Postupak : 2016/0209(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0326/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0326/2016

Rasprave :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Glasovanja :

PV 22/11/2016 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0432

IZVJEŠĆE     *
PDF 656kWORD 85k
14.11.2016
PE 589.168v02-00 A8-0326/2016

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Emmanuel Maurel

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0452),

–  uzimajući u obzir članke 113. i 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0333/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0326/2016),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Ispostavilo se da je uloga instrumenata, računa i poduzeća u poreznim oazama i nekooperativnim jurisdikcijama zajednički nazivnik golemog broja aktivnosti, uglavnom otkrivenih naknadno, kojima se prikrivaju prakse porezne prijevare, utaje poreza i pranja novca. Sama ta činjenica poziva na političko i diplomatsko djelovanje usmjereno na uklanjanje izvanteritorijalnih centara na globalnoj razini.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Direktiva Vijeća 2011/16/EU11, kako je izmijenjena Direktivom 2014/107/EU12 primjenjuje od 1. siječnja 2016. na 27 država članica i od 1. siječnja 2017. na Austriju. Tom se direktivom uvodi globalni standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u poreznim stvarima („globalni standard”) unutar Unije. Njome se osigurava da se državu članicu u kojoj je imatelj računa rezident izvješćuje o informacijama o imateljima financijskih računa.

(1)  Direktiva Vijeća 2011/16/EU11, kako je izmijenjena Direktivom 2014/107/EU12 primjenjuje od 1. siječnja 2016. na 27 država članica i od 1. siječnja 2017. na Austriju. Tom se direktivom uvodi globalni standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u poreznim stvarima („globalni standard”) unutar Unije. Njome se osigurava da se državu članicu u kojoj je imatelj računa rezident izvješćuje o informacijama o imateljima financijskih računa u cilju suzbijanja porezne utaje, izbjegavanja plaćanja poreza i agresivnog poreznog planiranja.

__________________

__________________

11 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

11 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

12 Direktiva Vijeća (EU) 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.12.2014., str. 1.).

12 Direktiva Vijeća (EU) 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.12.2014., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Borba protiv porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, između ostalog i u vezi s pranjem novca, apsolutni je prioritet Unije;

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Kako bi se osiguralo učinkovito praćenje primjene postupaka temeljite identifikacije od strane financijskih institucija navedenih u Direktivi 2011/16/EU, poreznim je tijelima potreban pristup informacijama o AML-u. Bez takvog pristupa navedena tijela ne bi mogla pratiti, potvrditi i revidirati da financijske institucije pravilno primjenjuju Direktivu 2011/16/EU ispravnim utvrđivanjem i prijavljivanjem stvarnih vlasnika posredničkih struktura.

(3)  Kako bi se osiguralo učinkovito praćenje primjene postupaka temeljite identifikacije od strane financijskih institucija navedenih u Direktivi 2011/16/EU, poreznim je tijelima potreban brz i potpun pristup informacijama o AML-u te dovoljno osoblja s odgovarajućim vještinama na raspolaganju za izvršenje tog zadatka te mogućnost razmjene takvih informacija. Taj bi pristup trebao biti rezultat obvezne automatske razmjene informacija. Bez takvog pristupa i odgovarajućeg osoblja navedena tijela ne bi mogla pratiti, potvrditi i revidirati da financijske institucije pravilno primjenjuju Direktivu 2011/16/EU ispravnim utvrđivanjem i prijavljivanjem stvarnih vlasnika posredničkih struktura.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Uočena poveznica između utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca zahtijeva iskorištavanje, u najvećoj mogućoj mjeri, sinergija koje proizlaze iz suradnje domaćina, Unije i međunarodne zajednice među različitim tijelima koja sudjeluju u borbi protiv tih zločina i zlouporaba. Pitanja kao što su stvarno vlasništvo ili mjera u kojoj subjekti, na primjer subjekti pravne struke, podliježu okviru borbe protiv AML-a ključna su za jačanje mogućnosti tijela Unije da riješe problem izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3b)  Otkrića u slučajevima Swissleaks, Luxleaks, „dokumenti iz Paname” i „dokumenti iz Bahama”, koji su pojedinačne manifestacije globalne pojave, još jednom su potvrdila da je veća porezna transparentnost i mnogo uža koordinacija među jurisdikcijama od najveće važnosti.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3c)  Obvezna automatska razmjena informacija o poreznim pitanjima međunarodno je priznata kao najučinkovitiji instrument u službi međunarodne porezne transparentnosti na razini država skupine G20, OECD-a i Europske unije. U svojoj komunikaciji od 5. srpnja 2016. o dodatnim mjerama za poboljšanje transparentnosti i suzbijanja utaje i izbjegavanja plaćanja poreza1a Komisija navodi da „postoji dobar razlog za zagovaranje još šire administrativne suradnje između poreznih tijela, tako da ona obuhvati informacije o stvarnom vlasništvu” i da „automatska razmjena informacija o stvarnom vlasništvu [...]može biti ugrađena u obvezujući okvir za transparentnost oporezivanja koji je već uspostavljen u EU-u” . Na koncu, sve države članice već sudjeluju u pilot-projektu razmjene informacija o stvarnim vlasnicima društava i trustova.

 

_____________

 

1a COM(2016)0451

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Stoga je potrebno poreznim tijelima osigurati pristup informacijama, procedurama, dokumentima i mehanizmima o AML-u kako bi mogla izvršavati svoje dužnosti praćenja pravilne primjene Direktive 2011/16/EU.

(4)  U propise EU-a o sprečavanju i suzbijanju pranja novca s vremenom su uključene promjene međunarodnih standarda u cilju jačanja koordinacije među državama članicama i odgovaranja na izazove na globalnoj razini, osobito zbog povezanosti pranja novca, financiranja terorizma, organiziranog kriminala i utaje poreza te izbjegavanja plaćanja poreza. Stoga je potrebno poreznim tijelima osigurati izravan i olakšan pristup informacijama, procedurama, dokumentima i mehanizmima o AML-u kako bi mogla izvršavati svoje dužnosti praćenja pravilne primjene Direktive 2011/16/EU i kako bi svi oblici administrativne suradnje koja se spominje u ovoj Direktivi mogla funkcionirati, a te informacije, gdje je to relevantno, potrebno je uključiti u razmjenu između država članica te dozvoliti Komisiji da im pristupi kao povjerljivim informacijama.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U svrhu ostvarenja ciljeva ove Direktive Komisija bi trebala procijeniti ulogu koju bankarski sustav i financijski subjekti možda imaju u promicanju pranja novca. Na temelju svojih povećanih ovlasti u području donošenja propisa o financijama i bankarstvu Europska unija mogla bi djelovati iznošenjem ad hoc prijedloga o povećanom nadzoru i transparentnosti bankovnih i financijskih transakcija te potencijalnim kaznama kao što je oduzimanje dozvole u slučaju ponovljenog neispunjavanja zahtjeva ili prijevare.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  Osim toga, važno je da se porezna tijela koriste odgovarajućim sustavima informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) kojima mogu pratiti aktivnosti pranja novca u ranoj fazi. U tom bi pogledu porezna tijela trebala imati odgovarajuće IKT resurse i osoblje koji se mogu nositi s velikom količinom informacija o AML-u koje je potrebno razmijeniti među zemljama članicama.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4c)  Nadalje, s obzirom na to da su poboljšana razmjena informacija i curenje informacija povećali spontanu razmjenu i dostupnost informacija, vrlo je važno da države članice istraže sve moguće prijestupe i riješe ih na odgovarajući način.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4d)  S obzirom na to da su informacije o AML-u u mnogim slučajevima prekogranične naravi, po potrebi bi trebale biti obuhvaćene automatskom razmjenom među državama članicama te bi trebale biti dostupne na zahtjev Komisije u okviru njezine ovlasti za provođenje pravila o državnim potporama. Nadalje, s obzirom na složenost i potrebu provjeravanja pouzdanosti tih informacija, kao što je slučaj s podacima o stvarnom vlasništvu, porezna tijela trebala bi surađivati u prekograničnim istragama.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4e)  Postojanje automatske, obvezne i stalne razmjene informacija u području oporezivanja među različitim nadležnim tijelima ključna je za osiguravanje maksimalne transparentnosti i dobivanja osnovnog instrumenta za sprečavanje i suzbijanje prijevara svih vrsta.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4f)  S obzirom na globalni karakter aktivnosti protiv pranja novca, međunarodna suradnja ključna je za učinkovitu i djelotvornu borbu protiv takvih aktivnosti.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  S obzirom na to da cilj ove Direktive, odnosno učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama i njezino učinkovito praćenje pod uvjetima koji su u skladu s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog ujednačenosti i djelotvornosti koje su potrebne on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(6)  S obzirom na to da cilj ove Direktive, odnosno učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama i njezino učinkovito praćenje pod uvjetima koji su u skladu s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta radi suzbijanja porezne prijevare, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog ujednačenosti i djelotvornosti koje su potrebne on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Dubinska analiza stranaka koju financijske institucije provode u skladu s Direktivom 2011/16/EU već je započela, a prva razmjena mora biti završena do rujna 2017. Kako bi se osiguralo da učinkovito praćenje primjene ne kasni, ova Direktiva o izmjeni trebala bi stoga stupiti na snagu i biti prenesena do 1. siječnja 2017.

(7)  Dubinska analiza stranaka koju financijske institucije provode u skladu s Direktivom 2011/16/EU već je započela, a prva razmjena mora biti završena do rujna 2017. Kako bi se osiguralo da učinkovito praćenje primjene ne kasni, ova Direktiva o izmjeni trebala bi stoga stupiti na snagu i biti prenesena do 1. siječnja 2018.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2011/16/EU

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U članku 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na sve poreze bilo koje vrste koje ubire država članica, teritorijalna ili upravna jedinica države članice, uključujući lokalna tijela ili se ubiru u njihovo ime.

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na sve poreze bilo koje vrste koje ubire država članica, , teritorijalna ili upravna jedinica države članice, uključujući lokalna tijela ili se ubiru u njihovo ime te na usluge razmjene virtualne valute i pružatelje usluga skrbničkog novčanika.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 8.a

 

U roku od tri mjeseci nakon što zaprime dokumente i informacije iz članka 22. ove Direktive porezna tijela svake države članice automatski ih razmjenjuju sa svim državama članicama u kojima stvarni vlasnik društva ili, u slučaju trusta, osnivač, jedan od upravitelja trusta, zaštitnik (ovisno o slučaju), vlasnik ili neka druga osoba koja vrši stvarni nadzor nad trustom ili, na koncu, vlasnik računa u smislu članka 32.a Direktive 2015/849/EU plaća porez. Komisiji bi trebalo dati povjerljiv pristup kako bi mogla dovršiti svoje zadatke.”

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 22. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1a)   Za potrebe provedbe i izvršavanja zakona država članica kojima se provodi ova Direktiva, te kako bi se osiguralo funkcioniranje administrativne suradnje koju se njome uspostavlja, države članice zakonom propisuju da porezna tijela imaju pristup procedurama, dokumentima i informacijama navedenima u člancima 13., 30., 31., 32.a i 40. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća*.

(1a)   Za potrebe provedbe i izvršavanja zakona država članica kojima se provodi ova Direktiva, te kako bi se osiguralo funkcioniranje administrativne suradnje koju se njome uspostavlja, države članice zakonom propisuju da porezna tijela imaju pristup središnjim registrima, procedurama, dokumentima i informacijama navedenima u člancima 7., 13., 18., 18.a, 19., 27., 30., 31., 32.a, 40., 44., 48. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća*. Taj pristup rezultat je obvezne automatske razmjene informacija. Države članice i dalje jamče pristup tim informacijama njihovim uključivanjem u centralizirani javni registar društava, trustova i drugih struktura slične ili jednake prirode ili svrhe.

Obrazloženje

Ova izmjena provlači se kroz cijeli tekst. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2011/16/EU

Članak 22. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)   U članku 22. umeće se sljedeći stavak 1.b:

 

“(1b)   U svrhu učinkovite uporabe razmijenjenih podataka države članice osiguravaju da se sve razmijenjene i dobivene informacije pravodobno istraže bilo da su tijela pribavila informacije na zahtjev, bilo spontanom razmjenom informacija od druge države članice ili javnim curenjem informacija. Ako država članica to ne učini u vremenskom okviru određenom nacionalnim pravom, trebala bi javno obavijestiti Komisiju o razlozima tog propusta.”

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice najkasnije do 31. prosinca 2016. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 31. prosinca 2017. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2017.

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2018.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pristup poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca

Referentni dokumenti

COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

27.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

12.9.2016

JURI

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

7.11.2016

JURI

12.10.2016

LIBE

13.9.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Emmanuel Maurel

12.7.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.10.2016

9.11.2016

 

 

Datum usvajanja

10.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Verónica Lope Fontagné, Emmanuel Maurel, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

Datum podnošenja

14.11.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti