Procedura : 2016/0209(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0326/2016

Teksty złożone :

A8-0326/2016

Debaty :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Głosowanie :

PV 22/11/2016 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0432

SPRAWOZDANIE     *
PDF 738kWORD 86k
14.11.2016
PE 589.168v02-00 A8-0326/2016

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Emmanuel Maurel

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0452),

–  uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0333/2016),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0326/2016),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Rola pojazdów, kont i przedsiębiorstw umiejscowionych w rajach podatkowych i jurysdykcjach niechętnych współpracy stanowi wspólny mianownik szeregu operacji, z reguły wykrywanych po fakcie, tuszujących praktyki oszustw podatkowych, uchylanie się od opodatkowania i pranie pieniędzy. Sam ten fakt powinien mobilizować do działań politycznych i dyplomatycznych w celu likwidacji centrów offshore w skali globalnej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dyrektywę Rady 2011/16/UE11 zmienioną dyrektywą 2014/107/UE12 stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do Austrii, a od dnia 1 stycznia 2016 r. w odniesieniu do pozostałych 27 państw członkowskich. Dyrektywa ta wdraża w Unii światowy standard w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych w kwestiach podatkowych („światowy standard”). Jako taka zapewnia ona przekazywanie informacji dotyczących posiadaczy rachunków finansowych państwu członkowskiemu, którego posiadacz rachunku jest rezydentem.

(1)  Dyrektywę Rady 2011/16/UE11 zmienioną dyrektywą 2014/107/UE12 stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do Austrii, a od dnia 1 stycznia 2016 r. w odniesieniu do pozostałych 27 państw członkowskich. Dyrektywa ta wdraża w Unii światowy standard w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych w kwestiach podatkowych („światowy standard”). Jako taka zapewnia ona przekazywanie informacji dotyczących posiadaczy rachunków finansowych państwu członkowskiemu, którego posiadacz rachunku jest rezydentem, w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

__________________

__________________

11 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).

11 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).

12 Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 1).

12 Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Zwalczanie uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, w tym w powiązaniu z praniem pieniędzy, to absolutny priorytet dla Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Aby zapewnić skuteczne monitorowanie stosowania przez instytucje finansowe procedur należytej staranności określonych w dyrektywie 2011/16/UE, organy podatkowe muszą mieć dostęp do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przypadku braku takiego dostępu organy te nie byłyby w stanie monitorować, potwierdzać i kontrolować stosowania przez instytucje finansowe w sposób właściwy dyrektywy 2011/16/UE poprzez prawidłowe identyfikowanie i zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych struktur pośredniczących.

(3)  Aby zapewnić skuteczne monitorowanie stosowania przez instytucje finansowe procedur należytej staranności określonych w dyrektywie 2011/16/UE, organy podatkowe muszą mieć szybki i pełny dostęp do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i mieć do dyspozycji wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonają to zadanie, oraz możliwość wymiany takich informacji. Dostęp powinien być rezultatem obowiązkowej automatycznej wymiany informacji. W przypadku braku takiego dostępu i odpowiedniego personelu organy te nie byłyby w stanie monitorować, potwierdzać i kontrolować stosowania przez instytucje finansowe w sposób właściwy dyrektywy 2011/16/UE poprzez prawidłowe identyfikowanie i zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych struktur pośredniczących.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zaobserwowany związek między uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania a praniem pieniędzy wymaga maksymalnego wykorzystania synergii wynikającej z krajowej, unijnej i międzynarodowej współpracy różnych organów zajmujących się walką z tymi przestępstwami i nadużyciami. Dla poszerzenia możliwości radzenia sobie przez organy unijne z unikaniem opodatkowania i praniem pieniędzy niezwykle ważne są takie kwestie jak przejrzystość własności rzeczywistej czy zakres, w jakim podmioty, na przykład zawody prawnicze, podlegają ramom prawnym w państwach trzecich dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3b)  Afery Swissleaks, Luxleaks, dokumenty panamskie i Bahama Leaks, będące indywidualnymi przejawami globalnego zjawiska, potwierdziły absolutną konieczność zwiększenia przejrzystości podatkowej i o wiele ściślejszej koordynacji i współpracy między jurysdykcjami.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3c)  Obowiązkowa wymiana informacji podatkowej została uznana na szczeblu międzynarodowym przez G20, OECD i Unię Europejską za najskuteczniejszy instrument służący osiągnięciu międzynarodowej przejrzystości podatkowej. W komunikacie z dnia 5 lipca 2016 r. skierowanym do Parlamentu i Rady w sprawie dalszych środków na rzecz zwiększenia przejrzystości oraz przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania1a Komisja stwierdziła, że „istnieją silne argumenty za dalszym rozszerzaniem współpracy administracyjnej między organami podatkowymi, tak by objąć nią informacje o beneficjentach rzeczywistych” oraz że „[a]utomatyczna wymiana informacji o beneficjentach rzeczywistych mogłaby zostać włączona do obowiązujących już ram przejrzystości podatkowej w UE”. Ponadto wszystkie państwa członkowskie uczestniczą już w pilotażowym projekcie służącym wymianie informacji o ostatecznych beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw i instytucji powierniczych.

 

_____________

 

1a COM(2016)0451

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Niezbędne jest zatem zapewnienie organom podatkowym dostępu do informacji, procedur, dokumentów i mechanizmów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy do celów wykonywania ich obowiązków w zakresie monitorowania właściwego stosowania dyrektywy 2011/16/UE.

(4)  W przepisach unijnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy uwzględniono zmiany, jakie z upływem czasu dokonały się w zasadach międzynarodowych, w celu wzmocnienia koordynacji między państwami członkowskimi i podjęcia – właśnie ze względu na powiązania między praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, przestępczością zorganizowaną, uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania – wyzwań, pojawiających się w skali światowej. Niezbędne jest zatem zapewnienie organom podatkowym bezpośredniego i łatwiejszego dostępu do informacji, procedur, dokumentów i mechanizmów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy do celów wykonywania ich obowiązków w zakresie monitorowania właściwego stosowania dyrektywy 2011/16/UE oraz na potrzeby funkcjonowania wszystkich form współpracy administracyjnej ustanowionych tą dyrektywą i uwzględnienie tych informacji, jeśli są one istotne, w automatycznej wymianie pomiędzy państwami członkowskimi i zapewnienie do nich, jako informacji poufnych, dostępu Komisji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W dążeniu do realizacji celów niniejszej dyrektywy Komisja powinna zbadać ewentualną rolę systemu bankowego i podmiotów finansowych w ułatwianiu prania pieniędzy. Ze względu na zwiększone uprawnienia w dziedzinie regulacji finansowych i bankowych Unia mogłaby w związku z tym wystąpić z wnioskiem ad hoc przewidującym większą kontrolę i przejrzystość w odniesieniu do transakcji bankowych i finansowych oraz ewentualne kary, takie jak na przykład odebranie licencji w przypadku wielokrotnych naruszeń i oszustw.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Ponadto jest ważne, aby organy podatkowe korzystały z odpowiednich technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) będących w stanie wyśledzić na wczesnym etapie działalność związaną z praniem pieniędzy. W związku z tym organy podatkowe powinny dysponować odpowiednimi ICT i zasobami kadrowymi, które poradzą sobie z dużą ilością wymienianych między państwami członkowskimi informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Ponadto, ponieważ zwiększona wymiana informacji i wycieki informacji zintensyfikowały spontaniczną wymianę informacji i zwiększyły ich dostępność, jest bardzo ważne, aby państwa członkowskie badały wszystkie potencjalne nadużycia i reagowały na nie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d)  Ponieważ informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy mają często charakter transgraniczny, powinny być uwzględniane, jeśli są one istotne, w automatycznej wymianie między państwami członkowskimi oraz powinny być udostępniane na żądanie Komisji w ramach jej uprawnień do egzekwowania zasad pomocy państwa. Ponadto organy podatkowe powinny współpracować przy transgranicznych dochodzeniach ze względu na złożony charakter informacji i konieczność ich weryfikacji, np. w przypadku danych o własności rzeczywistej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e)  Zasadnicze znaczenie ma stosowanie automatycznej, obowiązkowej i ciągłej wymiany informacji z dziedziny podatkowej między właściwymi organami, aby zapewnić maksymalną przejrzystość i dysponować niezbędnym narzędziem zapobiegania i przeciwdziałania wszelkiego rodzaju oszukańczym praktykom.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f)  Współpraca międzynarodowa jest kluczowa w skutecznej i wydajnej walce z praniem pieniędzy ze względu na globalny charakter tego zjawiska.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi i jej skuteczne monitorowanie na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(6)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi i jej skuteczne monitorowanie na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, z myślą o zwalczaniu oszustw podatkowych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Stosowanie zasad należytej staranności wobec klienta przez instytucje finansowe na mocy dyrektywy 2011/16/UE już się rozpoczęło, a pierwsza wymiana ma być zrealizowana do września 2017 r. Aby zadbać o to, by skuteczne monitorowanie stosowania nie było opóźnione, niniejsza dyrektywa zmieniająca powinna wejść w życie i zostać transponowana do dnia 1 stycznia 2017 r.

(7)  Stosowanie zasad należytej staranności wobec klienta przez instytucje finansowe na mocy dyrektywy 2011/16/UE już się rozpoczęło, a pierwsza wymiana ma być zrealizowana do września 2017 r. Aby zadbać o to, by skuteczne monitorowanie stosowania nie było opóźnione, niniejsza dyrektywa zmieniająca powinna wejść w życie i zostać transponowana do dnia 1 stycznia 2018 r.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1)  artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich podatków każdego rodzaju pobieranych przez państwo członkowskie lub na jego rzecz, lub przez jednostki terytorialne lub administracyjne państwa członkowskiego, w tym także władze lokalne, lub na ich rzecz.

1.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich podatków każdego rodzaju pobieranych przez państwo członkowskie lub na jego rzecz, lub przez jednostki terytorialne lub administracyjne państwa członkowskiego, w tym także władze lokalne, lub na ich rzecz, a także do usług wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 8a

 

Organy podatkowe każdego państwa członkowskiego przystępują w ciągu trzech miesięcy po ich uzyskaniu do automatycznej wymiany dokumentów i informacji, o których mowa w art. 22 niniejszej dyrektywy, z każdym innym państwem członkowskim, jeżeli beneficjent rzeczywisty przedsiębiorstwa, lub w przypadku instytucji powierniczej/trustu, ustanawiający, zarządca, opiekun (w stosownych przypadkach), beneficjent bądź jakakolwiek inna osoba sprawująca rzeczywistą kontrolę nad instytucją powierniczą/trustem albo posiadacz rachunku, o którym mowa w art. 32a dyrektywy (UE) 2015/849, jest podatnikiem w tym państwie członkowskim.” Komisja powinna posiadać dostęp do tych informacji, na zasadzie poufności, aby móc wykonywać swe zadania.”

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a.   W celu wdrażania i egzekwowania przepisów prawa państw członkowskich przyjętych dla wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy oraz w celu zapewnienia funkcjonowania współpracy administracyjnej, którą ta dyrektywa ustanawia, państwa członkowskie zapewniają przepisami prawa dostęp organów podatkowych do mechanizmów, procedur, dokumentów i informacji, o których mowa w art. 13, 30, 31, 32a i 40 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849*.

1a.   W celu wdrażania i egzekwowania przepisów prawa państw członkowskich przyjętych dla wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy oraz w celu zapewnienia funkcjonowania współpracy administracyjnej, którą ta dyrektywa ustanawia, państwa członkowskie zapewniają przepisami prawa dostęp organów podatkowych do rejestrów centralnych, mechanizmów, procedur, dokumentów i informacji, o których mowa w art. 7, 13, 18, 18a, 19, 27, 30, 31, 32a, 40, 44 i 48 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849*. Dostęp ten wynika z automatycznej i obowiązkowej wymiany informacji. Ponadto państwa członkowskie gwarantują dostęp do tych informacji przez włączenie ich do scentralizowanego rejestru publicznego spółek, instytucji powierniczych/trustów i innych struktur o podobnym lub równoważnym charakterze lub celu.

Uzasadnienie

Zmiana dotyczy całości tekstu. Jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 22 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)   w art. 22 dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

 

„1b.  W celu skutecznego wykorzystania wymienianych informacji państwa członkowskie dopilnowują, by wszelkie wymieniane lub uzyskane informacje były terminowo rozpatrywane, bez względu na to, czy informacje zostały uzyskane przez organy na żądanie, na skutek spontanicznej wymiany informacji z innym państwem członkowskim lub z publicznego wycieku informacji. Jeżeli państwo członkowskie przekroczy ramy czasowe wyznaczone prawem krajowym, powinno publicznie wyjaśnić przyczyny tej sytuacji Komisji.”

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2017 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2018 r.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Odsyłacze

COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)

Data konsultacji z PE

27.7.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

12.9.2016

JURI

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

Opinia niewydana

       Data wydania decyzji

CONT

7.11.2016

JURI

12.10.2016

LIBE

13.9.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Emmanuel Maurel

12.7.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2016

9.11.2016

 

 

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Verónica Lope Fontagné, Emmanuel Maurel, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

Data złożenia

14.11.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności