Ziņojums - A8-0325/2016Ziņojums
A8-0325/2016

  IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

  14.11.2016 - (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) - ***II

  Zivsaimniecības komiteja
  Referente: Diane Dodds

  Procedūra : 2012/0236(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0325/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0325/2016
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plāna izveidi mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

  (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

  –  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 13. decembra atzinumu[1],

  –  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0498),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

  –  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0325/2016),

  1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

  2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

  3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

  4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV C 44, 15.2.2013, 125. lpp.
  • [2]  OV C 65, 19.2.2016., 193. lpp.

  PASKAIDROJUMS

  Komisija 2012. gada 12. septembrī iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu Nr. 1342/2008 (COM(2012) 498 final), lai uzlabotu un precizētu minētās regulas normas. Padome 2012. gada 19. decembrī, nepārņemot visus regulas priekšlikumā COM(2012) 498 final) iekļautos noteikumus, pieņēma regulu, kā juridisko pamatu izraugoties LESD 43. panta 3. punktu un iekļaujot tikai grozījumus attiecībā uz Regulas Nr. 1342/2008 9. un 12. pantu. Gan Eiropas Parlaments, gan Komisija 2013. gada 14. martā iesniedza prasības atcelt tiesību aktu atbilstoši LESD 263. pantam. Ar Tiesas priekšsēdētāja 2013. gada 19. aprīļa rīkojumu lietas C‑124/13 (Parlaments) un C‑125/13 (Komisija) rakstveida un mutvārdu procesā un galīgā sprieduma pasludināšanai tika apvienotas.  Līdzīgi, ar Tiesas priekšsēdētāja 2013. gada 11. septembra lēmumu Spānijas Karalistei, Francijas Republikai un Polijas Republikai tika atļauts iestāties lietā Padomes prasījumu atbalstam. Tiesa pasludināja savu spriedumu 2015. gada 1. decembrī atcēla Padomes regulu, un tas nozīmē, ka Tiesa piekrita Parlamentam un Komisijai.

  Pa to laiku Parlaments — pēc balsojuma PECH komitejā 2013. gada 23. aprīlī — 2013. gada 11. jūnijā pieņēma nostāju pirmajā lasījumā par Komisijas priekšlikumu. Pēc Tiesas sprieduma paziņošanas PECH komiteja 2016. gada 19. aprīlī pieņēma pilnvaras sarunām ar Padomi, un procedūra tika noslēgta vienā trialoga sanāksmē 2016. gada 29. jūnijā. Nolīgumu, ar ko īsteno jaunās kopējās zivsaimniecības politikas principus un atbalsta tās īstenošanu, PECH komiteja apstiprināja 2016. gada 11. jūlijā.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Ilgtermiņa plāna izveide mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

  Atsauces

  11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

  1. lasījuma datums EP – P numurs

  11.6.2013                     T7-0244/2013

  Komisijas priekšlikums

  COM(2012)0498 - C7-0290/2012

  Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

  6.10.2016

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  PECH

  6.10.2016

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Diane Dodds

  4.2.2015

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  11.10.2016

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  9.11.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

  Iesniegšanas datums

  14.11.2016