Postup : 2016/0209(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0326/2016

Předložené texty :

A8-0326/2016

Rozpravy :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Hlasování :

PV 22/11/2016 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0432

ZPRÁVA     *
PDF 672kWORD 79k
14.11.2016
PE 589.168v02-00 A8-0326/2016

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Emmanuel Maurel

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0452),

–  s ohledem na články 113 a 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0333/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0326/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Úloha vozidel, bankovních účtů a společností se sídlem v daňových rájích a nespolupracujících jurisdikcích se ukázala jako společný jmenovatel u obrovského rozsahu obecně odkrytých a vytvořených operací, které skrývají daňové podvody, daňové úniky a praktiky praní peněz. Tato skutečnost by sama o sobě měla vyvolat politické a diplomatické kroky směřující k odstranění offshorových center na globální úrovni.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Směrnice Rady 2011/16/EU11 ve znění směrnice 2014/107/EU12 platí od 1. ledna 2016 pro 27 členských států a od 1. ledna 2017 pro Rakousko. Uvedená směrnice zavádí globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti („globální standard“) v rámci Unie. Jeho prostřednictvím zajišťuje, aby informace o majitelích finančních účtů byly oznámeny členskému státu, jehož je majitel účtu rezident.

(1)  Směrnice Rady 2011/16/EU11 ve znění směrnice 2014/107/EU12 platí od 1. ledna 2016 pro 27 členských států a od 1. ledna 2017 pro Rakousko. Uvedená směrnice zavádí globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti („globální standard“) v rámci Unie. Jeho prostřednictvím zajišťuje, aby informace o majitelích finančních účtů byly oznámeny členskému státu, jehož je majitel účtu rezident, s cílem bojovat proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování.

__________________

__________________

11 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

11 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

12 Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).

12 Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a to i v souvislosti s praním peněz, je pro Unii naprostou prioritou.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za účelem zajištění účinného monitorování uplatňování postupů náležité péče stanovených ve směrnici 2011/16/EU ze strany finančních institucí musí mít daňové orgány přístup k informacím pro boj proti praní peněz. Bez tohoto přístupu by nemohly monitorovat, potvrdit ani kontrolovat, zda finanční instituce řádně uplatňují směrnici 2011/16/EU a správně identifikují a hlásí skutečné vlastníky zprostředkujících struktur.

(3)  Za účelem zajištění účinného monitorování uplatňování postupů náležité péče stanovených ve směrnici 2011/16/EU ze strany finančních institucí musí mít daňové orgány rychlý a úplný přístup k informacím pro boj proti praní peněz a mít k dispozici dostatečný počet vhodně kvalifikovaných lidských zdrojů k provedení tohoto úkolu a musí být schopny provádět výměnu takových informací. Tento přístup by měl být výsledkem povinné automatické výměny informací. Bez tohoto přístupu a odpovídajícího personálu by nemohly monitorovat, potvrdit ani kontrolovat, zda finanční instituce řádně uplatňují směrnici 2011/16/EU a správně identifikují a hlásí skutečné vlastníky zprostředkujících struktur.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Vypozorovaná souvislost mezi daňovými úniky, vyhýbáním se daňovým povinnostem a praním peněz si žádá maximální využívání součinností plynoucích z domácí, unijní a mezinárodní spolupráce mezi různými orgány zapojenými v boji proti těmto trestným činům a protiprávnímu jednání. Otázky, jako je transparentnost skutečného vlastnictví nebo míra, do jaké se na subjekty, například z řad právních profesí, vztahuje rámec boje proti praní peněz ve třetích zemích, mají zásadní význam pro posílení schopnosti orgánů Unie řešit problém vyhýbání se daňové povinnosti a praní peněz.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3b)  Odhalení skandálů Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers a Bahamas Leaks, které jsou jednotlivými projevy určitého globálního jevu, potvrdilo prvořadou nutnost větší daňové transparentnosti a mnohem užší koordinace a spolupráce mezi jurisdikcemi.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3c)  Povinná automatická výměna informací v oblasti daní je mezinárodně – v rámci G20, OECD a Evropské unie – uznávána jako nejúčinnější nástroj ve snaze o dosažení mezinárodní daňové transparentnosti. Komise se ve svém sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 5. července 2016 o dalších opatřeních pro zvýšení transparentnosti a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem1a vyslovila v tom smyslu, že „existují pádné důvody pro další rozšíření správní spolupráce mezi daňovými orgány, aby se týkala informací o skutečném vlastnictví“ a „že automatickou výměnu informací o skutečném vlastnictví by bylo [...] možné integrovat do závazného rámce v oblasti daňové transparentnosti, který již EU uplatňuje“. Konečně, všechny členské státy se již účastní pilotního projektu výměny informací o skutečných vlastnících společností a trustů.

 

_____________

 

1a COM(2016)0451.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Proto je nutné zajistit, aby daňové orgány měly přístup k informacím, postupům, dokumentům a mechanismům pro boj proti praní peněz, a mohly tak plnit své povinnosti při monitorování řádného uplatňování směrnice 2011/16/EU.

(4)  Do právních předpisů Unie pro prevenci a boj proti praní peněz byly postupem času začleněny změny mezinárodních norem s cílem posílit koordinaci mezi členskými státy a reagovat – zejména kvůli vazbám mezi praním peněz, financováním terorismu, organizovanou trestnou činností a daňovými úniky a vyhýbáním se daňové povinnosti – na výzvy, kterým na globální úrovni čelí. Proto je nutné zajistit, aby daňové orgány měly přímý a usnadněný přístup k informacím, postupům, dokumentům a mechanismům pro boj proti praní peněz, a mohly tak plnit své povinnosti při monitorování řádného uplatňování směrnice 2011/16/EU a aby fungovaly všechny formy administrativní spolupráce, o nichž se hovoří v této směrnici, a v příslušných případech zahrnout tyto informace jako důvěrné do automatických výměn mezi členskými státy a dát k nim přístup Komisi.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  V zájmu dosažení cílů této směrnice by měla Komise posoudit úlohu, kterou může hrát bankovní systém a finanční subjekty, pokud jde o praní peněz. Na základě svých rozšířených pravomocí v oblasti finanční a bankovní regulace by mohla Unie jednat prostřednictvím příslušných návrhů pro zvýšení kontroly a transparentnosti v případě bankovních a finančních transakcí a případných sankcí, jako je odnětí licence v případě opakovaných porušení nebo podvodů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Kromě toho je důležité, aby daňové orgány měly k dispozici dostatečné systémy informačních a komunikačních technologií (IKT), které mohou vysledovat praní peněz v raném stadiu. V tomto ohledu by měly mít daňové úřady odpovídající IKT a lidské zdroje, pomocí kterých lze provádět výměnu velkého množství informací pro boj proti praní peněz mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Navíc vzhledem k tomu, že zmodernizovaná výměna informací a úniky informací zvýšily spontánní výměnu a dostupnost informací, je velmi důležité, aby členské státy prošetřovaly a řešily všechna potenciální provinění.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d)  Vzhledem k tomu, že informace pro boj proti praní peněz mají v mnoha případech přeshraniční povahu, měly by být zahrnuty, pokud je to vhodné, do automatické výměny mezi členskými státy a měly by být na vyžádání dány k dispozici Komisi v rámci její pravomoci prosazovat dodržování pravidel pro státní podporu. S ohledem na složitost a nutnost ověření spolehlivosti těchto informací, jako je tomu v případě údajů týkajících se skutečného vlastnictví, by navíc daňové orgány měly spolupracovat při přeshraničním vyšetřování.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e)  Automatická, povinná a průběžná výměna informací v oblasti daní mezi různými příslušnými orgány je zásadní pro to, aby bylo možno zajistit maximální transparentnost a mít základní nástroj pro prevenci a potírání podvodného jednání všeho druhu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f)  S ohledem na globální charakter boje proti činnostem praní peněz je mezinárodní spolupráce klíčem k efektivnímu a účinnému boji proti takovémuto počínání.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Jelikož cíle této směrnice, totiž efektivní správní spolupráce mezi členskými státy a jejího účinného monitorování za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(6)  Jelikož cíle této směrnice, totiž efektivní správní spolupráce mezi členskými státy a jejího účinného monitorování za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu s cílem bojovat proti daňovým podvodům, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Finanční instituce již začaly provádět náležitou péči podle směrnice 2011/16/EU, pokud jde o zákazníky, a první výměny by měly být dokončeny do září 2017. Aby bylo zajištěno, že účinné monitorování uplatňování směrnice nebude opožděno, měla by proto tato pozměňující směrnice vstoupit v platnost a být provedena do 1. ledna 2017.

(7)  Finanční instituce již začaly provádět náležitou péči podle směrnice 2011/16/EU, pokud jde o zákazníky, a první výměny by měly být dokončeny do září 2017. Aby bylo zajištěno, že účinné monitorování uplatňování směrnice nebude opožděno, měla by proto tato pozměňující směrnice vstoupit v platnost a být provedena do 1. ledna 2018.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 2 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Tato směrnice se vztahuje na veškeré daně jakéhokoli druhu vybírané členským státem nebo jeho nižšími územními nebo správními celky, včetně místních orgánů, nebo na jejich účet.

1.  Tato směrnice se vztahuje na veškeré daně jakéhokoliv druhu vybírané členským státem nebo jeho nižšími územními nebo správními celky, včetně místních orgánů, nebo na jejich účet, a stejně tak na virtuální směnárenské služby a poskytovatele virtuálních peněženek.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Článek 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 8a

 

Daňové orgány každého členského státu si ve lhůtě tří měsíců po jejich shromáždění automaticky vyměňují dokumenty a informace uvedené v článku 22 této směrnice s jakýmkoli členským státem, pokud je skutečný vlastník firmy, nebo v případě trustu zakladatel, jeden ze správců svěřenského fondu, osoba vykonávající dohled nad správou fondu (existuje-li), vlastník nebo jakékoli jiná osoba mající faktickou kontrolu nad daným svěřenským fondem nebo majitel účtu podle článku 32a směrnice EU 2015/849, daňovým poplatníkem tohoto členského státu. Přístup k nim by měl být v důvěrném režimu poskytnut i Komisi, aby mohla plnit své úkoly.“

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a)   Pro účely provádění a vymáhání právních předpisů členských států, jimiž se provádí tato směrnice, a pro zajištění fungování správní spolupráce, již tato směrnice zavádí, poskytnou členské státy daňovým orgánům ze zákona přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím uvedeným v článcích 13, 30, 31, 32a a 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU*.

1a)   Za účelem provádění a prosazování právních předpisů členských států, kterými se provádí tato směrnice, a zajištění fungování správní spolupráce stanovuje, že členské státy musí svými právními předpisy poskytnout přístup pro daňové úřady k centrálním rejstříkům, mechanismům, postupům, dokumentům a informacím uvedeným ve článcích 7, 13, 18, 18a, 19, 27, 30, 31, 32a, 40, 44 a 48 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/849/EU*. Tento přístup bude výsledkem povinné automatické výměny informací. Členské státy dále zajistí přístup k těmto informacím tím, že je zahrnou do centralizovaného veřejného rejstříku společností, svěřenství a jiných seskupení, jejichž povaha nebo účel je podobná nebo rovnocenná.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2011/16/EU

Čl. 22 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)   V článku 22 se doplňuje odstavec 1b, který zní:

 

„1b)   Za účelem efektivního využití vyměňovaných údajů členské státy zajistí, aby byly veškeré vyměněné a získané informace včas prošetřeny, ať již byly tyto informace získány ze strany orgánů na jejich žádost, prostřednictvím spontánní výměny informací ze strany jiného členského státu nebo veřejným únikem informací. Pokud tak členský stát neučiní ve lhůtě požadované vnitrostátními právními předpisy, měl by Komisi veřejně sdělit důvody, proč tak nedokázal učinit.“

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2017.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2018.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

Referenční údaje

COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)

Datum konzultace s EP

27.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

12.9.2016

JURI

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

CONT

7.11.2016

JURI

12.10.2016

LIBE

13.9.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Emmanuel Maurel

12.7.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

10.10.2016

9.11.2016

 

 

Datum přijetí

10.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Verónica Lope Fontagné, Emmanuel Maurel, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

Datum předložení

14.11.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí