ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване надългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси

  14.11.2016 - (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) - ***II

  Комисия по рибно стопанство
  Докладчик: Даян Додс

  Процедура : 2012/0236(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0325/2016
  Внесени текстове :
  A8-0325/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси

  (11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: второ четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 декември 2012 г.[1],

  –  като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0498),

  –  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид член 76 от своя правилник,

  –  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A8-0325/2016),

  1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

  2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

  3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

  4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

  5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  OВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 125.
  • [2]  ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 193.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  На 12 септември 2012 г. Комисията представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 (COM(2012)0498 final) с цел подобряване и разясняване на разпоредбите на последния. На 19 декември 2012 г. Съветът, без да включи всички разпоредби от предложението за регламент (COM(2012)0498 final), прие регламент, посочвайки като правно основание член 43, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и внасяйки само измененията по членове 9 и 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2008. На 14 март 2013 г. Европейският парламент и Комисията заведоха искове за отмяна на основание член 263 от ДФЕС. С решение на председателя на Съда от 19 април 2013 г. дела C-124/13 (Парламент) и C-125/13 (Комисията) бяха съединени за целите на писмената и устната фаза на производството и на съдебното решение.  По същия начин с решение на председателя на Съда от 11 септември 2013 г. Кралство Испания, Френската република и Република Полша бяха допуснати да встъпят в подкрепа на исканията на Съвета. Съдът постанови решението си на 1 декември 2015 г. и отмени регламента на Съвета, което означава, че Съдът е съгласен с Парламента и с Комисията.

  Междувременно Парламентът – след гласуване в комисията по рибно стопанство, проведено на 23 април 2013 г. – прие на 11 юни 2013 г. своята позиция на първо четене относно предложението на Комисията. След решението на Съда комисията по рибно стопанство прие мандат за преговори със Съвета на 19 април 2016 г., като досието беше приключено в рамките на една тристранна среща на 29 юни 2016 г. Споразумението, което прилага принципи на новата обща политика в областта на рибарството и подкрепя нейното прилагане, беше прието от комисията по рибно стопанство на 11 юли 2016 г.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси

  Библиография

  11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

  Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

  11.6.2013                     T7-0244/2013

  Предложение на Комисията

  COM(2012)0498 - C7-0290/2012

  Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

  6.10.2016

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  PECH

  6.10.2016

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Diane Dodds

  4.2.2015

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  11.10.2016

   

   

   

  Дата на приемане

  9.11.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

  Дата на внасяне

  14.11.2016