Procedure : 2016/0209(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0326/2016

Ingediende teksten :

A8-0326/2016

Debatten :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Stemmingen :

PV 22/11/2016 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0432

VERSLAG     *
PDF 503kWORD 79k
14.11.2016
PE 589.168v02-00 A8-0326/2016

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Emmanuel Maurel

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0452),

–  gezien de artikelen 113 en 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0333/2016),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0326/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1)  De rol van tussenliggende ondernemingen, rekeningen en bedrijven die gevestigd zijn in belastingparadijzen en niet-coöperatieve rechtsgebieden blijkt een gemeenschappelijke noemer te zijn bij een groot aantal operaties, die in het algemeen pas later ontdekt worden, waarachter belastingfraude, kapitaalvlucht en witwaspraktijken schuilgaan. Dit feit alleen al moet aanleiding geven tot politiek en diplomatiek ingrijpen met als doel offshorecentra wereldwijd uit te bannen.

Amendement2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Richtlijn 2011/16/EU11 tot wijziging van Richtlijn 2014/107/EU12 is in 27 lidstaten van toepassing sinds 1 januari 2016 en wordt in Oostenrijk van toepassing op 1 januari 2017. Met deze richtlijn wordt de mondiale standaard voor automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen in fiscale aangelegenheden (hierna "de mondiale standaard" genoemd) in de EU geïmplementeerd. Zij waarborgt dat inlichtingen betreffende houders van financiële rekeningen worden gerapporteerd aan de lidstaat waarvan de rekeninghouder ingezetene is.

(1)  Richtlijn 2011/16/EU11 tot wijziging van Richtlijn 2014/107/EU12 is in 27 lidstaten van toepassing sinds 1 januari 2016 en wordt in Oostenrijk van toepassing op 1 januari 2017. Met deze richtlijn wordt de mondiale standaard voor automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen in fiscale aangelegenheden (hierna "de mondiale standaard" genoemd) in de EU geïmplementeerd. Zij waarborgt dat inlichtingen betreffende houders van financiële rekeningen worden gerapporteerd aan de lidstaat waarvan de rekeninghouder ingezetene is, met als doel belastingontduiking, belastingontwijking en agressieve fiscale planning te bestrijden.

__________________

__________________

11 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).

11 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).

12 Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 1).

12 Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 1).

Amendement3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  De bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking, ook in verband met het witwassen van kapitaal, is een absolute prioriteit van de Unie;

Amendement4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Om doeltreffend te kunnen toezien op de toepassing van de due diligence-procedures van Richtlijn 2011/16/EU door financiële instellingen, moeten de belastingautoriteiten toegang hebben tot AML-inlichtingen. Zonder deze toegang kunnen deze autoriteiten niet erop toezien, bevestigen en controleren dat de financiële instellingen Richtlijn 2011/16/EU naar behoren toepassen door de uiteindelijk begunstigden van intermediaire structuren correct te identificeren en te rapporteren.

(3)  Om doeltreffend te kunnen toezien op de toepassing van de due diligence-procedures van Richtlijn 2011/16/EU door financiële instellingen, moeten de belastingautoriteiten snel en volledig toegang hebben tot AML-inlichtingen en over voldoende, naar behoren gekwalificeerd personeel beschikken om die taak te kunnen verrichten alsook de mogelijkheid krijgen deze inlichtingen uit te wisselen. Die toegang moet het resultaat zijn van automatische en verplichte informatie-uitwisseling. Zonder deze toegang en goed personeel kunnen deze autoriteiten niet erop toezien, bevestigen en controleren dat de financiële instellingen Richtlijn 2011/16/EU naar behoren toepassen door de uiteindelijk begunstigden van intermediaire structuren correct te identificeren en te rapporteren.

Amendement5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Het verband dat wordt waargenomen tussen belastingontduiking, belastingontwijking en witwaspraktijken maakt duidelijk dat maximaal gebruik moet worden gemaakt van synergieën die voortkomen uit samenwerking op nationaal, Europees en internationaal niveau tussen de verschillende autoriteiten die betrokken zijn bij de strijd tegen deze misdrijven en wanpraktijken. Kwesties zoals transparantie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden of de mate waarin entiteiten, bijvoorbeeld juridische beroepen, onderhavig zijn aan het AML-kader in derde landen, zijn van cruciaal belang om EU-autoriteiten beter in staat te stellen belastingontduiking en witwaspraktijken aan te pakken.

Amendement6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 ter)  Met de onthullingen van de Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers en de Bahamas Leaks, die slechts losse voorbeelden zijn van een wereldwijd fenomeen, is nogmaals duidelijk geworden dat het van wezenlijk belang is te komen tot een grotere fiscale transparantie en een nauwere coördinatie en samenwerking tussen rechtsgebieden.

Amendement7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 quater)  Er bestaat wereldwijd, op het niveau van de G20, de OESO en de Europese Unie, overeenstemming over het feit dat verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op fiscaal gebied de meest doeltreffende manier is om een dergelijke internationale transparantie tot stand te brengen. In haar mededeling aan het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2016 over verdere maatregelen ter verhoging van de transparantie en tot opvoeren van de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking1 bis geeft de Commissie aan dat "er veel [pleit ] voor een verdere uitbreiding van de administratieve samenwerking tussen de belastingautoriteiten, zodat deze ook inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden omvat" en dat de "automatische uitwisseling van inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden zou kunnen worden geïntegreerd in het bindende kader inzake belastingtransparantie dat in de Unie reeds van toepassing is". Ten slotte nemen alle lidstaten reeds deel aan een proefproject voor de uitwisseling van inlichtingen betreffende uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en trusts.

 

_____________

 

1 bis COM (2016)0451

Amendement8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het is daarom noodzakelijk te waarborgen dat de belastingautoriteiten toegang hebben tot AML-inlichtingen, -procedures, -documenten en -mechanismen, zodat zij hun taken bij het toezicht op de correcte toepassing van Richtlijn 2011/16/EU kunnen uitvoeren.

(4)  De voorschriften van de Unie voor het voorkomen en bestrijden van witwassen hebben in de loop der jaren de evolutie van de internationale beginselen gevolgd, met als doel de coördinatie tussen de lidstaten te versterken en, juist vanwege de link tussen witwassen, financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad en belastingontwijking en -ontduiking, het hoofd te bieden aan de uitdagingen die zich op mondiaal niveau aandienen. Het is daarom noodzakelijk te waarborgen dat de belastingautoriteiten onmiddellijk en gemakkelijk toegang hebben tot AML-inlichtingen, -procedures, -documenten en -mechanismen, zodat zij hun taken bij het toezicht op de correcte toepassing van Richtlijn 2011/16/EU kunnen uitvoeren en zodat alle vormen van administratieve samenwerking uit hoofde van deze richtlijn kunnen functioneren, en deze inlichtingen, voor zover dit relevant is, te integreren in de automatische uitwisseling tussen de lidstaten, en de Commissie toegang te verschaffen, op vertrouwelijke basis.

Amendement9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Om de doelstellingen van deze richtlijn te verwezenlijken moet de Commissie de eventuele rol van banken en financiële entiteiten bij het bevorderen van witwassen analyseren. Gezien haar grotere bevoegdheden op het gebied van financiële en bancaire regelgeving zou de Unie dus met een ad-hocvoorstel kunnen komen voor meer controle op en transparantie van financiële en banktransacties en voor eventuele sancties, zoals intrekking van vergunningen in geval van herhaalde niet-naleving en fraude.

Amendement10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Bovendien is het van belang dat belastingautoriteiten worden uitgerust met geschikte informatie- en communicatietechnologie (ICT-systemen) waarmee witwaspraktijken in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. In dit verband moeten belastingautoriteiten kunnen beschikken over passende ICT- en personele middelen die opgewassen zijn tegen de taak om de grote hoeveelheid AML-inlichtingen die tussen de lidstaten moeten worden uitgewisseld te verwerken.

Amendement11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater)  Bovendien zijn de spontane uitwisseling en beschikbaarheid van inlichtingen toegenomen door een verbeterde uitwisseling van inlichtingen en door informatielekken, waardoor het van belang is dat de lidstaten met betrekking tot alle potentiële overtredingen een onderzoek instellen en tot actie overgaan.

Amendement12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quinquies)  Aangezien AML-inlichtingen in vele gevallen grensoverschrijdend van aard zijn, moeten ze, voor zover dit relevant is, worden opgenomen in de automatische uitwisseling tussen de lidstaten en moeten ze op verzoek ter beschikking van de Commissie worden gesteld in het kader van haar bevoegdheid om de regelgeving inzake staatssteun te handhaven. Daarnaast moeten belastingautoriteiten, gezien de complexiteit en de noodzaak om de betrouwbaarheid van deze inlichtingen na te gaan, zoals in het geval van gegevens over uiteindelijk begunstigden, hun medewerking verlenen aan grensoverschrijdende onderzoeken.

Amendement13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 sexies)  Een automatische, verplichte en voortdurende uitwisseling van belastinggegevens tussen de diverse bevoegde autoriteiten is van wezenlijk belang teneinde maximale transparantie te waarborgen en te beschikken over een fundamenteel instrument voor het voorkomen en bestrijden van elke vorm van fraude.

Amendement14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 septies)  Gezien het mondiale karakter van activiteiten ter bestrijding van witwaspraktijken is internationale samenwerking cruciaal voor een doeltreffende en efficiënte strijd tegen dergelijke activiteiten.

Amendement15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten en het doeltreffende toezicht erop onder voorwaarden die verenigbaar zijn met het goed functioneren van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en dit wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid dus beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(6)  Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten en het doeltreffende toezicht erop onder voorwaarden die verenigbaar zijn met het goed functioneren van de interne markt en met als doel belastingfraude te bestrijden, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en dit wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid dus beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het door de financiële instellingen op grond van Richtlijn 2011/16/EU uitgevoerde due diligence-onderzoek voor cliënten is reeds van start gegaan en de eerste uitwisselingen moeten in september 2017 worden voltooid. Om ervoor te zorgen dat het doeltreffende toezicht op de toepassing geen vertraging oploopt, dient deze wijzigingsrichtlijn derhalve op 1 januari 2017 in werking te treden en te zijn omgezet.

(7)  Het door de financiële instellingen op grond van Richtlijn 2011/16/EU uitgevoerde due diligence-onderzoek voor cliënten is reeds van start gegaan en de eerste uitwisselingen moeten in september 2017 worden voltooid. Om ervoor te zorgen dat het doeltreffende toezicht op de toepassing geen vertraging oploopt, dient deze wijzigingsrichtlijn derhalve op 1 januari 2018 in werking te treden en te zijn omgezet.

Amendement17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 2 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1)  Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

1.  Deze richtlijn is van toepassing op elke vorm van belastingen die door of namens een lidstaat of de territoriale of bestuurlijke onderdelen van een lidstaat, met inbegrip van de lokale overheden, worden geheven.

1.  Deze richtlijn is van toepassing op elke vorm van belastingen die door of namens een lidstaat of de territoriale of bestuurlijke onderdelen van een lidstaat, met inbegrip van de lokale overheden, worden geheven, alsook op aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnees.

Amendement18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

“Artikel 8 bis

 

De belastingautoriteiten van de lidstaat wisselen automatisch de in artikel 22 van onderhavige richtlijn genoemde documenten en inlichtingen, binnen drie maanden na deze verzameld te hebben, met een andere lidstaat uit, wanneer de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of, in het geval van een trust, de oprichter, een van de beheerders/trustees, de beschermer (indien van toepassing), een begunstigde of elk ander persoon die effectief toezicht houdt op de trust, of, ten slotte, de houder van een rekening zoals genoemd in artikel 32 bis van Richtlijn (EU) 2015/849, in deze lidstaat belasting betaalt. Aan de Commissie dient toegang te worden verschaft voor de voltooiing van haar taken, op vertrouwelijke basis.”

Amendement19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis)   Met het oog op de tenuitvoerlegging en handhaving van de wetgeving van de lidstaten ter uitvoering van deze richtlijn en teneinde te waarborgen dat de administratieve samenwerking waarin zij voorziet, functioneert, stellen de lidstaten bij wet vast dat belastingautoriteiten toegang hebben tot de in de artikelen 13, 30, 31, 32 bis en 40 van Richtlijn 2015/849/EU van het Europees Parlement en de Raad* bedoelde mechanismen, procedures, documenten en inlichtingen.

1 bis)   Met het oog op de tenuitvoerlegging en handhaving van de wetgeving van de lidstaten ter uitvoering van deze richtlijn en teneinde te waarborgen dat de administratieve samenwerking waarin zij voorziet, functioneert, stellen de lidstaten bij wet vast dat belastingautoriteiten toegang hebben tot de in de artikelen 7, 13, 18, 18 bis, 19, 27, 30, 31, 32 bis, 40, 44 en 48 van Richtlijn 2015/849/EU van het Europees Parlement en de Raad* bedoelde centrale registers, mechanismen, procedures, documenten en inlichtingen. Die toegang is het resultaat van automatische en verplichte informatie-uitwisseling. Ook moeten de lidstaten de toegang tot die inlichtingen waarborgen door deze op te nemen in een centraal openbaar register van vennootschappen, trusts en andere structuren die qua aard of doeleinden vergelijkbaar of gelijkwaardig zijn.

Motivering

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 22 – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis)   In artikel 22 wordt het volgende lid 1 ter ingevoegd:

 

“1 ter)  Met het oog op het effectief gebruik van uitgewisselde gegevens waarborgen de lidstaten dat alle uitgewisselde en verkregen inlichtingen tijdig worden onderzocht, ongeacht of deze inlichtingen door autoriteiten zijn verkregen op verzoek, via een automatische uitwisseling van inlichtingen door een andere lidstaat, of uit een openbaar informatielek. Indien een lidstaat verzuimt dit te doen binnen een door nationale wetgeving vereiste termijn moeten de redenen voor dit verzuim openbaar worden meegedeeld aan de Commissie."

Amendement21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2016 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2017 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Amendement22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2017.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2018.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten

Document- en procedurenummers

COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)

Datum raadpleging EP

27.7.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

12.9.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

CONT

12.9.2016

JURI

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

CONT

7.11.2016

JURI

12.10.2016

LIBE

13.9.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Emmanuel Maurel

12.7.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.10.2016

9.11.2016

 

 

Datum goedkeuring

10.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Verónica Lope Fontagné, Emmanuel Maurel, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

Datum indiening

14.11.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid