RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele

14.11.2016 - (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Emmanuel Maurel


Menetlus : 2016/0209(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0326/2016
Esitatud tekstid :
A8-0326/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0452),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 113 ja 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0333/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0326/2016),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Maksuparadiisides ja koostööd mittetegevates jurisdiktsioonides asuvate äriühingute, kontode ja vahendite roll on kerkinud esile ühise nimetajana väga mitmesugustes tehingutes, mis tavaliselt avastatakse tagantjärele ja mis peidavad endas maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu tavasid. See asjaolu iseenesest peaks nõudma niisuguste poliitiliste ja diplomaatiliste meetmete võtmist, mille eesmärk on kaotada offshore-keskused ülemaailmsel tasandil.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Nõukogu direktiivi 2011/16/EL11, mida on muudetud direktiiviga 2014/107/EL12, kohaldatakse 2016. aasta 1. jaanuarist 27 liikmesriigi suhtes ja 2017. aasta 1. jaanuarist Austria suhtes. Kõnealuse direktiiviga rakendatakse finantskontode maksualase teabe automaatse vahetuse ülemaailmset standardit (edaspidi „ülemaailmne standard“) ELis. Sellega tagatakse, et teave finantskontode omanike kohta edastatakse liikmesriigile, mille resident kontoomanik on.

(1)  Nõukogu direktiivi 2011/16/EL11, mida on muudetud direktiiviga 2014/107/EL12, kohaldatakse 2016. aasta 1. jaanuarist 27 liikmesriigi suhtes ja 2017. aasta 1. jaanuarist Austria suhtes. Kõnealuse direktiiviga rakendatakse finantskontode maksualase teabe automaatse vahetuse ülemaailmset standardit (edaspidi „ülemaailmne standard“) ELis. Sellega tagatakse, et teave finantskontode omanike kohta edastatakse liikmesriigile, mille resident kontoomanik on, tehes seda eesmärgiga võidelda maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja agressiivse maksuplaneerimise vastu.

__________________

__________________

11 Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

11 Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

12 Nõukogu 9. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/107/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, 16.12.2014, lk 1).

12 Nõukogu 9. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/107/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, 16.12.2014, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu võitlemine, sealhulgas seoses rahapesuga, on liidu absoluutne prioriteet.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Et tõhusalt kontrollida, kuidas finantsasutused direktiivis 2011/16/EL sätestatud hoolsusmeetmete menetlusi kohaldavad, vajavad maksuhaldurid juurdepääsu rahapesuvastasele teabele. Kõnealuse juurdepääsu puudumisel ei oleks nimetatud halduritel võimalik teostada järelevalvet, kinnitada ja auditeerida, et finantsasutused kohaldavad direktiivi 2011/16/EL asjakohaselt ning teevad nõuetekohaselt kindlaks vahendusüksuste tegelikud tulusaajad ja teatavad neist.

(3)  Et tõhusalt kontrollida, kuidas finantsasutused direktiivis 2011/16/EL sätestatud hoolsusmeetmete menetlusi kohaldavad, vajavad maksuhaldurid kiiret ja täielikku juurdepääsu rahapesuvastasele teabele ning nende käsutuses peab olema piisav arv sobivate oskustega töötajaid, et täita seda ülesannet ning olla võimeline niisugust teavet vahetama. Niisugune juurdepääs peaks olema kohustusliku automaatse teabevahetuse tulemus. Kõnealuse juurdepääsu ja sobivate töötajate puudumisel ei oleks nimetatud halduritel võimalik teostada järelevalvet, kinnitada ja auditeerida, et finantsasutused kohaldavad direktiivi 2011/16/EL asjakohaselt ning teevad nõuetekohaselt kindlaks vahendusüksuste tegelikud tulusaajad ja teatavad neist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Täheldatud seos maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja rahapesu vahel nõuab võimalikult suures ulatuses niisuguse sünergia ärakasutamist, mis tuleneb selliste kuritegude ja kuritarvituste vastu võitlemises osalevate eri asutuste vahel riigisisesel, liidu ja rahvusvahelisel tasandil tehtavast koostööst. Sellised küsimused nagu näiteks tegeliku tulusaajaga seotud läbipaistvus või see, millises ulatuses kohaldatakse teatavate isikute, nt õiguselukutsete esindajate suhtes rahapesuvastase teabe raamistikku kolmandates riikides, on väga tähtsad selleks, et suurendada liidu asutuste võimekust tegeleda maksustamise vältimise ja rahapesu probleemiga.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 b)  Swissleaksi, Luxleaksi, Panama dokumentide ja Bahamas Leaksi paljastused, mis kujutavad endast ülemaailmse nähtuse konkreetseid ilminguid, näitasid taas maksustamise suurema läbipaistvuse ning palju tihedama jurisdiktsioonidevahelise kooskõlastamise ja koostöö hädavajalikkust.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 c)  Kohustuslikku automaatset teabevahetust maksustamise valdkonnas on G20, OECD ja Euroopa Liidu tasandil rahvusvaheliselt tunnustatud kõige tulemuslikuma rahvusvahelisel tasandil maksustamise läbipaistvuse saavutamise vahendina. Komisjon märkis oma 5. juuli 2016. aasta teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbipaistvuse suurendamiseks ning maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu võitlemiseks võetavate lisameetmete kohta1 a, et „on igati põhjendatud maksuhaldurite vahelise halduskoostöö veelgi ulatuslikum laiendamine, et hõlmata tegelikke tulusaajaid käsitlev teave“, ning et „tegelikke tulusaajaid käsitleva teabe automaatne vahetamine võidaks lõimida ELis juba kehtiva siduva maksustamise läbipaistvuse raamistikuga“. Lisaks osalevad kõik liikmesriigid juba katseprojektis, mis käsitleb teabevahetust äriühingute ja trustide tegelike tulusaajate kohta.

 

_____________

 

1 a COM(2016)0451.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Seepärast on vajalik tagada maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele, menetlustele, dokumentidele ja mehhanismidele, et nad saaksid täita oma ülesannet ja jälgida direktiivi 2011/16/EL nõuetekohast kohaldamist.

(4)   Rahapesu tõkestamist ja selle vastu võitlemist käsitlevaid liidu eeskirju on aja jooksul muudetud vastavalt rahvusvahelistes standardites tehtud muudatustele, et tugevdada liikmesriikidevahelist kooskõlastamist ja reageerida probleemidele, millega seistakse silmitsi ülemaailmsel tasandil, eelkõige seoste tõttu, mis esinevad rahapesu, terrorismi rahastamise, organiseeritud kuritegevuse ning maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vahel. Seepärast on vajalik tagada maksuhaldurite otsene ja lihtsustatud juurdepääs rahapesuvastasele teabele, menetlustele, dokumentidele ja mehhanismidele, et nad saaksid täita oma ülesannet ja jälgida direktiivi 2011/16/EL nõuetekohast kohaldamist ning et mainitud direktiivis osutatud kõik halduskoostöö vormid oleksid toimivad, samuti on vajalik lisada kõnealune teave vajaduse korral liikmesriikidevahelisse automaatsesse teabevahetusse ning anda komisjonile juurdepääs konfidentsiaalsuse alusel.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Kõnealuse direktiivi eesmärkide saavutamiseks peaks komisjon hindama, milline võib olla pangandussüsteemi ja finantsettevõtjate roll rahapesu edendamisel. Liit võiks seetõttu võtta oma suuremate finants- ja pangandusvaldkonna reguleerimise alaste volituste kohaselt meetmeid ad hoc ettepaneku abil, millega nähakse ette panga- ja finantstehingute suurem kontroll ja läbipaistvus ning võimalikud karistused, näiteks lubade kehtetuks tunnistamine korduva nõuete rikkumise või pettuse korral.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Lisaks on oluline, et maksuhalduritel oleksid sisse seatud piisavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemid, mis võimaldavad rahapesu jälgimist varajases etapis. Sellega seoses peaksid maksuhalduritel olema piisavad IKT- ja personaliressursid, mis on võimelised tulema toime liikmesriikide vahel vahetatava suure hulga rahapesuvastase teabega.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 c)  Tulenevalt asjaolust, et tõhustatud teabevahetus ja teabelekked on suurendanud omaalgatuslikku teabevahetust ja teabe kättesaadavust, on lisaks väga oluline, et liikmesriigid uuriksid kõiki võimalikke väärtegusid ja võtaksid nende suhtes meetmeid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 d)  Kuna rahapesuvastane teave on oma olemuselt paljudel juhtudel piiriülene, tuleks see asjakohasel juhul lisada liikmesriikidevahelisse automaatsesse teabevahetusse ning teha komisjonile kättesaadavaks taotluse alusel riigiabi eeskirjade jõustamise alaste volituste raames. Tulenevalt kõnealuse teabe keerulisusest ja vajadusest veenduda selle usaldusväärsuses, näiteks tegelikke tulusaajaid käsitlevate andmete puhul, peaksid maksuhaldurid ühtlasi tegema koostööd piiriülestes uurimistes.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 e)  Maksustamisalane automaatne, kohustuslik ja pidev teabevahetus eri pädevate asutuste vahel on väga oluline selleks, et tagada võimalikult suur läbipaistvus ning luua põhivahend mis tahes pettuse tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 f)  Rahapesuvastase tegevuse ülemaailmset olemust arvesse võttes on rahvusvahelisel koostööl rahapesuvastases tulemuslikus ja tõhusas võitluses keskne tähtsus.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tõhus liikmesriikidevaheline halduskoostöö ja selle tulemuslik järelevalve siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(6)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tõhus liikmesriikidevaheline halduskoostöö ja selle tulemuslik järelevalve siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel eesmärgiga võidelda maksupettuse vastu, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Finantsasutuste poolt direktiivi 2011/16/EL kohaselt klientide suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed on juba toimimas ja esimesed teabevahetustoimingud peavad olema lõpule viidud 2017. aasta septembriks. Selleks et vältida kohaldamise tõhusa järelevalve edasi lükkumist, tuleks käesolev muutev direktiiv jõustada ja üle võtta 1. jaanuariks 2017.

(7)  Finantsasutuste poolt direktiivi 2011/16/EL kohaselt klientide suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed on juba toimimas ja esimesed teabevahetustoimingud peavad olema lõpule viidud 2017. aasta septembriks. Selleks et vältida kohaldamise tõhusa järelevalve edasi lükkumist, tuleks käesolev muutev direktiiv jõustada ja üle võtta 1. jaanuariks 2018.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 2 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1)  Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse igat liiki maksude suhtes, mida koguvad liikmesriigid või liikmesriikide territoriaalsed või halduslikud allüksused, sealhulgas kohaliku omavalitsuse asutused, või mida kogutakse nende nimel.

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse igat liiki maksude suhtes, mida koguvad liikmesriigid või liikmesriikide territoriaalsed või halduslikud allüksused, sealhulgas kohaliku omavalitsuse asutused, või mida kogutakse nende nimel, samuti virtuaalvaluuta vahetamise teenuste ja rahakotiteenuse pakkujate suhtes.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 8a

 

Liikmesriigi maksuhaldurid vahetavad automaatselt käesoleva direktiivi artiklis 22 osutatud dokumente ja teavet kolme kuu jooksul pärast nende kogumist mis tahes muu liikmesriigiga, kui äriühingu tegelik tulusaaja või trusti puhul asutaja, üks haldajatest, kaitsja (olemasolu korral), kasusaaja või trusti üle tegelikku kontrolli omav mis tahes muu isik või viimaks direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 32a osutatud kontoomanik on selle liikmesriigi maksumaksja. Komisjonile tuleks oma ülesannete täitmiseks anda juurdepääs konfidentsiaalsuse alusel.“

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 22 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a)   Selleks et rakendada ja jõustada liikmesriikide õigusaktid, millega jõustatakse käesolev direktiiv, ning selleks, et tagada direktiiviga loodava halduskoostöö toimimine, annavad liikmesriigid maksuhalduritele õigusaktidega juurdepääsu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2015/849/EL* artiklites 13, 30, 31, 32a ja 40 osutatud mehhanismidele, menetlustele, dokumentidele ja teabele.

1a.   Selleks et rakendada ja jõustada liikmesriikide õigusaktid, millega jõustatakse käesolev direktiiv, ning selleks, et tagada direktiiviga loodava halduskoostöö toimimine, annavad liikmesriigid maksuhalduritele õigusaktidega juurdepääsu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2015/849/EL* artiklites 7, 13, 18, 18a, 19, 27, 30, 31, 32a, 40, 44 ja 48 osutatud keskregistritele, mehhanismidele, menetlustele, dokumentidele ja teabele. See juurdepääs on kohustusliku automaatse teabevahetuse tulemus. Liikmesriigid tagavad lisaks juurdepääsu kõnealusele teabele, lisades selle äriühingute, trustide ja muude oma olemuse või eesmärgi poolest sarnaste või samaväärsete struktuuride avalikku keskregistrisse.

Selgitus

Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 22 – lõige 1b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a)   Artiklisse 22 lisatakse järgmine lõige 1b:

 

„1b.  Vahetatavate andmete tulemusliku kasutamise eesmärgil tagavad liikmesriigid, et kogu vahetatavat ja saadavat teavet uuritakse õigeaegselt, sõltumata sellest, kas kõnealune teave saadi asutuste poolt taotluse alusel, muu liikmesriigi poolse omaalgatusliku teabevahetuse raames või avaliku teabelekke kaudu. Kui liikmesriik ei suuda seda teha siseriiklikus õiguses ette nähtud ajavahemiku jooksul, peaks ta avalikult teatama komisjonile selle suutmatuse põhjused.“

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2016. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2017. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nad kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2017.

Nad kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2018.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele

Viited

COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

27.7.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

12.9.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

12.9.2016

JURI

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

7.11.2016

JURI

12.10.2016

LIBE

13.9.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Emmanuel Maurel

12.7.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.10.2016

9.11.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Verónica Lope Fontagné, Emmanuel Maurel, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

Esitamise kuupäev

14.11.2016