Procedūra : 2012/0236(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0325/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0325/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 22/11/2016 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0431

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 646kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Diane Dodds

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plāna izveidi mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 13. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0498),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0325/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 44, 15.2.2013, 125. lpp.

(2)

OV C 65, 19.2.2016., 193. lpp.


PASKAIDROJUMS

Komisija 2012. gada 12. septembrī iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu Nr. 1342/2008 (COM(2012) 498 final), lai uzlabotu un precizētu minētās regulas normas. Padome 2012. gada 19. decembrī, nepārņemot visus regulas priekšlikumā COM(2012) 498 final) iekļautos noteikumus, pieņēma regulu, kā juridisko pamatu izraugoties LESD 43. panta 3. punktu un iekļaujot tikai grozījumus attiecībā uz Regulas Nr. 1342/2008 9. un 12. pantu. Gan Eiropas Parlaments, gan Komisija 2013. gada 14. martā iesniedza prasības atcelt tiesību aktu atbilstoši LESD 263. pantam. Ar Tiesas priekšsēdētāja 2013. gada 19. aprīļa rīkojumu lietas C‑124/13 (Parlaments) un C‑125/13 (Komisija) rakstveida un mutvārdu procesā un galīgā sprieduma pasludināšanai tika apvienotas.  Līdzīgi, ar Tiesas priekšsēdētāja 2013. gada 11. septembra lēmumu Spānijas Karalistei, Francijas Republikai un Polijas Republikai tika atļauts iestāties lietā Padomes prasījumu atbalstam. Tiesa pasludināja savu spriedumu 2015. gada 1. decembrī atcēla Padomes regulu, un tas nozīmē, ka Tiesa piekrita Parlamentam un Komisijai.

Pa to laiku Parlaments — pēc balsojuma PECH komitejā 2013. gada 23. aprīlī — 2013. gada 11. jūnijā pieņēma nostāju pirmajā lasījumā par Komisijas priekšlikumu. Pēc Tiesas sprieduma paziņošanas PECH komiteja 2016. gada 19. aprīlī pieņēma pilnvaras sarunām ar Padomi, un procedūra tika noslēgta vienā trialoga sanāksmē 2016. gada 29. jūnijā. Nolīgumu, ar ko īsteno jaunās kopējās zivsaimniecības politikas principus un atbalsta tās īstenošanu, PECH komiteja apstiprināja 2016. gada 11. jūlijā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ilgtermiņa plāna izveide mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

Atsauces

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

11.6.2013                     T7-0244/2013

Komisijas priekšlikums

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

6.10.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

6.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.10.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

9.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Iesniegšanas datums

14.11.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika