SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí

  14.11.2016 - (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)) - *

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Emmanuel Maurel


  Postup : 2016/0209(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0326/2016
  Predkladané texty :
  A8-0326/2016
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí

  (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

  (Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0452),

  –  so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0333/2016),

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0326/2016),

  1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

  2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh smernice

  Odôvodnenie -1 (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (-1)  Úloha vozidiel, účtov a podnikov so sídlom v daňových rajoch a nespolupracujúcich jurisdikciách sa ukázala ako spoločný menovateľ širokej škály operácií, ktoré boli vo všeobecnosti odhalené až dodatočne a ktoré skrývajú daňové podvody, daňové úniky a praktiky prania špinavých peňazí. Táto skutočnosť by sama o sebe mala vyvolať politické a diplomatické opatrenia zamerané na odstránenie daňových rajov na svetovej úrovni.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  Smernica Rady 2011/16/EU11 zmenená smernicou 2014/107/EU12 sa uplatňuje od 1. januára 2016 na 27 členských štátov a od 1. januára 2017 na Rakúsko. Uvedenou smernicou sa vykonáva globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti („globálny štandard“) v rámci Únie. Smernica vo svojej podstate zaisťuje, že sa informácie o držiteľoch finančných účtov oznamujú členskému štátu, v ktorom je držiteľ účtu rezidentom.

  (1)  Smernica Rady 2011/16/EU11 zmenená smernicou 2014/107/EU12 sa uplatňuje od 1. januára 2016 na 27 členských štátov a od 1. januára 2017 na Rakúsko. Uvedenou smernicou sa vykonáva globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti („globálny štandard“) v rámci Únie. Smernica vo svojej podstate zaisťuje, že sa informácie o držiteľoch finančných účtov oznamujú členskému štátu, v ktorom je držiteľ účtu rezidentom, s cieľom bojovať proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu.

  __________________

  __________________

  11 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

  11 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

  12 Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní, Ú. v. L 359, 16.12.2014, s. 1.

  12 Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní, Ú. v. L 359, 16.12.2014, s. 1.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 1 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1a)  Boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, a to i v súvislosti s praním špinavých peňazí, je pre Úniu absolútnou prioritou;

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

    Na to, aby colné orgány mohli účinne monitorovať uplatňovanie postupov hĺbkového preverovania stanovených v smernici 2011/16/EÚ zo strany finančných inštitúcií, musia mať prístup k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí. Ak by daňové orgány nemali takýto prístup, neboli by schopné monitorovať, potvrdzovať a kontrolovať to, že finančné inštitúcie riadne uplatňujú smernicu 2011/16/EÚ správnou identifikáciou a oznamovaním skutočných vlastníkov sprostredkovateľských subjektov.

  (3)  Na to, aby colné orgány mohli účinne monitorovať uplatňovanie postupov hĺbkového preverovania stanovených v smernici 2011/16/EÚ zo strany finančných inštitúcií, musia mať rýchly a úplný prístup k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí a musia mať k dispozícii dostatočný počet primerane kvalifikovaných zamestnancov na plnenie tejto úlohy a byť schopné si tieto informácie vymieňať. Tento prístup by mal byť výsledkom povinnej automatickej výmeny informácií. Ak by daňové orgány nemali takýto prístup a vhodný personál, neboli by schopné monitorovať, potvrdzovať a kontrolovať to, že finančné inštitúcie riadne uplatňujú smernicu 2011/16/EÚ správnou identifikáciou a oznamovaním skutočných vlastníkov sprostredkovateľských subjektov.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 3 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (3a)  Zistená súvislosť medzi daňovými únikmi, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a praním špinavých peňazí si žiada využívať v maximálnom možnom rozsahu súčinnosť vyplývajúcu z vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými orgánmi zapojenými do boja proti tejto trestnej činnosti a zneužívaniu. Otázky, ako sú transparentnosť skutočného vlastníctva alebo miera, do akej subjekty, napríklad právnické profesie, podliehajú rámcu boja proti praniu špinavých peňazí v tretích krajinách, majú zásadný význam pre posilnenie schopnosti orgánov Únie riešiť otázku daňových únikov a prania špinavých peňazí.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 3 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3b)  Odhalenia káuz Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers a Bahamas Leaks, ktoré sú jednotlivými prejavmi určitého globálneho javu, potvrdili vrcholnú potrebu väčšej daňovej transparentnosti a omnoho užšej koordinácie a spolupráce medzi jurisdikciami.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 3 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3c)  Povinná automatická výmena informácií v daňovej oblasti je medzinárodne uznávaná – na úrovni G20, OECD a EÚ – ako najúčinnejší nástroj, ktorým možno dosiahnuť medzinárodnú daňovú transparentnosť. Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade z 5. júla 2016 o ďalších opatreniach na posilnenie transparentnosti a boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom1a uviedla, že „prevláda silná tendencia ešte viac rozšíriť administratívnu spoluprácu medzi daňovými orgánmi tak, aby zahŕňala informácie o skutočnom vlastníctve“ a že „automatickú výmenu informácií o skutočnom vlastníctve by bolo možné začleniť do záväzného rámca daňovej transparentnosti, ktorý sa už v Únie uplatňuje“. Napokon všetky členské štáty sa už zúčastňujú na pilotnom projekte výmeny informácií o konečných skutočných vlastníkoch spoločností a zvereneckých fondov.

   

  _____________

   

  1a COM (2016)0451

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Preto je nutné zabezpečiť, aby daňové orgány mali na plnenie svojich povinností pri monitorovaní správneho uplatňovania smernice 2011/16/EÚ prístup k informáciám, postupom, dokumentom a mechanizmom na boj proti praniu špinavých peňazí.

  (4)  Do predpisov Únie v oblasti prevencie a boja proti praniu špinavých peňazí sa postupom času začlenili zmeny medzinárodných noriem so zámerom posilniť koordináciu medzi členskými štátmi a reakciu na výzvy, ktoré sa objavujú na celosvetovej úrovni, a to najmä vzhľadom na súvislosti medzi praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a daňovými únikmi a vyhýbaním sa daňovým povinnostiam. Preto je nutné zabezpečiť, aby daňové orgány mali na plnenie svojich povinností pri monitorovaní správneho uplatňovania smernice 2011/16/EÚ a na zabezpečenie fungovania všetkých foriem administratívnej spolupráce uvedenej v danej smernici priamy a uľahčený prístup k informáciám, postupom, dokumentom a mechanizmom na boj proti praniu špinavých peňazí a aby v náležitých prípadoch tieto informácie zahrnuli ako dôverné do automatických výmen medzi členskými štátmi a poskytli prístup k nim Komisii.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4a)  V záujme dosiahnutia cieľov tejto smernice by mala Komisia posúdiť úlohu, ktorú môže zohrávať bankový systém a finančné subjekty, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí. Vďaka svojej posilnenej právomoci v oblasti finančnej a bankovej regulácie by preto Únia mohla prijať opatrenia prostredníctvom ad hoc návrhu na zvýšenie kontroly a transparentnosti bankových a finančných transakcií a prostredníctvom potenciálnych sankcií, ako je odňatie licencie v prípade opakovaného nedodržiavania predpisov alebo podvodu.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4b)   Okrem toho je dôležité, aby daňové orgány mali primerané systémy informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré umožnia vysledovať činnosti prania peňazí v počiatočnom štádiu. V tejto súvislosti by mali mať daňové orgány dostatočné zdroje v oblasti IKT a personálne zdroje, ktoré dokážu zvládnuť veľké množstvo informácií na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa majú vymieňať medzi členskými štátmi.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4 c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4c)  Okrem toho vzhľadom na to, že v dôsledku modernizovanej výmeny informácií a únikov informácií sa zvýšila spontánna výmena a dostupnosť informácií, je veľmi dôležité, aby členské štáty prešetrili všetky potenciálne protiprávne konania a aby proti nim zasiahli.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4 d (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4d)  Keďže informácie na boj proti praniu špinavých peňazí majú v mnohých prípadoch cezhraničný charakter, mali by byť v relevantných prípadoch zahrnuté do automatickej výmeny medzi členskými štátmi a mali by byť na požiadanie sprístupnené Komisii v rámci jej právomoci presadzovať dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci. Okrem toho vzhľadom na zložitosť a potrebu overiť spoľahlivosť týchto informácií, ako je to v prípade údajov o skutočnom vlastníctve, daňové orgány by mali spolupracovať pri cezhraničných vyšetrovaniach.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4 e (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4e)  Automatická, povinná a priebežná výmena informácií v oblasti daní medzi rôznymi príslušnými orgánmi je mimoriadne dôležitá pre to, aby sa zabezpečila maximálna transparentnosť a bol k dispozícii základný nástroj na prevenciu a boj proti podvodom všetkého druhu.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4 f (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4f)  Vzhľadom na globálny charakter boja proti praniu špinavých peňazí je medzinárodná spolupráca nevyhnutná pre účinný a efektívny boj proti takýmto činnostiam.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi a jej účinné monitorovanie za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a preto, z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

  6.  Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi a jej účinné monitorovanie za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu s cieľom bojovať proti daňovým podvodom, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a preto, z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  Hĺbkové preverovanie klientov, ktoré vykonávajú finančné inštitúcie na základe smernice 2011/16/EÚ, sa už začalo, a prvé výmeny sa majú dokončiť do septembra 2017. Ak sa má preto zabezpečiť, aby sa účinné monitorovanie uplatňovania neoneskorilo, mala by táto pozmeňujúca smernica nadobudnúť účinnosť a byť transponovaná do 1. januára 2017.

  (7)  Hĺbkové preverovanie klientov, ktoré vykonávajú finančné inštitúcie na základe smernice 2011/16/EÚ, sa už začalo, a prvé výmeny sa majú dokončiť do septembra 2017. Ak sa má preto zabezpečiť, aby sa účinné monitorovanie uplatňovania neoneskorilo, mala by táto pozmeňujúca smernica nadobudnúť účinnosť a byť transponovaná do 1. januára 2018.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

  Smernica 2011/16/EÚ

  Článok 2 – odsek 1

   

  Platný text

  Pozmeňujúci návrh

   

  (-1)  V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

  1.  Táto smernica sa uplatňuje na všetky dane akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá členský štát alebo nižší územný či správny celok členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo ktoré sa vyberajú v ich mene.

  1.  Táto smernica sa uplatňuje na všetky dane akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá členský štát alebo nižší územný či správny celok členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo ktoré sa vyberajú v ich mene, ako aj na virtuálne zmenárenské služby a poskytovateľov virtuálnych peňaženiek.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

  Smernica 2011/16/EÚ

  Článok 8 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (-1a)  Vkladá sa tento článok:

   

  „Článok 8a

   

  Daňové orgány každého členského štátu si v lehote troch mesiacov po zhromaždení dokumentov a informácií uvedených v článku 22 tejto smernice automaticky tieto dokumenty a informácie vymieňajú s ktorýmkoľvek členským štátom, ak je daňovým poplatníkom tohto členského štátu skutočný vlastník firmy alebo, v prípade zvereneckého fondu, zriaďovateľ, jeden zo správcov zvereneckého fondu, protektor, ak je určený, vlastník či akákoľvek iná osoba, ktorá vykonáva skutočnú kontrolu nad majetkom zvereným do správy alebo majiteľ účtu v súlade s článkom 32a smernice 2015/849. Prístup k nim by mal byť v dôvernom režime poskytnutý aj Komisii, aby mohla splniť svoje úlohy.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2011/16/EÚ

  Článok 22 – odsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1a)   Na účely vykonávania a presadzovania právnych predpisov členských štátov, ktorými sa uvádza do účinnosti táto smernica, a aby sa zabezpečilo fungovanie administratívnej spolupráce v nej ustanovenej, členské štáty právnym predpisom ustanovia prístup daňových orgánov k mechanizmom, postupom, dokumentom a informáciám podľa článkov 13, 30, 31, 32a a 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849/EÚ*.

  (1a)   Na účely vykonávania a presadzovania právnych predpisov členských štátov, ktorými sa uvádza do účinnosti táto smernica, a aby sa zabezpečilo fungovanie administratívnej spolupráce v nej ustanovenej, členské štáty právnym predpisom ustanovia prístup daňovým orgánom k centrálnym registrom, mechanizmom, postupom, dokumentom a informáciám podľa článkov 7, 13, 18, 18a, 19, 27, 30, 31, 32a, 40, 44, 48 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849/EÚ*. Tento prístup je výsledkom povinnej výmeny informácií. Členské štáty ďalej zaručia prístup k týmto informáciám tým, že do nich zahrnú centralizované registre podnikov, zverenecké fondy a iné štruktúry, ktoré majú podobnú alebo rovnocennú povahu.

  Odôvodnenie

  (Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

  Smernica 2011/16/EÚ

  Článok 22 – odsek 1 b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1a)   V článku 22 sa vkladá tento odsek 1b:

   

  „(1b)  Na účely účinného využívania vymenených údajov členské štáty zabezpečia, aby všetky vymieňané a získané informácie boli včas preskúmané, či už orgány tieto informácie získali na požiadanie, prostredníctvom spontánnej výmeny informácií zo strany iného členského štátu alebo v dôsledku verejného úniku informácií. Pokiaľ tak členský štát neurobí v časovom rámci stanovenom vnútroštátnym právom, verejne oznámi Komisii dôvody, ktoré ho k tomu viedli.“

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2016. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

  Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2017.

  Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2018.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí

  Referenčné čísla

  COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  27.7.2016

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  12.9.2016

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  CONT

  12.9.2016

  JURI

  12.9.2016

  LIBE

  12.9.2016

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  CONT

  7.11.2016

  JURI

  12.10.2016

  LIBE

  13.9.2016

   

  Spravodajca

         dátum vymenovania

  Emmanuel Maurel

  12.7.2016

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  10.10.2016

  9.11.2016

   

   

  Dátum prijatia

  10.11.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  51

  0

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Verónica Lope Fontagné, Emmanuel Maurel, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

  Dátum predloženia

  14.11.2016