Postup : 2012/0236(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0325/2016

Předložené texty :

A8-0325/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/11/2016 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0431

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 582kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

(11309/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Diane Dodds

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

(11309/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11309/2016 – C8-0403/2016),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. prosince 2012(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0498,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rybolov (A8-0325/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 125.

(2)

Úř. věst. C 65 19.2.2016, s. 193.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 12. září 2012 předložila Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 1342/2008 (COM(2012)498 final) za účelem zlepšení a vyjasnění ustanovení tohoto nařízení. Dne 19. prosince 2012 přijala Rada nařízení, aniž by zahrnula všechna ustanovení návrhu nařízení (COM(2012)498 final), a uvedla v něm jako právní základ čl. 43 odst. 3 SFEU, přičemž zahrnula pouze pozměňovací návrhy týkající se článků 9 a 12 nařízení č. 1342/2008. Evropský parlament i Komise podaly dne 14. března 2013 žaloby na neplatnost na základě článku 263 SFEU. Usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 19. dubna 2013 byly věci C‑124/13 (Parlament) a C‑125/13 (Komise) spojeny pro účely písemné i ústní části řízení, jakož i pro účely rozsudku. Stejně tak bylo usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 11. září 2013 Španělskému království, Francouzské republice a Polské republice povoleno vedlejší účastenství na podporu návrhových žádání Rady. Soudní dvůr vydal rozsudek dne 1. prosince 2015 a zrušil dané nařízení Rady, což znamená, že souhlasil s Parlamentem a Komisí.

Parlament mezitím po hlasování ve výboru PECH dne 23. dubna 2013 přijal dne 11. června 2013 svůj postoj v prvním čtení k návrhu Komise. Po vydání rozsudku Soudního dvora schválil výbor PECH dne 19. dubna 2016 mandát k vyjednávání s Radou a celá záležitost byla uzavřena na jediném třístranném jednání dne 29. června 2016. Dohoda, která uplatňuje zásady nové společné rybářské politiky a podporuje její provádění, byla přijata výborem PECH dne 11. července 2016.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení dlouhodobého plánu pro populace tresky obecné a lov těchto populací

Referenční údaje

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

11.6.2013 T7-0244/2013

Návrh Komise

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

6.10.2016

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

PECH

6.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2016

 

 

 

Datum přijetí

9.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Datum předložení

14.11.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí