Procedure : 2012/0236(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0325/2016

Indgivne tekster :

A8-0325/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/11/2016 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0431

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 356kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-00325/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Diane Dodds

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

–  der henviser til udtalelse af 13. december 2012(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0498),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A8-00325/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 44 af 15.2.2013, s. 125.

(2)

EUT C 65 af 19.2.2016, s. 193.


BEGRUNDELSE

Den 12. september 2012 fremlagde Kommissionen et forslag til Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 (COM(2012)0498) med henblik på at forbedre og præcisere bestemmelserne i sidstnævnte forordning. Den 19. december 2012 vedtog Rådet uden at have indarbejdet alle bestemmelserne i forslaget til forordning (COM(2012)0498) en forordning, hvori det hedder, at retsgrundlaget er artikel 43, stk. 3, i TEUF, og hvor kun ændringerne til artikel 9 og 12 i forordning nr. 1342/2008 er medtaget. Den 14. marts 2013 blev der af både Europa-Parlamentet og Kommissionen anlagt sag med påstand om annullation af denne retsakt i henhold til artikel 263 i TEUF. Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. april 2013 blev sagerne C-124/13 (Parlamentet) og C-125/13 (Kommissionen) forenet med henblik på den skriftlige forhandling, den mundtlige forhandling og dommen. Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. september 2013 blev en begæring fra Spanien, Frankrig og Polen om at måtte intervenere i sagen til støtte for Rådets påstande taget til følge. Domstolen afsagde sin dom den 1. december 2015 og annullerede Rådets forordning, hvilket betyder, at Domstolen delte Parlamentets og Kommissionens opfattelse.

I mellemtiden vedtog Parlamentet den 11. juni 2013 sin førstebehandlingsholdning til Kommissionens forslag efter en afstemning i PECH-udvalget den 23. april 2013. Efter Domstolens dom fastlagde PECH-udvalget den 19. april 2016 et forhandlingsmandat for forhandlingerne med Rådet, og sagen blev afsluttet på et enkelt trilogmøde den 29. juni 2016. Aftalen, der gennemfører principperne i den nye fælles fiskeripolitik og støtter gennemførelsen heraf, blev accepteret af PECH-udvalget den 11. juli 2016.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande

Referencer

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

11.6.2013 T7-0244/2013

Kommissionens forslag

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

6.10.2016

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

6.10.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

11.10.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Dato for indgivelse

14.11.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik