Eljárás : 2016/0209(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0326/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0326/2016

Viták :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Szavazatok :

PV 22/11/2016 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0432

JELENTÉS     *
PDF 506kWORD 84k
14.11.2016
PE 589.168v02-00 A8-0326/2016

a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Emmanuel Maurel

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0452),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0333/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0326/2016),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A járművek, a számlák és az adóparadicsomokban és az együttműködésre nem hajlandó jogrendszerekben székhellyel rendelkező társaságok szerepe a széles körű műveletek általában utólagosan észlelt közös nevezőjeként jelenik meg, amelyek adócsalási, adókijátszási és pénzmosási gyakorlatokat lepleznek. Ennek a ténynek önmagában az offshore központok globális szintű eltörlését célzó politikai és diplomáciai cselekvésre kell indítania.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2014/107/EU irányelvvel11 módosított 2011/16/EU tanácsi irányelv12 27 tagállamban 2016. január 1-jétől, Ausztriában pedig 2017. január 1-jétől alkalmazandó. Ez az irányelv hajtja végre az adózás területén a számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó nemzetközi standardot (a továbbiakban: nemzetközi standard) az EU-ban. Biztosítja, hogy a pénzügyi számlák tulajdonosairól szóló információkat bejelentsék annak a tagállamnak, amelyben a számlatulajdonos lakóhellyel rendelkezik.

(1)  A 2014/107/EU irányelvvel11 módosított 2011/16/EU tanácsi irányelv12 27 tagállamban 2016. január 1-jétől, Ausztriában pedig 2017. január 1-jétől alkalmazandó. Ez az irányelv hajtja végre az adózás területén a számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó nemzetközi standardot (a továbbiakban: nemzetközi standard) az Unióban. Biztosítja, hogy az adókijátszás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelem céljából a pénzügyi számlák tulajdonosairól szóló információkat bejelentsék annak a tagállamnak, amelyben a számlatulajdonos lakóhellyel rendelkezik.

__________________

__________________

11 A Tanács 2011. február 15-i 2011/16/EU irányelve az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

11 A Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

12 A Tanács 2014. december 9-i 2014/107/EU irányelve a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.12.16., 1. o.).

12 A Tanács 2014/107/EU irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.12.16., 1. o.).

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem, beleértve a pénzmosással való kapcsolatát, az Unió elsőrendű prioritása.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2011/16/EU irányelvben meghatározott átvilágítási eljárások pénzügyi intézmények általi végrehajtásának hatékony nyomon követése érdekében az adóhatóságoknak hozzá kell férniük az AML-információkhoz. Ilyen hozzáférés hiányában e hatóságok nem tudnák nyomon követni, megerősíteni és ellenőrizni, hogy a pénzügyi intézmények helyesen alkalmazzák-e a 2011/16/EU irányelvet azáltal, hogy megfelelően azonosítják és bejelentik a közvetítő szervezetek tényleges tulajdonosait.

(3)  A 2011/16/EU irányelvben meghatározott átvilágítási eljárások pénzügyi intézmények általi végrehajtásának hatékony nyomon követése érdekében az adóhatóságoknak gyorsan és teljeskörűen hozzá kell férniük az AML-információkhoz, és e feladat végrehajtására rendelkezniük kell elegendő számú megfelelően képzett személyi állománnyal, valamint képesnek kell lenniük az említett információcserére. Ennek a hozzáférésnek kötelező automatikus információcsere eredményeképpen kell megvalósulnia. Ilyen hozzáférés és megfelelő személyi állomány hiányában e hatóságok nem tudnák nyomon követni, megerősíteni és ellenőrizni, hogy a pénzügyi intézmények helyesen alkalmazzák-e a 2011/16/EU irányelvet azáltal, hogy megfelelően azonosítják a köztes szervezetek tényleges tulajdonosait, és adatokat szolgáltatnak róla.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az adókijátszás, az adókikerülés és a pénzmosás között megfigyelt kapcsolat szükségessé teszi, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználják az ilyen bűncselekmények és visszaélések elleni küzdelemben részt vevő különböző hatóságok közötti belföldi, uniós és nemzetközi együttműködésből eredő szinergiákat. Az olyan kérdések, mint a tényleges tulajdonosi szerkezet átláthatósága, illetve hogy a harmadik országokban az egyes szervezetekre, például a jogi szakmára milyen mértékben vonatkozik a pénzmosás elleni küzdelem jogi kerete, döntő fontossággal bírnak abban, hogy javítsák az uniós hatóságok képességét az adókikerülés és a pénzmosás kezelésére.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3b)  A Swissleaks, a Luxleaks, a Panama-papírok és a bahama-szigeteki kiszivárogtatások – mely események egy globális jelenség egyedi megnyilvánulásai – rávilágítottak, hogy feltétlenül nagyobb adóügyi átláthatóságra és sokkal szorosabb igazságügyi koordinációra és együttműködésre van szükség.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3c)  Az adózási információk kötelező automatikus cseréjét nemzetközileg – a G20-ak, az OECD és az Európai Unió részéről – a nemzetközi adózási átláthatóság elérésének leghatékonyabb eszközeként ismerik el. A Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az adózási átláthatóság, valamint az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem fokozása érdekében hozott további intézkedésekről szóló, 2016. július 5-i közleményében1a úgy véli, hogy „nagy szükség van az adóhatóságok közötti igazgatási együttműködés további, tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkra való kiterjesztésére” és hogy „a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk automatikus cseréje beépíthető lenne az Unióban már hatályban lévő kötelező adózási átláthatósági keretbe.” Végül, már valamennyi tagállam részt vesz a vállalatok és a vagyonkezelők tényleges végső tulajdonosaira vonatkozó információk cseréjével kapcsolatos kísérleti projektben.

 

_____________

 

1a COM(2016)0451

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ezért szükséges gondoskodni arról, hogy a 2011/16/EU irányelv helyes végrehajtásának nyomon követéséhez kapcsolódó feladataik ellátása érdekében az adóhatóságok hozzáférjenek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz, eljárásokhoz, dokumentumokhoz és mechanizmusokhoz.

(4)  A pénzmosás megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló európai uniós jogszabályokból idővel módosítások épültek be a nemzetközi normákba a tagállami koordináció megerősítése és a globális szintű kihívásokra adandó válaszadás céljával, különösen a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a szervezett bűnözés, az adókijátszás és az adókikerülés közötti összefüggések miatt. Ezért szükséges gondoskodni arról, hogy a 2011/16/EU irányelv helyes végrehajtásának nyomon követéséhez kapcsolódó feladataik ellátása, valamint az említett irányelvben említett valamennyi igazgatási együttműködési forma működése érdekében az adóhatóságok közvetlenül és könnyen hozzáférjenek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz, eljárásokhoz, dokumentumokhoz és mechanizmusokhoz, továbbá hogy ezeket az információkat adott esetben beépítsék a tagállamok közötti automatikus csererendszerbe, valamint a Bizottság is hozzáférést kapjon hozzájuk, azok bizalmas kezelése mellett.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ezen irányelv céljainak megvalósítása érdekében a Bizottságnak elemeznie kell, hogy a bankrendszer és a pénzügyi szolgáltatók milyen lehetséges szerepet tölthetnek be a pénzmosás elősegítésében. A pénzügyi és banki szabályozás területén megnövelt hatáskörénél fogva az Unió beavatkozhatna egy, a banki és pénzügyi ügyletek szigorúbb ellenőrzésére és átláthatóságára vonatkozó, és olyan lehetséges szankciókat, mint ismételt meg nem felelés és csalás esetén az engedélyek visszavonása, kilátásba helyező ad hoc javaslaton keresztül.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Emellett az is fontos, hogy az adóhatóságok megfelelő információs és kommunikációs technológiai (ikt) rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek korai szakaszban fel tudják fedni a pénzmosási tevékenységeket. E tekintetben az adóhatóságoknak megfelelő ikt- és személyzeti erőforrásokkal kell rendelkezniük, amelyek kezelni tudják tagállamok között kicserélendő nagy mennyiségű AML-információt.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Továbbá, mivel a továbbfejlesztett információcsere és az információk kiszivárogtatása növelte az információk spontán cseréjét és elérhetőségét, nagyon fontos, hogy a tagállamok kivizsgálják a lehetséges törvénysértéseket, és fellépjenek azokkal szemben.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  Mivel az AML-információk sok esetben határokon átnyúló jellegűek, ezeket az adott esetben be kell vonni a tagállamok közötti automatikus információcserébe, és kérésre az állami támogatásokra vonatkozó szabályok érvényesítésére vonatkozó hatáskörének keretében a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. Emellett ezen információk – mint például a tényleges tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatok – összetettségéből és azok megbízhatósága ellenőrzésének szükségességéből adódóan az adóhatóságoknak együtt kell működniük a határokon átnyúló megkeresések során.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  Alapvető fontosságú az adóügyekkel kapcsolatos információk különböző illetékes hatóságok közötti automatikus, kötelező és folyamatos cseréje a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása, illetve annak érdekében, hogy alapvető eszköze legyen minden típusú csalárd magatartás megelőzésének és leküzdésének.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f)  A pénzmosás elleni tevékenységek globális jellege miatt az ilyen tevékenységek elleni eredményes és hatékony küzdelem kulcsa a nemzetközi együttműködés.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti hatékony közigazgatási együttműködést és annak a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető feltételek melletti hatékony nyomon követését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e célok – a szükséges egységesség és hatékonyság miatt – az Unió szintjén jobban elérhetők, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(6)  Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti hatékony közigazgatási együttműködést és annak a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető feltételek melletti hatékony nyomon követését az adócsalás elleni küzdelem érdekében, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e célok – a szükséges egységesség és hatékonyság miatt – az Unió szintjén jobban elérhetők, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2011/16/EU irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények által végzendő ügyfél-átvilágítás már kezdetét vette, és az első információcseréket 2017 szeptemberére kell lezárni. Ezért annak érdekében, hogy az alkalmazás hatékony nyomon követése ne szenvedjen késedelmet, indokolt előírni, hogy e módosító irányelv 2017. január 1-jére hatályba lépjen és átültetésre kerüljön.

(7)  A 2011/16/EU irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények által végzendő ügyfél-átvilágítás már kezdetét vette, és az első információcseréket 2017 szeptemberére kell lezárni. Ezért annak érdekében, hogy az alkalmazás hatékony nyomon követése ne szenvedjen késedelmet, indokolt előírni, hogy e módosító irányelv 2018. január 1-jére hatályba lépjen és átültetésre kerüljön.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

2011/16/EU irányelv

2 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Ezt az irányelvet alkalmazni kell minden, a tagállamok által vagy nevében, vagy a tagállamok területi vagy közigazgatási alegységei – beleértve az önkormányzatokat is – által vagy nevében kivetett, bármilyen típusú adóra.

(1)  Ezt az irányelvet alkalmazni kell minden, a tagállamok által vagy nevében, vagy a tagállamok területi vagy közigazgatási alegységei – beleértve az önkormányzatokat is – által vagy nevében kivetett, bármilyen típusú adóra, valamint a virtuális valutaátváltási szolgáltatásokra és a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

8 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„8a. cikk

 

Az egyes tagállamok adóügyi hatóságai a begyűjtésüket követő három hónapon belül végrehajtják az ezen irányelv 22. cikkében említett dokumentumok és információk automatikus cseréjét valamennyi más tagállammal, amennyiben egy vállalat tényleges tulajdonosa, vagy vagyonkezelő esetében a vagyonrendelő, valamely kezelője, az alapító, (adott esetben) a meghatalmazott vagyonkezelő gondnok vagy bármely más, a vagyonkezelő felett tényleges ellenőrzést gyakorló személy, vagy végül, az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikkében említett számla tulajdonosa az adott tagállam adófizetője. Feladatai teljesítése érdekében a Bizottság számára bizalmas jelleggel hozzáférést kell biztosítani.”

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2011/16/EU irányelv

22 cikk – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1a)   Az ezen irányelvet végrehajtó tagállami jogszabályok végrehajtása és érvényesítése céljából, valamint az irányelv által létrehozott közigazgatási együttműködés működésének biztosítására a tagállamok jogszabályban rögzítik, hogy az adóhatóságok hozzáférhetnek az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv* 13., 30., 31., 32a. és 40. cikke szerinti mechanizmusokhoz, eljárásokhoz, dokumentumokhoz és információkhoz.

„(1a)   Az ezen irányelvet végrehajtó tagállami jogszabályok végrehajtása és érvényesítése céljából, valamint az irányelv által létrehozott közigazgatási együttműködés működésének biztosítására a tagállamok jogszabályban rögzítik, hogy az adóhatóságok hozzáférhetnek az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7., 13., 18., 18a., 19., 27., 30., 31., 32a., 40., 44. és 48. cikkében említett központi nyilvántartásokhoz, mechanizmusokhoz, eljárásokhoz, dokumentumokhoz és információkhoz. Ennek a hozzáférésnek kötelező automatikus információcsere eredményeképpen kell megvalósulnia. Emellett a tagállamok a társaságok és a vagyonkezelők, illetve a jellegüknél fogva vagy céljukat tekintve hasonló vagy egyenértékű struktúrák központosított nyilvános nyilvántartásán keresztül biztosítják az említett információkhoz való hozzáférést.

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73.o.).”

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73.o.).”

Indokolás

E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

22 cikk – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.   Az 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1b)  A kicserélt adatok hatékony felhasználása céljából a tagállamok biztosítják, hogy minden kicserélt és megszerzett információt megfelelő időben megvizsgáljanak, függetlenül attól, hogy ezt az információt a hatóságok kérésre, egy másik tagállam spontán információcseréjén keresztül, vagy az információ nyilvános kiszivárogtatása útján szerezték meg. Amennyiben egy tagállam a nemzeti jogban előírt időtartamon belül ezt elmulasztja megtenni, nyilvánosan közölnie kell e mulasztás okait a Bizottsággal.”

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2016. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2017. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2017. január 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2018. január 1-jétől alkalmazzák.


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés

Hivatkozások

COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

27.7.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

12.9.2016

JURI

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

7.11.2016

JURI

12.10.2016

LIBE

13.9.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Emmanuel Maurel

12.7.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.10.2016

9.11.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

10.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Verónica Lope Fontagné, Emmanuel Maurel, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

A benyújtás dátuma

14.11.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat