Menetlus : 2012/0236(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0325/2016

Esitatud tekstid :

A8-0325/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/11/2016 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0431

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 350kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende püügi pikaajaline kava

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Diane Dodds

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende püügi pikaajaline kava

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. detsembri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0498) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0325/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 44, 15.2.2013, lk 125.

(2)

ELT C 65, 19.2.2016, lk 193.


SELETUSKIRI

Komisjon esitas 12. septembril 2012 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr 1342/2008 (COM(2012)0498 final), et viimase sätteid parandada ja täpsustada. Nõukogu võttis määruse 19. detsembril 2012 vastu, võtmata seejuures üle kõiki komisjoni ettepanekus (COM(2012)0498 final) sisalduvaid sätteid ning võttes õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikli 43 lõike 3. Vastu võetud määrus sisaldas üksnes määruse nr 1342/2008 artiklitega 9 ja 12 seotud muudatusi. Euroopa Parlament ja komisjon esitasid 14. märtsil 2013 tühistamishagid ELi toimimise lepingu artikli 263 alusel. Euroopa Kohtu presidendi 19. aprilli 2013. aasta määrusega liideti kohtuasjad C‑124/13 (Euroopa Parlament) ja C‑125/13 (komisjon) kirjalikuks ja suuliseks menetlemiseks ning kohtuotsuse tegemiseks. Samuti anti Euroopa Kohtu presidendi 11. septembri 2013. aasta määrusega Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile ja Poola Vabariigile luba nõukogu nõuete toetuseks menetlusse sekkuda. Kohus teatas oma otsuse 1. detsembril 2015 ja tühistas nõukogu määruse, mis tähendab, et kohus nõustus Euroopa Parlamendi ja komisjoniga.

Vahepeal oli Euroopa Parlament (pärast kalanduskomisjonis 23. aprillil 2013 toimunud hääletust) võtnud 11. juunil 2013 vastu oma esimese lugemise seisukoha komisjoni ettepaneku kohta. Euroopa Kohtu otsuse avaldamise järel võttis kalanduskomisjon 19. aprillil 2016 vastu volitused läbirääkimisteks nõukoguga. Menetlus viidi lõpule kolmepoolsete läbirääkimiste ühe vooruga 29. juunil 2016. Kalanduskomisjon kiitis 11. juulil 2016 heaks kokkuleppe, millega rakendatakse uue ühise kalanduspoliitika põhimõtteid ja toetatakse selle rakendamist.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tursavarude ja nende varude püügi pikaajalise kava kehtestamine

Viited

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

11.6.2013                     T7-0244/2013

Komisjoni ettepanek

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

6.10.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

6.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Esitamise kuupäev

14.11.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika