεται στον κατάλογο του παραρτήματος A του εν λόγω κανονισμού.

Τα παραρτήματα του κανονισμού μπορούν να τροποποιηθούν μόνον με κανονισμό που θα εκδοθεί κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με τη νομική βάση του αρχικού κανονισμού, ήτοι το άρθρο 81 της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή εξέτασε το κατά πόσον το αίτημα της Πολωνίας ήταν συμβατό με τις απαιτήσεις του κανονισμού και υπέβαλε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με σκοπό να διασφαλίσει ότι το πεδίο εφαρμογής του αναδιατυπωμένου κανονισμού θα έχει προσαρμοστεί στο πραγματικό νομικό πλαίσιο της πολωνικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας μέχρι την έναρξη της ισχύος του. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Επιτροπής έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα. Δεν περιέχει καμία τροποποίηση επί της ουσίας του κανονισμού.

Ο εισηγητής σας συμφωνεί με τον σκοπό της πρότασης και με το περιεχόμενό της εν γένει. Ωστόσο, θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν τρεις τροπολογίες τεχνικής φύσης. Οι πρώτες δύο αντανακλούν τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αντίστοιχα όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με το Πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η τρίτη τροπολογία ευθυγραμμίζει την έναρξη της ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού με εκείνη του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.5.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.6.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2016

(1)

ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου