Postup : 2016/0159(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0324/2016

Predkladané texty :

A8-0324/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0488

SPRÁVA     ***I
PDF 548kWORD 76k
23.11.2016
PE 587.472v03-00 A8-0324/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú zoznamy insolvenčných konaní a insolvenčných správcov v prílohách A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú zoznamy insolvenčných konaní a insolvenčných správcov v prílohách A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0317),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0196/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0324/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (EÚ) 2015/848, a preto sa zúčastňujú na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(3)  V súlade s článkom 3 ods. 1 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo odovzdalo 1. septembra 2016 oznámenie o svojom želaní zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odráža pozíciu Spojeného kráľovstva so zreteľom na návrh Komisie podľa Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Spojené kráľovstvo sa zúčastnilo na prijatí a uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastní na prijatí tohto nariadenia, nebude ním viazané ani nebude podliehať jeho uplatňovaniu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odráža pozíciu Írska so zreteľom na návrh Komisie podľa Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Írsko sa zúčastnilo na prijatí a uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní. Možnosť Írska prijať toto nové nariadenie, ktorým sa menia prílohy A a B nariadenia (EÚ) č. 2015/848, bude vždy otvorená po jeho prijatí v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Bude sa uplatňovať od 26. júna 2017.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je technickej povahy a zosúlaďuje začatie uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia so začatím uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní, ktoré prvé nariadenie pozmeňuje. Prispieva k právnej istote.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie)(1) nadobudlo účinnosť 26. júna 2015. Nariadenie sa bude uplatňovať od 26. júna 2017 s výnimkou časti týkajúcej sa systému prepojenia vnútroštátnych insolvenčných registrov, ktorá sa bude uplatňovať od 26. júna 2019.

V tomto nariadení sa v prílohách uvádzajú zoznamy insolvenčných konaní a správcov relevantné z hľadiska jeho uplatňovania. V prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 sa uvádza zoznam insolvenčných konaní podľa článku 2 bodu 4 nariadenia. V prílohe B sa uvádza zoznam insolvenčných správcov podľa článku 2 bodu 5.

Poľsko v decembri 2015 oznámilo Komisii zásadnú reformu svojho vnútroštátneho práva týkajúceho sa reštrukturalizácií, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016, a požiadalo, aby boli zodpovedajúcim spôsobom zmenené zoznamy uvedené v prílohách A a B k nariadeniu. Podľa článku 1 ods. 1, článku 2 bodu 4 a odôvodnenia 9 nariadenia sa vnútroštátne konania považujú za „insolvenčné konania“ v zmysle nariadenia len vtedy, ak sú uvedené v prílohe A k nariadeniu.

Prílohy k nariadeniu možno zmeniť len nariadením prijatým v rámci riadneho legislatívneho postupu na základe právneho základu uplatneného v pôvodnom nariadení, t. j. článku 81 ZFEÚ.

Komisia preskúmala, či žiadosť Poľska spĺňa požiadavky nariadenia, a Európskemu parlamentu a Rade predložila návrh s cieľom zabezpečiť, aby v čase uplatňovania prepracovaného znenia tohto nariadenia bol rozsah jeho pôsobnosti prispôsobený platnému právnemu rámcu poľských právnych predpisov upravujúcich insolventnosť. V tomto zmysle je návrh Komisie čisto technickej povahy. Nezahŕňa žiadne podstatné zmeny tohto nariadenia.

Spravodajca súhlasí s cieľom návrhu a jeho obsahom vo všeobecnosti. Domnieva sa však, že by sa mali prijať tri zmeny technickej povahy. Prvé dve odrážajú pozíciu Spojeného kráľovstva a Írska so zreteľom na návrh Komisie podľa Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Treťou zmenou sa zosúlaďuje začatie uplatňovania pozmeňujúceho nariadenia so začatím uplatňovania nariadenia (EÚ) 2015/848.

(1)

Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Insolvenčné konania a insolvenční správcovia

Referenčné čísla

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Dátum predloženia v EP

30.5.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.6.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Dátum prijatia

8.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Dátum predloženia

23.11.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia