Förfarande : 2012/0236(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0325/2016

Ingivna texter :

A8-0325/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/11/2016 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0431

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 355kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en

långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Diane Dodds

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11309/1/2016– C8-0403/2016),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 december 2012(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0498),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0325/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 44, 15.2.2013, s. 125.

(2)

EUT C 65, 19.2.2016, s. 193.


MOTIVERING

Den 12 september 2012 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 1342/2008 (COM(2012)498) i syfte att förbättra och förtydliga bestämmelserna i denna förordning. Den 19 december 2012 antog rådet, utan att införliva alla bestämmelser från förslaget till förordning (COM(2012)498), en förordning som hade artikel 43.3 i EUF-fördraget som rättslig grund och endast innehöll de ändringar som gällde artikel 9 och 12 i förordning nr 1342/2008. Den 14 mars 2013 vidtog både Europaparlamentet och kommissionen åtgärder för ett ogiltigförklarande i enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget. Domstolens ordförande beslutade den 19 april 2013 att förena målen C-124/13 (parlamentet) och C-125/13 (kommissionen) vad gäller det skriftliga och muntliga förfarandet samt domen.  Den 11 september 2013 gav domstolens ordförande Konungariket Spanien, Republiken Frankrike och Republiken Polen även rätt att intervenera i målet till stöd för den ordning rådet sökte. Domstolen avgav sin dom den 1 december 2015 och annullerade rådets förordning, vilket innebär att domstolen instämde i parlamentets och rådets åsikt.

Under tiden antog parlamentet – efter en omröstning i fiskeriutskottet den 23 april 2013 – sin ståndpunkt till kommissionens förslag vid första behandlingen den 11 juni 2013. Efter domstolens dom antog fiskeriutskottet ett mandat för förhandlingarna med rådet den 19 april 2016 och behandlingen avslutades genom ett enda trepartssamtal den 29 juni 2016. Detta avtal, genom vilket principerna i den gemensamma fiskeripolitiken införs och genomförandet stöds, antogs av fiskeriutskottet den 11 juli 2016.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden

Referensnummer

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Parlamentets första behandling – P-nummer

11.6.2013                     T7-0244/2013

Kommissionens förslag

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen – datum för tillkännagivande i kammaren

6.10.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

6.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Behandling i utskott

11.10.2016

 

 

 

Antagande

9.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Ingivande

14.11.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy