Procedura : 2016/0159(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0324/2016

Teksty złożone :

A8-0324/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0488

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 690kWORD 76k
23.11.2016
PE 587.472v03-00 A8-0324/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego wykazy postępowań upadłościowych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego wykazy postępowań upadłościowych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0317),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0196/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0324/2016),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) 2015/848 i w związku z tym uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(3)  Zgodnie z art. 3 ust. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w dniu 1 września 2016 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla stanowisko Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do wniosku Komisji zgodnie z Protokołem (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zjednoczone Królestwo uczestniczyło w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla stanowisko Irlandii w odniesieniu do wniosku Komisji zgodnie z Protokołem (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Irlandia uczestniczyła w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Możliwość przyjęcia przez Irlandię nowego rozporządzenia zmieniającego załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 będzie zawsze otwarta po przyjęciu przez to państwo tego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ww. protokołu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie

Poprawka ma charakter techniczny i dostosowuje wejście w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego do wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, które zmienia. Przyczynia się do zapewnienia pewności prawa.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona)(1) weszło w życie dnia 26 czerwca 2015 r. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 26 czerwca 2017 r., z wyjątkiem części odnoszącej się do wzajemnego połączenia krajowych rejestrów upadłości, która będzie stosowana od dnia 26 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie to zawiera w załącznikach wykazy postępowań upadłościowych oraz zarządców, które mają znaczenie dla jego stosowania. Załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 zawiera wykaz postępowań upadłościowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia. Załącznik B zawiera wykaz zarządców, o których mowa w art. 2 pkt 5.

W grudniu 2015 r. Polska zgłosiła Komisji gruntowną reformę krajowych przepisów prawnych dotyczących restrukturyzacji, która miała wejść w życie od dnia 1 stycznia 2016 r., oraz wystąpiła o zmiany w wykazach zawartych w załącznikach A i B do rozporządzenia. Zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 4 oraz motywem 9 rozporządzenia postępowanie krajowe może zostać zaklasyfikowane jako postępowanie upadłościowe w kontekście rozporządzenia tylko wówczas, gdy figuruje w wykazie figurującym w załączniku A do rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia mogą zostać zmienione wyłącznie rozporządzeniem przyjętym w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, w oparciu o tę samą podstawę prawną, jaka została zastosowana w przypadku pierwotnego rozporządzenia, mianowicie art. 81 TFUE.

Komisja zbadała, czy wniosek Polski jest zgodny z wymogami rozporządzenia, i przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu zagwarantowanie, że zakres przekształcanego rozporządzenia zostanie do czasu jego wejścia w życie dostosowany do obowiązującego w Polsce prawodawstwa w dziedzinie upadłości. W związku z tym wniosek Komisji ma wyłącznie charakter techniczny. Nie zawiera żadnych zmian merytorycznych rozporządzenia.

Sprawozdawca zgadza się z celem wniosku oraz z jego treścią w ujęciu ogólnym. Uważa jednak, że należy wprowadzić do niego trzy poprawki o charakterze technicznym. Pierwsze dwie poprawki odzwierciedlają stanowisko Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do wniosku Komisji zgodnie z Protokołem (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Trzecia poprawka dostosowuje wejście w życie rozporządzenia zmieniającego do wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2015/848.

(1)

Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Postępowania upadłościowe oraz zarządcy

Odsyłacze

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Data przedstawienia w PE

30.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.6.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Data przyjęcia

8.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Data złożenia

14.11.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności