Eljárás : 2012/0236(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0325/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0325/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 22/11/2016 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0431

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 429kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Diane Dodds

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 13-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0498) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0325/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 44., 2013.2.15., 125. o.

(2)

HL C 65., 2016.2.19., 193. o.


INDOKOLÁS

2012. szeptember 12-én a Bizottság előterjesztette a 1342/2008 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatát (COM(2012)0498 végleges) azzal a céllal, hogy az 1342/2008 rendelet rendelkezéseit kiigazítsa és egyértelműbbé tegye. 2012. december 19-én a Tanács anélkül, hogy a rendeletre irányuló javaslat (COM(2012)0498 végleges) valamennyi rendelkezését átvette volna, rendeletet fogadott el, jogalapként az EUMSZ 43. cikk (3) bekezdését jelölve meg és az 1342/2008 rendelet 9. és 12. cikkének módosításait fogadva csak el. Az EUMSZ 263. cikke alapján az Európai Parlament és a Bizottság is megsemmisítés iránt keresetet nyújtott be 2013. március 14-én. A Bíróság elnöke 2013. április 19-i végzésében az írásbeli és a szóbeli szakasz lefolytatása, valamint az ítélethozatal céljából egyesítette a C-124/13. sz. (Parlament) és a C-125/13. sz. (Bizottság) ügyet.  A Bíróság elnöke 2013. szeptember 11-i végzésében megengedte a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság és a Lengyel Köztársaság beavatkozását a Tanács kérelmeinek támogatása végett. A Bíróság 2015. december 1-én hozott ítéletet, és megsemmisítette a tanácsi rendeletet, ami jelzi, hogy a Bíróság egyetért a Parlamenttel és a Bírósággal.

Ezalatt a Parlament – a Halászati Bizottságban 2013. április 23-án zajlott szavazást követően – 2013. június 11-én elfogadta a bizottsági javaslattal kapcsolatban első olvasatban kialakított álláspontját. Az Európai Bíróság ítéletét követően a Halászati Bizottság 2016. április 19-én elfogadta a Tanáccsal folytatandó tárgyalások megkezdésére vonatkozó megbízást, majd az ügy egyetlen háromoldalú tárgyalás során, 2016. június 29-én sikeres megállapodással zárult. A közös halászati politika elveit életbe léptető, és annak végrehajtását támogató megállapodást a Halászati Bizottság 2016. július 11-én fogadta el.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozása

Hivatkozások

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

11.6.2013                     T7-0244/2013

A Bizottság javaslata

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

6.10.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

6.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Benyújtás dátuma

14.11.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat