Procedure : 2012/0236(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0325/2016

Ingediende teksten :

A8-0325/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/11/2016 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0431

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 354kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad tot vaststelling

van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Commissie visserij

Rapporteur: Diane Dodds

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11309/1//2016 – C8-0403/2016),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 december 2012(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2012) 498),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A8-0325/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 44 van 15.2.2013, blz. 125.

(2)

PB C 65 van 19.2.2016, blz. 193.


TOELICHTING

Op 12 september 2012 diende de Commissie een voorstel in voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening nr. 1342/2008 (COM(2012 212 final), met als doel de bepalingen daarvan te verbeteren en te verduidelijken. Op 19 december 2012 stelde de Raad, zonder alle bepalingen van dat voorstel over te nemen, een verordening vast, waarin artikel 43, lid 3, VWEU als rechtsgrondslag werd vermeld en uitsluitend de wijzigingen betreffende de artikelen 9 en 12 van verordening nr. 1342/2008 waren opgenomen. Op 14 maart 2013 werd door zowel het Europees Parlement als de Commissie een beroep tot nietigverklaring overeenkomstig artikel 263 VWEU ingediend. Bij beschikking van de president van het Hof van 19 april 2013 werden de zaken C-124/13 (Parlement) en C-125/13 (Commissie) gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.  Bij beschikking van de president van het Hof van 11 september 2013 werden het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek en de Republiek Polen toegelaten tot interventie aan de zijde van de Raad. Op 1 december 2015 deed het Hof uitspraak en verklaarde het de verordening van de Raad nietig, wat betekent dat het het standpunt van het Parlement en de Commissie deelde.

Intussen stelde het Parlement, na een stemming in de Commissie visserij op 23 april 2013, op 11 juni 2013 zijn standpunt in eerste lezing over het Commissievoorstel vast. Na het arrest van het Hof van Justitie keurde de Commissie visserij op 19 april 2016 een mandaat goed voor de onderhandelingen met de Raad, en werd het dossier op 29 juni 2016 in één trialoogvergadering afgerond. De Commissie visserij stemde op 11 juni 2016 in met de overeenkomst, die beginselen van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid ten uitvoer legt en de toepassing van dat beleid ondersteunt.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden

Document- en procedurenummers

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

11.6.2013                     T7-0244/2013

Voorstel van de Commissie

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

6.10.2016

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

6.10.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.10.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

9.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Datum indiening

14.11.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid