Procedură : 2012/0236(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0325/2016

Texte depuse :

A8-0325/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/11/2016 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0431

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 503kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a

unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportoare: Diane Dodds

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11309/1/2016 –C8-0403/2016),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 decembrie 2012(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0498),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-0325/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 44, 15.2.2013, p. 125.

(2)

JO C 65, 19.2.2016, p. 193.


EXPUNERE DE MOTIVE

La 12 septembrie 2012, Comisia a prezentat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 1342/2008 (COM(2012)0498), cu scopul de a îmbunătăți și clarifica dispozițiile din acest ultim regulament. La 19 decembrie 2012, Consiliul, fără a include toate dispozițiile din propunerea de regulament (COM(2012)0498), a adoptat un regulament, afirmând că temeiul juridic este articolul 43 alineatul (3) din TFUE și incluzând doar amendamentele legate de articolele 9 și 12 din Regulamentul nr. 1342/2008. La 14 martie 2013 au fost introduse acțiuni în anulare în temeiul articolului 263 din TFUE atât de către Parlamentul European, cât și de către Comisie. Prin ordonanța președintelui Curții din 19 aprilie 2013, cauzele C-124/13 (Parlament) și C-125/13 (Comisie) au fost conexate pentru buna desfășurare a procedurii scrise și orale, precum și în vederea pronunțării hotărârii. În mod similar, prin ordonanța președintelui Curții din 11 septembrie 2013, au fost admise cererile de intervenție formulate de Regatul Spaniei, de Republica Franceză și de Republica Polonă în susținerea concluziilor Consiliului. Curtea și-a pronunțat hotărârea la 1 decembrie 2015 și a anulat regulamentul Consiliului, ceea ce înseamnă că Curtea a fost de acord cu Parlamentul și cu Comisia.

În acest timp, Parlamentul - în urma unui vot în Comisia PECH la 23 aprilie 2013 - a adoptat poziția sa în primă lectură la 11 iunie 2013 în legătură cu propunerea Comisiei. După pronunțarea hotărârii CEJ, Comisia PECH a adoptat un mandat de negociere cu Consiliul la 19 aprilie 2016 și dosarul a fost închis în urma unui singur trilog la 29 iunie 2016. Acordul, care implementează principii ale noii politici comune în domeniul pescuitului și sprijină punerea sa în aplicare, a fost acceptat de Comisia PECH la 11 iulie 2016.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Stabilirea unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve

Referințe

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Data primei lecturi a PE

11.6.2013 T7-0244/2013

Propunerea Comisiei

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

6.10.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

6.10.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Examinare în comisie

11.10.2016

 

 

 

Data adoptării

9.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Data depunerii

14.11.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate