Procedura : 2012/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0325/2016

Teksty złożone :

A8-0325/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/11/2016 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0431

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 649kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 ustanawiające

długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawczyni: Diane Dodds

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11309/1/2016 – C80403/2016),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 grudnia 2012 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0498),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rybołówstwa (A8-0325/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

Dz. U. C 44 z 15.2.2013, s. 125.

(2)

Dz.U. C 65 z 19.2.2016, s. 193.


UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 1342/2008 (COM(2012) 498 final) w celu poprawienia i uściślenia jego przepisów. W dniu 19 grudnia 2012 r. Rada – nie uwzględniwszy wszystkich przepisów wniosku dotyczącego rozporządzenia (COM(2012) 498 final) – przyjęła rozporządzenie, przy czym jako podstawę prawną podała art. 43 ust. 3 TFUE i włączyła tylko zmiany dotyczące art. 9 i 12 rozporządzenia nr 1342/2008. W dniu 14 marca 2013 r. zarówno Parlament, jak i Komisja wniosły skargę o stwierdzenie nieważności aktu na mocy art. 263 TFUE. Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 19 kwietnia 2013 r. sprawy C-124/13 (Parlament) i C-125/13 (Komisja) zostały połączone do celów procedury pisemnej i ustnej oraz wyroku.  Podobnie postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 11 września 2013 r. Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska zostały dopuszczone do sprawy jako interwenienci popierający żądania Rady. Trybunał wydał wyrok w dniu 1 grudnia 2015 r. i stwierdził nieważność rozporządzenia Rady, co oznacza, że przyznał rację Parlamentowi i Komisji.

W międzyczasie w dniu 11 czerwca 2013 r. Parlament – po głosowaniu w komisji PECH w dniu 23 kwietnia 2013 r. – przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie wniosku Komisji. Po wyroku Trybunału komisja PECH w dniu 19 kwietnia 2016 r. przyjęła mandat do negocjacji z Radą, a w dniu 29 czerwca 2016 r. procedura została zamknięta w wyniku jednego posiedzenia trójstronnego. Umowa, która przewiduje i wspiera wdrożenie zasad nowej wspólnej polityki rybołówstwa, została zaakceptowana przez komisję PECH w dniu 11 lipca 2016 r.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie długoterminowego planu w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

Odsyłacze

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

11.6.2013                     T7-0244/2013

Wniosek Komisji

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

6.10.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

6.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2016

 

 

 

Data przyjęcia

9.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Data złożenia

14.11.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności