RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse (EL) 2015/848 A ja B lisas sisalduvad maksejõuetusmenetluste ja pankrotihaldurite loetelud

  23.11.2016 - (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)) - ***I

  Õiguskomisjon
  Raportöör: Tadeusz Zwiefka


  Menetlus : 2016/0159(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0324/2016
  Esitatud tekstid :
  A8-0324/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse (EL) 2015/848 A ja B lisas sisalduvad maksejõuetusmenetluste ja pankrotihaldurite loetelud

  (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0317),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 81, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0196/2016),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

  –  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0324/2016),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek    1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3)  Määrus (EL) 2015/848 on Ühendkuningriigile ja Iirimaale siduv ning seetõttu osalevad nad käesoleva määruse vastuvõtmisel ning kohaldamisel.

  (3)  Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 lõikele 1 on Ühendkuningriik 1. septembril 2016 teatanud, et soovib osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ning kohaldamisel.

  Selgitus

  Käesolev muudatusettepanek peegeldab Ühendkuningriigi seisukohta komisjoni ettepaneku suhtes vastavalt protokollile (nr 21) Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes. Ühendkuningriik osales maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse (EL) 2015/848 vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

  Muudatusettepanek    2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 3 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (3 a)  Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklitele 1 ja 2 ning ilma et see piiraks protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

  Selgitus

  Käesolev muudatusettepanek peegeldab Iirimaa seisukohta komisjoni ettepaneku suhtes vastavalt protokollile (nr 21) Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes. Iirimaa osales maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse (EL) 2015/848 vastuvõtmisel ja kohaldamisel. Iirimaale jääb alati võimalus kiita vastavalt eespool nimetatud protokolli artiklile 4 heaks see uus määrus, millega muudetakse määruse (EL) 2015/848 A ja B lisa.

  Muudatusettepanek    3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Seda kohaldatakse alates 26. juunist 2017.

  Selgitus

  See muudatusettepanek on tehniline ning viib käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäeva kooskõlla maksejõuetusmenetlust käsitleva määrusega (EL) 2015/848, mida käesoleva määrusega muudetakse. Eesmärk on suurendada õiguskindlust.

  SELETUSKIRI

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta uuesti sõnastatud määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta[1] jõustus 26. juunil 2015. Määrust hakatakse kohaldama alates 26. juunist 2017, välja arvatud seda osa, milles käsitletakse maksejõuetusregistrite omavahel ühendamise süsteemi. Nimetatud osa hakatakse kohaldama alates 26. juunist 2019.

  Määruse lisades sisalduvad määruse kohaldamise seisukohast oluliste maksujõuetusmenetluste ja pankrotihaldurite loetelud. Määruse (EL) 2015/848 A lisas loetletakse selle artikli 2 punktis 4 osutatud maksejõuetusmenetlused. B lisas loetletakse artikli 2 punktis 5 osutatud pankrotihaldurid.

  2015. aasta detsembris teatas Poola komisjonile oma restruktureerimist käsitleva seaduse põhjalikust reformist ja sellest, et see jõustub 1. jaanuaril 2016, ning taotles vastavalt määruse A ja B lisas esitatud loetelude muutmist. Kooskõlas määruse artikli 1 lõikega 1, artikli 2 punktiga 4 ja põhjendusega 9 loetakse maksejõuetusmenetlusteks määruse tähenduses ainult sellised riigisisesed maksejõuetusmenetlused, mis on loetletud määruse A lisas.

  Määruse lisasid võib muuta ainult määrusega, mis võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse korras, tuginedes esialgse määruse suhtes kohalduvale õiguslikule alusele, konkreetselt ELi toimimise lepingu artiklile 81.

  Komisjon kontrollis Poola taotluse vastavust määruses sätestatud nõuetele ning esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku eesmärgiga tagada, et uuesti sõnastatud määrust kohandataks selle jõustumise ajaks Poola värskeima maksejõuetusalase õigusraamistikuga. Seega on komisjoni ettepanek puhtalt tehnilist laadi. Sellega ei muudeta oluliselt määruse sisu.

  Raportöör nõustub ettepaneku eesmärgiga ja üldiselt ka sisuga. Ta on siiski seisukohal, et sellesse tuleks teha kolm tehnilist muudatust. Esimesed kaks puudutavad vastavalt Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta komisjoni ettepaneku suhtes vastavalt protokollile (nr 21) Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes. Kolmas muudatusettepanek viib muutmismääruse kohaldamise alguskuupäeva vastavusse määrusega (EL) 2015/848.

  • [1]  ELT L 141, 5.6.2015, lk 19.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid

  Viited

  COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  30.5.2016

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  JURI

  6.6.2016

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

         istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  6.6.2016

  LIBE

  6.6.2016

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  ECON

  15.9.2016

  LIBE

  11.7.2016

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Tadeusz Zwiefka

  14.6.2016

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  12.7.2016

  5.9.2016

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  8.11.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

  Esitamise kuupäev

  23.11.2016