Procedūra : 2012/0236(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0325/2016

Pateikti tekstai :

A8-0325/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/11/2016 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0431

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 648kWORD 47k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Diane Dodds

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0498) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0325/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 44, 2013 2 15, p. 125.

(2)

OL C 65, 2016 2 19, p. 193.


AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. rugsėjo 12 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 1342/2008 (COM(2012) 498 final); šiuo pasiūlymu siekiama patobulinti ir patikslinti minėtojo reglamento nuostatas. 2012 m. gruodžio 19 d. Taryba, neįtraukusi visų pasiūlymo dėl reglamento (COM(2012) 498 final) nuostatų, patvirtino reglamentą, kuriame kaip teisinis pagrindas nurodyta SESV 43 straipsnio 3 dalis ir į kurį įtraukti tik su Reglamento Nr. 1342/2008 9 ir 12 straipsniais susiję pakeitimai. Europos Parlamentas ir Komisija 2013 m. kovo 14 d. pateikė ieškinius dėl šio teisės akto panaikinimo pagal SESV 263 straipsnį. 2013 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi bylos C‑124/13 (Parlamentas) ir C‑125/13 (Komisija) buvo sujungtos, kad būtų bendrai vykdoma rašytinė ir žodinė proceso dalys bei priimtas galutinis sprendimas. Be to, 2013 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai ir Lenkijos Respublikai buvo leista įstoti į bylą palaikyti Tarybos reikalavimų. Teismo sprendimas buvo paskelbtas 2015 m. gruodžio 1 d., juo buvo panaikintas Tarybos reglamentas, o tai reiškia, kad Teismas palaikė Parlamento ir Komisijos poziciją.

Tuo tarpu Parlamentas (po 2013 m. balandžio 23 d. įvykusio balsavimo PECH komitete) 2013 m. birželio 11 d. patvirtino savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo per pirmąjį svarstymą. Teisingumo Teismui paskelbus savo sprendimą, PECH komitetas 2016 m. balandžio 19 d. patvirtino derybų su Taryba įgaliojimus ir 2016 m. birželio 29 d. dokumentas buvo baigtas svarstyti per vieną trišalio dialogo susitikimą. 2016 m. liepos 11 d. PECH komitetas pritarė susitarimui, kuriuo įgyvendinami naujos bendros žuvininkystės politikos principai ir remiamas šios politikos įgyvendinimas.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiamečio plano nustatymas

Nuorodos

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

11.6.2013                     T7-0244/2013

Komisijos pasiūlymas

COM(2012) 0498 - C7-0290/2012

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

6.10.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

6.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2016

 

 

 

Priėmimo data

9.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Pateikimo data

14.11.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika