Postup : 2012/0236(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0325/2016

Predkladané texty :

A8-0325/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/11/2016 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0431

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 517kWORD 54k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje

dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajkyňa: Diane Dodds

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11309/1//2016 – C8-0403/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. decembra 2012(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0498),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybárstvo (A8-0325/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 125.

(2)

Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 193.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 12. septembra 2012 Komisia predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1342/2008 (COM(2012)0498 final), s cieľom zlepšiť a objasniť ustanovenia tohto nariadenia. Dňa 19. decembra 2012 Rada prijala nariadenie bez toho, aby začlenila všetky ustanovenia návrhu nariadenia (COM(2012)0498 final), pričom ako právny základ uviedla článok 43 ods. 3 ZFEÚ a zahrnula doň iba tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa vzťahujú na články 9 a 12 nariadenia č. 1342/2008. Európsky parlament a Komisia podali 14. marca 2013 žalobu o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ. Uznesením predsedu Súdneho dvora z 19. apríla 2013 boli veci C‑124/13 (Parlament) a C‑125/13 (Komisia) spojené na spoločné konanie na účely písomnej časti konania, ústnej časti konania a rozsudku.  Podobne uznesením predsedu Súdneho dvora z 11. septembra 2013 bol Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike a Poľskej republike povolený vstup do konania ako vedľajším účastníkom konania na podporu návrhov Rady. Súdny dvor vyniesol rozsudok 1. decembra 2015 a zrušil nariadenie Rady, čo znamená, že Súdny dvor zastáva rovnaký názor ako Parlament a Komisia.

Parlament medzitým po hlasovaní vo výbore PECH 23. apríla 2013 prijal 11. júna 2013 pozíciu v prvom čítaní k návrhu Komisie. V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora výbor PECH 19. apríla 2016 prijal mandát na rokovania s Radou a spis sa uzavrel počas jedného trialógu 29. júna 2016. Dohodu, ktorou sa zavádzajú zásady novej spoločnej rybárskej politiky a podporuje jej vykonávanie, odsúhlasil výbor PECH 11. júla 2016.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ustanovenie dlhodobého plánu pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov

Referenčné čísla

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

11.6.2013                     T7-0244/2013

Návrh Komisie

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

6.10.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

6.10.2016

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2016

 

 

 

Dátum prijatia

9.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Dátum predloženia

14.11.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia