ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

14.11.2016 - (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodajka: Patrizia Toia


Postup : 2016/0027(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0327/2016
Předložené texty :
A8-0327/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0043),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0020/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. května 2016[1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0327/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Ve víceletém programu politiky rádiového spektra vytvořeném rozhodnutím č. 243/2012/EU20 stanovily Evropský parlament a Rada jako cíl jednak určit v Unii do roku 2015 alespoň 1 200 MHz rádiového spektra vhodného pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, jednak podpořit další rozvoj inovativních audiovizuálních mediálních služeb zajištěním toho, aby bylo dostupné dostatečné množství rádiového spektra pro družicové a zemské poskytování těchto služeb za předpokladu, že je tato potřeba zjevně odůvodněná, a jednak zajistit dostatečná kmitočtová pásma pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí (PMSE).

(1)  Ve víceletém programu politiky rádiového spektra vytvořeném rozhodnutím č. 243/2012/EU20 stanovily Evropský parlament a Rada jako cíl jednak určit v Unii do roku 2015 alespoň 1 200 MHz rádiového spektra vhodného pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, jednak podpořit další rozvoj inovativních vysílacích služeb zajištěním toho, aby bylo dostupné dostatečné množství rádiového spektra pro družicové a zemské poskytování těchto služeb za předpokladu, že je tato potřeba zjevně odůvodněná, a jednak zajistit dostatečná kmitočtová pásma pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí (PMSE).

__________________

__________________

20 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

20 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Komise ve své strategii pro jednotný digitální trh podtrhuje význam kmitočtového pásma 694–790 MHz (dále jen „pásmo 700 MHz“)21 pro zajištění služeb širokopásmového přístupu ve venkovských oblastech a zdůrazňuje, že je třeba uvedené pásmo uvolňovat koordinovaně a současně zohlednit konkrétní potřeby distribuce audiovizuálních mediálních služeb.

(2)  Komise ve své strategii pro jednotný digitální trh21podtrhuje význam kmitočtového pásma 694–790 MHz (dále jen „pásmo 700 MHz“) pro zajištění služeb širokopásmového přístupu ve venkovských oblastech a zdůrazňuje, že je třeba uvedené pásmo uvolňovat koordinovaně s cílem zajistit přístup a propojení a současně zohlednit konkrétní potřeby distribuce vysílacích služeb. Zmírnění digitální propasti z hlediska pokrytí i znalostí je důležitým aspektem, který se musí stát prioritou, aniž by se vytvářely další propasti při zavádění nových technologií mezi uživateli.

__________________

__________________

21 Viz http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 Viz http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Zlepšení řízení spektra je předpokladem pro přechod tohoto odvětví na síť 5G, což by přispělo k tomu, aby se Evropa stala centrem inovací, a k vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj digitálních sítí a služeb, což zvyšuje růstový potenciál digitální ekonomiky na maximum. Ústřední úlohu v evropském hospodářství bude čím dál tím více plnit digitální společnost, což vyžaduje všudypřítomné síťové pokrytí pro rozvoj služeb týkajících se internetu věcí, elektronického obchodu a evropských cloudových služeb a plné využití Průmyslu 4.0 v celé Evropě.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Kmitočtové pásmo 700 MHz představuje příležitost pro celosvětovou harmonizaci a koordinaci spektra pro mobilní širokopásmové připojení, které nabízí úspory z rozsahu. Toto pásmo by mělo umožňovat rozvoj nových inovativních digitálních služeb v městských, venkovských a vzdálených oblastech, např. elektronického a mobilního zdravotnictví, které budou podporovány mobilními telefony, přístroji pro monitorování pacientů a dalšími bezdrátovými přístroji a rovněž inteligentními energetickými sítěmi.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2016 nazvaném „Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu“1a připomíná členským státům jejich závazek dosáhnout v oblasti připojení alespoň cíle plného zavedení připojení o rychlosti 30 Mbps, zdůrazňuje, že rádiové spektrum je stěžejním zdrojem, který je nezbytný pro budoucí konkurenceschopnost Unie, a požaduje, aby byl prioritně vytvořen harmonizovaný rámec pro přidělování spektra, který by podporoval hospodářskou soutěž, a pro účinné řízení spektra.

 

__________________

 

Přijaté texty, P8_TA(2016)0009.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Spektrum v kmitočtovém pásmu 470–790 MHz je hodnotným aktivem pro nákladově efektivní rozvinutí bezdrátových sítí s univerzálním pokrytím vně i uvnitř budov. Tato část spektra se v současné době využívá po celé Unii pro účely zemského digitálního televizního vysílání (ZDT) a pro bezdrátová zvuková zařízení PMSE. Podporuje rozvoj médií, tvůrčích a kulturních odvětví, která na této části spektra do velké míry závisí, pokud jde o bezdrátové poskytování obsahu širokému publiku.

(3)  Spektrum je veřejným statkem. V kmitočtovém pásmu 470–790 MHz je hodnotným aktivem pro nákladově efektivní rozvinutí bezdrátových sítí s univerzálním pokrytím vně i uvnitř budov. Tato část spektra se v současné době využívá po celé Unii pro účely zemského digitálního televizního vysílání (ZDT) a pro bezdrátová zvuková zařízení PMSE. Je proto nezbytným předpokladem pro přístup ke kulturním statkům, k informacím a nápadům a jejich distribuci. Souběžně s novými formami distribuce podporuje rozvoj médií, tvůrčího a kulturního odvětví a odvětví výzkumu, která na této části spektra do velké míry závisí, pokud jde o bezdrátové poskytování obsahu širokému publiku.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Frekvenční pásmo 700 MHz by mělo být přiděleno tak, aby se usnadnila konkurence a aby nedocházelo k nenarušování stávající konkurence, ale naopak k usnadňování konkurence nové.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie přijatý na Světové radiokomunikační konferenci přiřadil v regionu 1, kam spadá i Unie, pásmo 700 MHz rovnoprávně vysílacím a pohyblivým službám (vyjma letecké pohyblivé služby) a pásmo 470–694 MHz (dále jen „pásmo do 700 MHz“) výhradně na prvním místě vysílacím službám a na druhém místě k využití pro bezdrátové zvukové PMSE.

(4)  Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie přijatý na Světové radiokomunikační konferenci v roce 2015 přiřadil v regionu 1, kam spadá i Unie, pásmo 700 MHz rovnoprávně vysílacím a pohyblivým službám (vyjma letecké pohyblivé služby) a pásmo 470–694 MHz (dále jen „pásmo do 700 MHz“) zůstává výhradně přiděleno na prvním místě vysílacím službám a na druhém místě k využití pro bezdrátové zvukové PMSE.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Kvůli rychlému rozvoji bezdrátového širokopásmového přenosu je větší kapacita bezdrátové sítě nutností. Spektrum v pásmu 700 MHz nabízí jak dodatečnou kapacitu, tak univerzální pokrytí, zvláště ve venkovských a odlehlých oblastech, kde je pokrytí ekonomicky náročnější, pro využití uvnitř budov a pro komunikaci mezi přístroji na velké vzdálenosti. V této souvislosti by soudržná opatření k realizaci vysoce kvalitního zemského bezdrátového pokrytí po celé Unii, která jsou založena na osvědčených vnitrostátních postupech ohledně povinností provozovatelů plynoucích z licence, měla směřovat k naplnění cíle programu politiky rádiového spektra, aby všichni občané měli do roku 2020 přístup k širokopásmovému připojení s minimální rychlosti 30 Mb/s. Tímto způsobem uvedená opatření podpoří inovativní digitální služby a zajistí dlouhodobé socioekonomické přínosy.

(5)  Kvůli rychlému rozvoji bezdrátového širokopásmového přenosu a rostoucímu hospodářskému, průmyslovému a společenskému významu digitálního hospodářství je větší kapacita bezdrátové sítě nutností. Spektrum v pásmu 700 MHz nabízí jak dodatečnou kapacitu, tak univerzální pokrytí, zvláště ve venkovských, horských, ostrovních a jiných odlehlých oblastech, kde je pokrytí ekonomicky náročnější, pro využití uvnitř budov a pro komunikaci mezi přístroji na velké vzdálenosti. V této souvislosti by soudržná a koordinovaná opatření k realizaci vysoce kvalitního zemského bezdrátového pokrytí po celé Unii, která jsou založena na osvědčených vnitrostátních postupech ohledně povinností provozovatelů plynoucích z licence, měla směřovat k naplnění cíle programu politiky rádiového spektra, aby všichni občané v Unii měli do roku 2020 přístup k co nejrychlejšímu širokopásmovému připojení s minimální rychlostí 30 Mb/s a aby byla naplněna ambiciózní vize gigabitových společností v Unii. Tímto způsobem uvedená opatření podpoří inovativní digitální služby a zajistí dlouhodobé socioekonomické přínosy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Technologie 5G výrazně ovlivní nejen digitální odvětví, ale i celé ekonomiky. Zejména vzhledem k pomalému zavádění sítě 4G a souvisejících služeb bude úspěšné spuštění 5G stěžejní pro hospodářský rozvoj Unie a pro konkurenceschopnost a produktivitu evropského hospodářství. Evropa se proto musí ujmout vedení zajištěním dostatečného spektra pro její úspěšné spuštění a rozvoj.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Sdílení spektra ve společném kmitočtovém pásmu mezi dvousměrným bezdrátovým širokopásmovým přístupem (uplink a downlink) na jedné straně a jednosměrným televizním vysíláním nebo využíváním pro bezdrátové zvukové PMSE na straně druhé je z technického hlediska problematické. Znamená to, že přidělením pásma 700 MHz dvousměrným zemským bezdrátovým širokopásmovým službám elektronických komunikací by ZDT a uživatelé bezdrátových zvukových PMSE přišli o část svých zdrojů spektra. Odvětví ZDT a PMSE proto potřebují, aby právní předpisy o dostupnosti dostatečného spektra pro ně byly dlouhodobě předvídatelné, neboť jen tak mohou zabezpečit udržitelné poskytování a rozvoj svých služeb, zejména bezplatného nekódovaného televizního vysílání. Je možné, že bude potřeba zavést opatření na úrovni členských států i Unie, aby byly pro bezdrátové zvukové PMSE zajištěny dodatečné zdroje spektra mimo kmitočtové pásmo 470–790 MHz.

(6)  Sdílení spektra ve společném kmitočtovém pásmu mezi dvousměrným bezdrátovým širokopásmovým přístupem (uplink a downlink) na jedné straně a jednosměrným televizním vysíláním nebo využíváním pro bezdrátové zvukové PMSE na straně druhé je z technického hlediska problematické. Znamená to, že přidělením pásma 700 MHz dvousměrným zemským bezdrátovým širokopásmovým službám elektronických komunikací by ZDT a uživatelé bezdrátových zvukových PMSE přišli o část svých zdrojů spektra. Odvětví ZDT a PMSE proto potřebují, aby právní předpisy o dostupnosti dostatečného spektra pro ně byly dlouhodobě předvídatelné, neboť jen tak mohou zabezpečit udržitelné poskytování a rozvoj svých služeb, zejména bezplatného nekódovaného televizního vysílání, a zároveň zajistit příznivé prostředí pro investice a zaručit dosažení vnitrostátních a evropských cílů audiovizuální politiky, jako je sociální soudržnost, pluralita sdělovacích prostředků a kulturní rozmanitost. Je možné, že bude potřeba zavést opatření na úrovni členských států i Unie, aby byly pro bezdrátové zvukové PMSE zajištěny dodatečné zdroje spektra mimo kmitočtové pásmo 470–790 MHz.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Pascal Lamy, předseda skupiny na vysoké úrovni projednávající budoucí využití kmitočtového pásma 470–790 MHz, ve své zprávě pro Komisi (dále jen „Lamyho zpráva“)22 doporučil, aby se pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro bezdrátový širokopásmový přístup do roku 2020 (+/– dva roky). Napomohlo by se tím dosáhnout cíle, kterým je zajistit dlouhodobou regulační předvídatelnost pro ZDT, pokud jde o přístup k pásmu do 700 MHz do roku 2030, i když tato otázka by musela být do roku 2025 ještě přezkoumána. Lamyho zpráva rovněž doporučila vnitrostátní flexibilitu ve využívání spektra v pásmu do 700 MHz, které je omezeno na downlink. Omezení na downlink znamená omezení veškerého přenosu v bezdrátovém systému, bez ohledu na jeho technologii, na jednosměrný přenos ze stanic centrální infrastruktury, např. televizních vysílačů nebo základnových stanic mobilní sítě, do přenosných nebo mobilních terminálů, jako jsou televizory nebo mobilní telefony.

(7)  Pascal Lamy, předseda skupiny na vysoké úrovni projednávající budoucí využití kmitočtového pásma 470–790 MHz, ve své zprávě pro Komisi (dále jen „Lamyho zpráva“)22 doporučil, aby se pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro bezdrátový širokopásmový přístup do roku 2020 (+/– dva roky). Napomohlo by se tím dosáhnout cíle, kterým je zajistit dlouhodobou regulační předvídatelnost pro ZDT, pokud jde o přístup k pásmu do 700 MHz do roku 2030, i když tato otázka by musela být do roku 2025 ještě přezkoumána. Lamyho zpráva rovněž doporučila „flexibilní možnost“ zahrnující zkoumání scénářů, které umožňují využívání spektra v pásmu do 700 MHz pro služby elektronických komunikací omezených na downlink v případech, kdy v rámci jednoho státu není poptávka po zemském digitálním televizním vysílání nebo tato poptávka slábne. Omezení na downlink znamená omezení veškerého přenosu v bezdrátovém systému, bez ohledu na jeho technologii, na jednosměrný přenos ze stanic centrální infrastruktury, např. televizních vysílačů nebo základnových stanic mobilní sítě, do přenosných nebo mobilních terminálů, jako jsou televizory nebo mobilní telefony.

__________________

__________________

22 Zpráva Pascala Lamyho, dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Zpráva Pascala Lamyho, dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) ve svém stanovisku k dlouhodobé strategii budoucího využívání pásma 470–790 MHz v Unii (dále jen „stanovisko skupiny RSPG“) doporučila přijmout po celé Unii koordinovaný přístup, aby se do konce roku 2020 pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro účinné využití pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. Ve spojení s tím by se zajistila dlouhodobá dostupnost (do roku 2030) pásma do 700 MHz pro poskytování audiovizuálních mediálních služeb pouze přes downlink. Skupina RSPG zejména doporučuje zavést flexibilitu tak, aby bylo pásmo do 700 MHz možné využívat i pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací omezené na downlink.

(8)  Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) ve svém stanovisku k dlouhodobé strategii budoucího využívání pásma 470–790 MHz v Unii (dále jen „stanovisko skupiny RSPG“) doporučila přijmout po celé Unii koordinovaný přístup, aby se do konce roku 2020 pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro účinné využití pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. Členské státy by nicméně měly mít z řádně podložených důvodů možnost pozdržet dostupnost pásma až o dva roky. Ve spojení s takovýmto koordinovaným přístupem by se zajistila dlouhodobá dostupnost (do roku 2030) pásma do 700 MHz pro poskytování vysílacích služeb.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Ve svém sdělení o jednotném trhu v oblasti telekomunikací z 11. září 2013 Komise zdůraznila, do jaké míry vnitrostátní systémy přidělování rádiového spektra způsobují roztříštěnost jednotného digitálního trhu, jelikož rozdílné harmonogramy, podmínky a náklady postupů pro získávání spektra zpomalují investice a ztěžují rozvoj integrovaných bezdrátových sítí mezi jednotlivými zeměmi.

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Jelikož některé členské státy již zahájily nebo dokončily vnitrostátní proces, kterým se povoluje využívání pásma 700 MHz pro obousměrné zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, měla by Unie neprodleně jednat, aby zabránila roztříštění jednotného trhu. Nezbytný je koordinovaný přístup k budoucímu využívání pásma 470–790 MHz, který byl měl též poskytnout regulační předvídatelnost, vyvážit různorodost řešení v členských státech s cíli jednotného trhu a podpořit soudržný postoj Unie na mezinárodní scéně. Od členských států by se v této souvislosti mělo vyžadovat, aby přidělily pásmo 700 MHz včas a v souladu se svým vnitrostátním právem a právem Unie.

(9)  Jelikož některé členské státy již zahájily nebo dokončily vnitrostátní proces, kterým se povoluje využívání pásma 700 MHz pro obousměrné zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, měla by Unie neprodleně jednat, aby zabránila roztříštění jednotného trhu. Nezbytný je koordinovaný přístup k budoucímu využívání pásma 470–790 MHz, který byl měl též poskytnout regulační předvídatelnost, vyvážit různorodost řešení v členských státech s cíli jednotného trhu a podpořit soudržný postoj Unie na mezinárodní scéně. Od členských států by se v této souvislosti mělo vyžadovat, aby přidělily pásmo 700 MHz včas a v souladu se svým vnitrostátním právem a právem Unie, přičemž by měly být zohledněny zvláštní situace jednotlivých členských států, jako jsou stávající licence, nepřiměřeně vysoké náklady na přesun či přemístění spektra, které by překročily příjmy z dražby, a zeměpisné umístění, zejména nachází-li se členský stát na okraji Unie a hraničí se třetí zemí.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Členské státy by měly mít z řádně podložených důvodů možnost překročit společnou unijní lhůtu stanovenou na rok 2020 a pozdržet dostupnost pásma 700 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací až o dva roky. V případě, že se členský stát rozhodne pozdržet dostupnost pásma, měl by o tom odpovídajícím způsobem informovat ostatní členské státy a Komisi a tyto řádně podložené důvody zahrnout do svého vnitrostátního plánu. Tento členský stát by měl rovněž spolupracovat se sousedními členskými státy na koordinaci procesu uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz a informace o této koordinaci by měl zahrnout do svého vnitrostátního plánu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Využívání pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací by mělo co nejdříve podléhat flexibilnímu režimu udělování oprávnění. V rámci tohoto režimu by držitelé užívacího práva ke spektru měli mít v souvislosti s prováděním ustanovení článků 9, 9a a 9b směrnice 2002/21/ES24 možnost se svými stávajícími právy obchodovat a pronajímat je.

(11)  Využívání pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací by mělo co nejdříve podléhat flexibilnímu režimu udělování oprávnění. V rámci tohoto režimu by držitelé užívacího práva ke spektru měli mít v souvislosti s prováděním ustanovení článků 9, 9a a 9b směrnice 2002/21/ES24 možnost se svými stávajícími právy obchodovat a pronajímat je, přičemž je třeba zohlednit povinnost podporovat účinnou a ničím nenarušovanou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu se službami elektronických komunikací v souladu s článkem 5 rozhodnutí č. 243/2012/EU a s tím, že v průběhu svého hodnocení při udělování licencí k spektru by členské státy měly v plné kompetenci zohlednit dobu platnosti licencí, obchodní plán provozovatelů a jeho příspěvek k plnění cílů Digitální agendy a prosazovat inovační digitální služby a dlouhodobé sociálně-ekonomické výhody namísto toho, aby se soustředily na krátkodobé ekonomické výhody z udělení licence ke spektru zájemci, který předloží nejvyšší nabídku.

__________________

__________________

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V souladu s články 9 a 9a směrnice 2002/21/ES by členské státy měly v pásmu do 700 MHz pokud možno uplatnit flexibilní přístup a mohou povolit zavedení alternativního využívání omezeného na downlink, např. pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, v závislosti na vnitrostátní potřebě distribuce audiovizuálních mediálních služeb širokému publiku. Při povolování využití v pásmu do 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací omezené na downlink by členské státy měly zajistit, že se takové využívání nedotkne využívání pásma do 700 MHz pro zemské digitální vysílání v sousedních členských státech, jak to stanoví dohoda uzavřená na regionální radiokomunikační konferenci v roce 200625.

(12)  V souladu s články 9 a 9a směrnice 2002/21/ES by členské státy měly v pásmu do 700 MHz pokud možno uplatnit flexibilní přístup a mohou povolit zavedení alternativního využívání, např. pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, v závislosti na vnitrostátní potřebě distribuce vysílacích služeb širokému publiku, a to v případech, kdy v rámci jednoho státu není poptávka po zemském digitálním televizním vysílání nebo tato poptávka slábne. Tyto možnosti by měly zaručit trvalý přístup k primárnímu využívání spektra pro zemské digitální televizní vysílání, pokud existuje vnitrostátní poptávka. Při povolování využití v pásmu do 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací by členské státy měly zajistit, že se takové využívání nedotkne využívání pásma do 700 MHz pro zemské digitální vysílání v sousedních členských státech, jak to stanoví dohoda uzavřená na regionální radiokomunikační konferenci v roce 200625.

__________________

__________________

25 Regionální radiokomunikační konference pro plánování zemských digitálních služeb vysílání v částech regionů 1 a 3 v kmitočtových pásmech 174–230 MHz a 470–862 MHz (RRC-06) v Ženevě.

25 Regionální radiokomunikační konference pro plánování zemských digitálních služeb vysílání v částech regionů 1 a 3 v kmitočtových pásmech 174–230 MHz a 470–862 MHz (RRC-06) v Ženevě.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V každém případě by využívání spektra v pásmu 470694 MHz mělo být nejpozději do roku 2025 na úrovni Unie opětovně posouzeno. Toto posouzení by mělo zohlednit přezkum týkající se tohoto pásma plánovaný na světovou radiokomunikační konferenci v roce 2023. Změny ve využívání pásma do 700 MHz by rovněž měly zohlednit technologický vývoj, chování spotřebitelů, význam nepřetržitého poskytování volně dostupného televizního vysílání26 a sociální, ekonomické a kulturní cíle obecného zájmu. V této souvislosti je potřeba vypracovat studie technických a regulačních podmínek pro koexistenci stávajících a nových využití spektra v pásmu do 700 MHz. Takové podmínky by zajistily soudržnost přístupů různých členských států k flexibilnímu a efektivnímu využívání spektra a umožnily by technická harmonizační opatření pro využití spektra a koexistenci v tomto pásmu. Tyto studie a opatření mohou být vypracovány podle rozhodnutí č. 676/2002/ES.

(13)  V každém případě by využívání spektra v pásmu 470-694 MHz mělo být na úrovni Unie opětovně posouzeno ještě před plánovaným posouzením tohoto pásma na Světové radiokomunikační konferenci v roce 2023. Změny ve využívání pásma do 700 MHz by rovněž měly zohlednit technologický vývoj, chování spotřebitelů, význam nepřetržitého poskytování volně dostupného televizního vysílání26 a sociální, ekonomické a kulturní cíle obecného zájmu. V této souvislosti je potřeba vypracovat studie technických a regulačních podmínek pro koexistenci stávajících a nových využití spektra v pásmu do 700 MHz. Takové podmínky by zajistily soudržnost přístupů různých členských států k flexibilnímu a efektivnímu využívání spektra a umožnily by technická harmonizační opatření pro využití spektra a koexistenci v tomto pásmu. Tyto studie a opatření mohou být vypracovány podle rozhodnutí č. 676/2002/ES.

__________________

__________________

26 Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

26 Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Členské státy by měly přijmout soudržné vnitrostátní plány, které usnadní využívání pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a zároveň zajistí kontinuitu služeb televizního vysílání, jež toto pásmo opustí. Jakmile členské státy tyto plány přijmou, měly by je transparentním způsobem oznámit po celé Unii. Plány by měly obsahovat činnosti a lhůty k přerozdělení kmitočtů, technický vývoj sítě a vybavení koncových uživatelů, koexistenci mezi rádiovým a nerádiovým zařízením, stávající a nové režimy udělování oprávnění a informace o možnosti nabídnout kompenzaci za náklady na přechod, pokud by takové náklady vznikly, aby se zabránilo mimo jiné nákladům pro koncové uživatele. V případě, že členské státy hodlají zachovat ZDT, měly by ve svých plánech věnovat zvláštní pozornost snazší modernizaci vysílacího vybavení ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum, jako jsou pokročilé video formáty (např. HEVC) nebo technologie přenosu signálu (např. DVB-T2).

(14)  Členské státy by měly přijmout soudržné a koordinované vnitrostátní plány, které usnadní využívání pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a zároveň zajistí kontinuitu služeb televizního vysílání, jež toto pásmo opustí. Jakmile členské státy tyto plány přijmou, měly by je transparentním způsobem oznámit po celé Unii. Plány by měly obsahovat činnosti a lhůty k přerozdělení kmitočtů, technický vývoj sítě a vybavení koncových uživatelů, koexistenci mezi rádiovým a nerádiovým zařízením, stávající a nové režimy udělování oprávnění, mechanismy bránící nežádoucí interferenci pro uživatele spektra v přilehlých pásmech a informace o možnosti nabídnout kompenzaci za náklady na přechod, pokud by takové náklady vznikly, aby se zabránilo mimo jiné nákladům pro koncové uživatele. V případě, že členské státy hodlají zachovat ZDT, měly by ve svých plánech věnovat zvláštní pozornost snazší modernizaci vysílacího vybavení ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum, jako jsou pokročilé video formáty (např. HEVC) nebo technologie přenosu signálu (např. DVB-T2).

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Rozsah a mechanismus případné kompenzace za dokončení změny ve využívání spektra v pásmu 470–790 MHz by měly být analyzovány v souladu s příslušnými vnitrostátními ustanoveními, jak je stanoví článek 14 směrnice 2002/20/ES27, a musí být konzistentní s ustanoveními článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU.

(15)  Rozsah a mechanismus případné kompenzace za dokončení změny ve využívání spektra v pásmu 470–790 MHz by měly být analyzovány v souladu s příslušnými vnitrostátními ustanoveními, jak je stanoví článek 14 směrnice 2002/20/ES27, a musí být konzistentní s ustanoveními článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. V této souvislosti a vzhledem k vysoké hodnotě tohoto kmitočtového pásma pro použití na bezdrátové širokopásmové připojení by členské státy měly využít příjmy ze zadávacích řízení nebo jiných poplatků, u nichž lze očekávat, že výrazně přesáhnou náklady na migraci. Komise by měla být schopna poskytnout členským státům poradenství ohledně odpovídající a rychlé kompenzace, aby usnadnila změnu ve využívání spektra. Členské státy by měly zejména zohlednit význam rychlé kompenzace pro koncové uživatele.

__________________

__________________

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Do 30. června 2020 povolí členské státy využívání kmitočtového pásma 694790 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací pouze za harmonizovaných technických podmínek stanovených Komisí podle článku 4 rozhodnutí 676/2002/ES. Je-li to potřeba, členské státy provedou proces udělování oprávnění nebo změní příslušná stávající práva k využívání spektra v souladu se směrnicí 2002/20/ES, aby toto využívaní umožnily.

1.  Do 30. června 2020 povolí členské státy využívání kmitočtového pásma 694-790 („700 MHz“) MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací pouze za harmonizovaných technických podmínek stanovených Komisí podle článku 4 rozhodnutí 676/2002/ES. Členské státy mohou nicméně z řádně podložených důvodů v souladu s přílohou pozdržet dostupnost pásma až o dva roky. Pokud tak členský stát učiní, informuje o tom příslušným způsobem ostatní členské státy a Komisi a tyto řádně podložené důvody zahrne do svého vnitrostátního plánu přijatého v souladu s článkem 5. Je-li to potřeba, členské státy provedou proces udělování oprávnění nebo změní příslušná stávající práva k využívání spektra v souladu se směrnicí 2002/20/ES, aby toto využívaní umožnily.

 

Členské státy, které podle prvního pododstavce pozdrží využívání kmitočtového pásma 700 MHz, spolupracují se sousedními členskými státy na koordinaci procesu uvolnění pásma pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a informace o této koordinaci zahrnou do svého vnitrostátního plánu přijatého v souladu s článkem 5.

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva členských států organizovat a využívat své spektrum pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30. června 2022 povolí členské státy převedení nebo pronájem práv k užívání spektra pro služby elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 694–790 MHz.

Členské státy povolí převedení nebo pronájem práv k užívání spektra pro pozemní systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 700 MHz, v souladu s otevřeným a transparentním postupem, od data udělení těchto práv.

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členské státy povolí využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz nebo změní stávající práva k užívání tohoto pásma, přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily vysoce kvalitní pokrytí svého obyvatelstva a území s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s, uvnitř i vně budov, a v případě potřeby rovněž v předem určených vnitrostátních prioritních oblastech, a podél hlavních pozemních dopravních tras. Opatření mohou zahrnovat podmínky, které usnadní či podpoří sdílení síťové infrastruktury nebo spektra v souladu s právem Unie.

1.  Pokud členské státy povolí využívání kmitočtového pásma 700 MHz nebo změní stávající práva k užívání tohoto pásma, přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily stabilní a nepřerušované vysoce kvalitní pokrytí veškerého svého obyvatelstva a území s co nejrychlejším širokopásmovým připojením a s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mb/s, uvnitř i vně budov, a v případě potřeby rovněž pokrytí v předem určených vnitrostátních prioritních oblastech a podél hlavních pozemních dopravních tras, a to za tím účelem, aby bezdrátové aplikace a vedoucí postavení Evropy v oblasti nových digitálních služeb mohlo účinně přispívat k hospodářskému růstu Unie. Kromě toho by členské státy měly řádně zohlednit možnost zajistit provozovatelům mobilních virtuálních sítí velkoobchodní přístup ke spektru a rozšířit zeměpisné pokrytí těchto provozovatelů. Opatření mohou zahrnovat podmínky, které usnadní či podpoří sdílení síťové infrastruktury nebo spektra v souladu s právem Unie.

 

Tam, kde je to možné, usnadňuje Komise možnost společně organizovaných aukcí, čímž přispívá k celoevropským strukturám.

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem členské státy posoudí a konzultují, zda je třeba k užívacím právům na kmitočty v pásmu 694–790 MHz připojit určité podmínky.

2.  Za účelem plnění povinností stanovených v odstavci 1 členské státy posoudí a konzultují, zda je třeba k užívacím právům na kmitočty v pásmu 700 MHz připojit určité podmínky.

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Členské státy v závislosti na vnitrostátních potřebách v oblasti vysílání zajistí dostupnost kmitočtového pásma 470–694 MHz nebo jeho částí pro zemské poskytování audiovizuálních mediálních služeb širokému publiku, včetně volně dostupného televizního vysílání, a pro bezdrátová zvuková zařízení PMSE. Členské státy zajistí, aby jakékoli jiné využívání kmitočtového pásma 470–694 MHz na jejich území nezpůsobovalo nežádoucí interferenci s zemským poskytováním audiovizuálních mediálních služeb v sousedním členském státě.

1.  Členské státy v závislosti na vnitrostátních potřebách v oblasti vysílání a s ohledem na zásadu technologické neutrality zajistí do roku 2030 dostupnost kmitočtového pásma 470–694 MHz pro zemské poskytování vysílacích služeb širokému publiku, včetně volně dostupného televizního vysílání a inovačních iniciativ vycházejících z potřeb uživatelů, a pro bezdrátová zvuková zařízení PMSE. V této souvislosti členské státy podporují spolupráci mezi vysílacími společnostmi, provozovateli vysílání a provozovateli mobilních sítí na usnadnění konvergence audiovizuálních a internetových platforem a sdílené využívání spektra.

 

Každý členský stát zajistí, aby jakékoli jiné využívání kmitočtového pásma 470–694 MHz na jeho území bylo v souladu s vnitrostátními potřebami v oblasti vysílání a nezpůsobovalo nežádoucí interferenci se zemským poskytováním vysílacích služeb v sousedním členském státě.

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Pokud členské státy povolí využívání spektra v kmitočtovém pásmu 470–694 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat služby elektronické komunikace jiné než sítě televizního vysílání, omezí se takové využití pouze na downlink. Takovým využitím nejsou dotčeny povinnosti plynoucí z mezinárodních dohod a práva Unie.

2.  Pokud členské státy povolí využívání spektra v kmitočtovém pásmu 470–694 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací jiné než sítě televizního vysílání, takové využití zohlední vnitrostátní potřeby v oblasti distribuce vysílacích služeb širokému publiku. Takovým využitím nejsou dotčeny povinnosti plynoucí z mezinárodních dohod, jako jsou dohody o přeshraniční koordinaci kmitočtového pásma, a práva Unie.

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30. června 2017 členské státy přijmou a zveřejní své vnitrostátní plány a harmonogramy ke splnění povinností plynoucích z článků 1 a 4 tohoto rozhodnutí.

1.   Členské státy co nejdříve a v každém případě do 30. června 2018 přijmou a zveřejní své vnitrostátní plány a harmonogramy, včetně podrobných pokynů ke splnění povinností plynoucích z článků 1 a 4 tohoto rozhodnutí. Do vypracovávání těchto vnitrostátních plánů zapojí všechny příslušné zúčastněné strany.

 

V případě, že členský stát pozdrží využívání kmitočtového pásma 700 MHz i po 30. červnu 2020, musí vnitrostátní plán obsahovat řádně podložené důvody v souladu s čl. 1 odst. 1. Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) vydá k vnitrostátnímu plánu stanovujícímu takovéto pozdržení své stanovisko.

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno, že využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz je v souladu s čl. 1 odst. 1, členské státy tam, kde je to vhodné, zahrnou do svých vnitrostátních plánů informace o opatřeních, kterými omezí dopad nadcházejícího procesu změny na veřejnost a uživatele bezdrátových zvukových zařízení PMSE a usnadní, aby bylo na vnitřním trhu včas dostupné interoperabilní síťové vybavení a přijímače pro televizní vysílání.

2.   Aby bylo zajištěno, že využívání kmitočtového pásma 700 MHz je v souladu s čl. 1 odst. 1, členské státy tam, kde je to vhodné, zahrnou do svých vnitrostátních plánů informace o opatřeních, včetně podpůrných opatření, kterými omezí dopad nadcházejícího procesu změny na veřejnost a uživatele bezdrátových zvukových zařízení PMSE a usnadní, aby bylo na vnitřním trhu včas dostupné interoperabilní síťové vybavení a přijímače pro televizní vysílání.

Pozměňovací návrh    31

Návrh rozhodnutí

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

1.  Členské státy mohou, je-li to vhodné a v souladu s unijním právem, zajistit, že přímé náklady na přechod nebo přemístění využívání spektra, zejména náklady konečných uživatelů, budou odpovídajícím způsobem, neprodleně a transparentně kompenzovány s cílem usnadnit změnu ve využívání spektra ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum, jako je DVB-T2 či HEVC.

 

2.  Komise může ve spolupráci s členskými státy poskytnout členským státům pokyny ohledně kompenzace, aby usnadnila změnu ve využívání spektra.

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise ve spolupráci s členskými státy do 1. ledna 2025 provede posouzení a podá Radě a Parlamentu zprávu o vývoji ve využívání kmitočtového pásma 470–694 MHz a zohlední při tom sociální, ekonomické, kulturní a technologické aspekty, které se využívání tohoto pásma podle článků 1 a 4 dotýkají. Ve zprávě se posoudí, zda je nutné využívání pásma 470–694 MHz nebo jeho části v Unii změnit.

Komise ve spolupráci s členskými státy do 1. ledna 2023 provede posouzení a podá Radě a Parlamentu zprávu o vývoji ve využívání kmitočtového pásma 470–960 MHz, aby mohl být přijat společný postoj k přezkumu tohoto kmitočtového pásma, který se uskuteční v roce 2023 na Světové radiokomunikační konferenci. Při tomto posouzení se zohlední sociální, ekonomické, kulturní a technologické aspekty, které se využívání tohoto pásma podle článků 1 a 4 dotýkají, další technologický vývoj, změny chování spotřebitelů a také požadavky, pokud jde o propojení v zájmu posílení růstu a inovací v Unii. Ve zprávě se posoudí, zda je nutné využívání pásma 470–694 MHz nebo jeho části v Unii změnit.

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Příloha

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha

 

Podložené důvody pro pozdržení dostupnosti kmitočtového pásma 700 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací po 30. červnu 2020 (čl. 1 odst. 1)

 

Členské státy mohou pozdržet dostupnost kmitočtového pásma 700 MHz do 30. června 2022 na základě jednoho či více následujících řádně podložených důvodů:

 

a)  nevyřešené problémy v přeshraniční koordinaci způsobující nežádoucí interference;

 

b)  potřeba zajistit technický přechod na vyspělé normy pro vysílání s dopadem na velké množství obyvatelstva a složitost zajištění tohoto přechodu;

 

c)  finanční náklady spojené s přechodem, které jsou vyšší než očekávané příjmy plynoucí ze zadávacího řízení;

 

d)  vyšší moc.

  • [1]  Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 127.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Internet věcí, Cloud a služby mobilní komunikace, digitalizace průmyslových odvětví (Průmysl 4.0) a zvýšení efektivity veřejné správy (eGovernment) jsou jen některými příklady služeb internetového připojení, které zaznamenávají na globální úrovni prudký rozvoj. S tím rostou i nároky na rychlost přenosu a schopnost přenosu velkého objemu dat v rámci komunikačních sítí, a to nejen v hustě osídlených oblastech, ale i v nejvzdálenějších regionech. Pro úplné dokončení projektu digitální Unie jsou nutné nejen nové technologie přenosu a přijímání dat, ale i uvolnění částí rádiového spektra, které umožňují bezdrátovou komunikaci.

Tento návrh rozhodnutí přijatý Komisí dne 2. února 2016 se řadí mezi opatření v rámci Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (COM(2015)0192), v níž jsou představeny konkrétní návrhy týkající se koordinovaného uvolnění pásma 694–790 MHz (tzv. „pásma 700 MHz“), které je obzvláště vhodné pro poskytování širokopásmových služeb ve venkovských oblastech, při zohlednění konkrétních potřeb distribuce audiovizuálních médií.

Cílem zkoumaného návrhu je dosáhnout jednotného přidělování frekvencí na úrovni EU, které umožní podnikům a občanům univerzální bezdrátové připojení k vysokorychlostnímu internetu.

Jedním ze základních předpokladů pro poskytování širokopásmových služeb je dostupnost širokého rádiového spektra. Na vnitrostátní úrovni je však rádiové spektrum jednotlivými členskými státy spravováno velmi různě a panují různá pravidla, pokud jde o trvání licencí a povinnosti týkající se pokrytí. Způsob řízení a právní předpisy týkající se tohoto zdroje je tudíž nutné změnit tak, aby se zajistilo jeho efektivnější využívání a podpořilo se poskytování většího množství lepších služeb a možností všem uživatelům.

Vzhledem k tomu, že do roku 2020 se podle některých odhadů objem přenášených dat prostřednictvím mobilního internetu zvýší oproti aktuálnímu stavu osmkrát, je nutno posílit kapacitu sítí. Spektrum v kmitočtovém pásmu 700 MHz nabízí jak dodatečnou kapacitu, tak univerzální pokrytí, zvláště ve venkovských a odlehlých oblastech, které představují problém z hlediska vysokých investic do infrastruktury. V této souvislosti by soudržná opatření na podporu vysoce kvalitního bezdrátového pokrytí měla umožnit naplnění cíle víceletého programu EU v oblasti rádiového spektra, tj. aby všichni občané měli do roku 2020 přístup k širokopásmovému připojení s minimální rychlostí 30 Mb/s.

Souvislosti návrhu

Bezdrátové připojení vyžaduje přístup ke spektru v pásmech do 1 GHz, která představují nejvhodnější pásma pro zajištění širokého pokrytí a zároveň i vysoké rychlosti.

První částí vysílacího pásma UKV (470–862 MHz), která byla přidělena na bezdrátové širokopásmové služby v Unii, bylo pásmo 790–862 MHz (tzv. pásmo 800 MHz).

Pásmo ultrakrátkých vln (UKV), které se v současnosti využívá pro zemské digitální televizní vysílání (ZDT) a pro bezdrátové mikrofony k zajištění zpravodajských programů a pořádání hromadných společenských akcí (Programme Making and Special Events – PMSE), obsahuje rozsah kmitočtů od 470 do 790 MHz.

Na konferenci Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v roce 2012 bylo rozhodnuto, že od roku 2015 bude pásmo 700 MHz přiděleno v regionu, kam spadá i Evropská unie, jak vysílacím, tak mobilním službám.

V roce 2014 byly zveřejněny závěry tzv. Lamyho zprávy, v níž se doporučuje, aby pásmo 700 MHz bylo dostupné pro bezdrátový širokopásmový přístup do roku 2020 (přibližně dva roky) a zároveň aby se zajistilo, že zemské vysílání bude mít přístup ke spektru v kmitočtovém pásmu do 700 MHz až do roku 2030, s tím, že do roku 2025 by se měla tato situace podrobit přezkumu.

K obdobnému názoru dospěla skupina pro politiku rádiového spektra vytvořená Komisí pro účely konzultací ve věci politik řízení rádiového spektra.

Na konferenci v roce 2015 byla dokončena mezinárodní jednání o technických a regulačních parametrech pro využívání pásma 700 MHz a bylo zachováno výlučné přidělení pásma do 700 MHz vysílacím službám.

Zpravodajka naprosto podporuje cíl plného zavádění širokopásmového připojení v Evropě a poskytování inovativních služeb pro občany a podniky a s návrhem Komise souhlasí. Poukazuje však na to, že je třeba provést následující změny:

V článku 1 se uvádí, že do 30. června 2020 povolí členské státy využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz (tzv. pásma 700 MHz) pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a že od tohoto data bude využívání tohoto pásma povoleno pouze provozovatelům schopným zajišťovat služby splňující technické podmínky stanovené Komisí. Vzhledem k různorodosti situace v jednotlivých členských státech, na níž upozornila i Lamyho zpráva, se zpravodajka domnívá, že by bylo vhodné poskytnout členským státům určitou flexibilitu a umožnit jim, aby přidělení příslušné části spektra z řádně podložených důvodů odložily, a to nanejvýš o dva roky. Dále se stanoví, že v zájmu dosažení toho, aby se příslušné kmitočtové pásmo začalo pro dané účely využívat do stanoveného data, musí členské státy do 31. prosince 2017 uzavřít veškeré nezbytné dohody o přeshraniční koordinaci kmitočtového pásma v rámci Unie, aby se tak v budoucnu mohlo toto pásmo využívat bez přeshraničních interferencí.

V článku 2 se stanoví, že do 30. června 2022 povolí členské státy převedení nebo pronájem práv k užívání spektra pro služby elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 700 MHz, čímž umožní obchodování s uživatelskými právy v rámci tohoto pásma. Způsob, jakým je tento článek formulován, dává vzniknout pochybám ohledně toho, koho se toto ustanovení týká. Zpravodajka se domnívá, že práva k užívání spektra by se měla vztahovat pouze na držitele nových uživatelských práv (poskytovatele bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací).

V článku 3 se stanoví, že členské státy, pokud povolí využívání kmitočtového pásma nebo změní stávající práva k užívání tohoto pásma, přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily vysoce kvalitní pokrytí s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s, uvnitř i vně budov a podél hlavních pozemních dopravních tras. Zpravodajka sdílí názor Komise, která se snaží zajistit, aby se Evropská unie mohla ujmout vůdčí role v oblasti nových a inovativních služeb, které mohou účinně přispět k hospodářskému růstu.

Článek 4 se týká kmitočtového pásma 470–694 MHz (do 700 MHz). Stanoví se v něm, že členské státy zajistí dostupnost tohoto pásma nebo jeho částí pro zemské poskytování audiovizuálních mediálních služeb širokému publiku a pro bezdrátová zvuková zařízení pro zajištění zpravodajských programů a pořádání hromadných společenských akcí (PMSE). Zpravodajka vítá rozhodnutí Komise zachovat využívání pásma do 700 MHz pro účely poskytování audiovizuálních mediálních služeb, nicméně se domnívá, že je nutno zaručit jistotu investic provozovatelům vysílacích služeb až do roku 2030, jak se uvádí v Lamyho zprávě. Toto rozhodnutí bude v každém případě podrobeno přezkumu na Světové radiokomunikační konferenci, která se má konat v roce 2023. Případné změny by přitom měly zohlednit technologický vývoj, chování spotřebitelů, význam nepřetržitého poskytování volně dostupného televizního vysílání a sociální, ekonomické a kulturní cíle obecného zájmu.

Co se týče článku 5, zpravodajka považuje za vhodné, aby členské státy do 30. června 2018 přijaly a sdělily ostatním zemím EU své vnitrostátní plány, aby splnily své povinnosti týkající se přidělení kmitočtového pásma 700 MHz pro účely bezdrátových širokopásmových služeb. Poskytnutí přiměřené doby pro sestavení vnitrostátních plánů je dáno nutností podrobně určit harmonogram a etapy přechodu a také snahou o usnadnění koordinace kmitočtového pásma mezi členskými státy a o zamezení škodlivým interferencím.

Zpravodajka chce navíc zdůraznit, že žádná opatření související s těmito rozhodnutími nesmí zatěžovat spotřebitele, a vyzývá proto členské státy, aby za dokončení přechodu stanovily eventuální kompenzace (článek 5a nový).

Pokud jde o článek 6, zpravodajka si přeje, aby posouzení dopadu tohoto rozhodnutí bylo k dispozici do roku 2023, tak aby Evropská unie mohla při jednáních na mezinárodních fórech vystupovat jednotně. Tento požadavek vyjadřuje i s ohledem na rychlý vývoj v daném odvětví a na sociální, ekonomické, kulturní a technologické aspekty, které využívání příslušného pásma, nebo jeho části, budou ovlivňovat.

STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (24.6.2016)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

Navrhovatel: Stefano Maullu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Pásmo ultrakrátkých vln (UKV), které se nyní využívá pro zemské digitální televizní vysílání (ZDT) a pro bezdrátové mikrofony k zajištění zpravodajských programů a pořádání hromadných společenských akcí (Programme Making and Special Events – PMSE), obsahuje rozsah kmitočtů od 470 do 790 MHz.

V současnosti stále roste poptávka po bezdrátových širokopásmových službách. Mobilní přenos dat vytváří na stávající kapacitu sítí stále větší tlak. V důsledku toho roste poptávka po dodatečném spektru.

V tomto návrhu se Komise zaměřuje na řešení této problematiky a navrhuje vyvážený dlouhodobého přístup k využívání tohoto pásma

-  V pásmu 700 MHz (694–790 MHz) navrhuje Komise společnou lhůtu za účelem jeho efektivní dostupnosti pro bezdrátový širokopásmový přístup za harmonizovaných technických podmínek a související koordinační opatření na podporu této změny. Pásmo 700 MHz by mělo být přiděleno pro bezdrátový širokopásmový přístup ve všech členských státech nejpozději do 30. června 2020.

-  V pásmu do 700 MHz (470–694 MHz) zavádí Komise dlouhodobou prioritu pro potřeby distribuce služeb audiovizuálních médií široké veřejnosti, společně s pružným přístupem k využívání spektra s cílem zohledňovat různé úrovně příjmu zemského digitálního televizního vysílání (ZDT) v členských státech. To znamená, že toto pásmo bude nadále prioritně dostupné pro audiovizuální služby, avšak Komise zavádí „flexibilní možnost“ poskytující za určitých okolností přístup k těmto pásmům pro jiné služby.

Ačkoli zpravodaj vítá závazek Komise uspokojit specifické potřeby distribuce audiovizuálních médií, rád by vyjádřil v tomto stanovisku určité obavy týkající se tří hlavních otázek:

-  lhůta pro přidělení pásma 700 MHz.

Vynětí služeb ZDT z pásma 700MHz představuje velkou výzvu, zvláště pro ty členské státy, v nichž je ZDT hlavní platformou pro příjem televize.

Situace na úrovni EU není jednotná. Francie a Německo již vydražily pásmo 700 MHz pro mobilní služby, zatímco Švédsko a Finsko nastínily plány na přidělení pásma 700 MHz v nejbližších několika letech. Avšak většina členských států udělila licenci na vysílání v pásmu 700 MHz i po roce 2020.

Stanovením přesné lhůty pro uvolnění pásma 700 MHz ze ZDT do 30. června 2020 odebrala Komise dobu navíc, již některé členské státy potřebují.

V této souvislosti zpravodaj navrhuje prodloužit tuto lhůtu do 31. prosince 2022 (článek 1) s cílem poskytnout všem členským státům dostatek času na to, aby pásmo 700 MHz zpřístupnily pro mobilní využití. To navazuje na návrhy obsažené v Lamyho zprávě (2020 +/- dva roky).

-  Zavedení flexibilní možnosti pro spuštění alternativních technologií v pásmu do 700 MHz, např. pouze na downlink zemských bezdrátových širokopásmových elektronických komunikačních služeb.

Jak se navrhuje v Lamyho zprávě a jak doporučuje skupina pro politiku rádiového spektra ve svém stanovisku z roku 2015, dlouhodobá jistota dostupnosti spektra do 700 MHz (470–694 MHz) pro vysílání (ZDT) by měla být zajištěna nejméně do roku 2030.

V této souvislosti se zpravodaj domnívá, že „flexibilní“ možnost není v tomto okamžiku nezbytná, a navrhuje, aby byla tato možnost (článek 4) z návrhu vypuštěna, neboť pásmo do 700 MHz by se mělo nadále používat pro digitální vysílání alespoň do konce roku 2030 (nový článek 6a) s přezkumem plánovaným na rok 2025.

Zpravodaj se také domnívá, že tato možnost by nejprve vyžadovala pečlivé prostudování a testování a že by o ní bylo možné uvažovat pouze dlouhodobě, jestliže se zjistí, že je kompatibilní s vysíláním v dotčených členských státech a že ji také jasně odůvodňuje poptávka na trhu.

Zpravodajovy návrhy jsou v této souvislosti v souladu se závěry Lamyho zprávy „20–25–30“.

-  Zpravodaj by se také rád zaměřil na otázku nákladů na přechod a interferenci.

Uvolnění hodnoty 700 MHz z vysílacích služeb vyžaduje technické změny v síti ZDT z důvodu změny kmitočtů. Spotřebitelé budou muset změnit své domácí vybavení a vysílací společnosti budou potřebovat provést změny ve své infrastruktuře. To znamená další náklady.

Předchozí zkušenosti s uvolněním kmitočtu 800 MHz ukázaly, že může docházet k interferenci s vysílacími službami v přilehlých pásmech. Je nezbytné zajistit, aby bylo ZDT zachováno a chráněno před nežádoucí interferencí.

Zpravodaj v této souvislosti navrhuje, aby členské státy včas zajistily dostupnost dostatečných finančních prostředků s cílem pokrýt náklady na přechod a náklady související s opatřeními na omezení interference s vysílacími službami i konkrétní záruky/mechanismy s cílem zabránit nežádoucí interferenci z mobilního využívání v pásmu 700 MHz s vysíláním a službami PMSE do 694 MHz (článek 5).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh     1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Ve víceletém programu politiky rádiového spektra vytvořeném rozhodnutím č. 243/2012/EU20 stanovily Evropský parlament a Rada jako cíl jednak určit v Unii do roku 2015 alespoň 1 200 MHz rádiového spektra vhodného pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, jednak podpořit další rozvoj inovativních audiovizuálních mediálních služeb zajištěním toho, aby bylo dostupné dostatečné množství rádiového spektra pro družicové a zemské poskytování těchto služeb za předpokladu, že je tato potřeba zjevně odůvodněná, a jednak zajistit dostatečná kmitočtová pásma pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí (PMSE).

(1)  Ve víceletém programu politiky rádiového spektra vytvořeném rozhodnutím č. 243/2012/EU20 stanovily Evropský parlament a Rada jako cíl jednak určit v Unii do roku 2015 alespoň 1 200 MHz rádiového spektra vhodného pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, jednak podpořit další rozvoj inovativních vysílacích služeb zajištěním toho, aby bylo dostupné dostatečné množství rádiového spektra pro družicové a zemské poskytování těchto služeb za předpokladu, že je tato potřeba zjevně odůvodněná, a jednak zajistit dostatečná kmitočtová pásma pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí (PMSE).

_________________

_________________

20 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

20 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Komise ve své strategii pro jednotný digitální trh21 podtrhuje význam kmitočtového pásma 694–790 MHz (dále jen „pásmo 700 MHz“) pro zajištění služeb širokopásmového přístupu ve venkovských oblastech a zdůrazňuje, že je třeba uvedené pásmo uvolňovat koordinovaně a současně zohlednit konkrétní potřeby distribuce audiovizuálních mediálních služeb.

(2)  Komise ve své strategii pro jednotný digitální trh21podtrhuje význam kmitočtového pásma 694–790 MHz (dále jen „pásmo 700 MHz“) pro zajištění služeb širokopásmového přístupu ve venkovských oblastech a zdůrazňuje, že je třeba uvedené pásmo uvolňovat koordinovaně a současně zohlednit konkrétní potřeby distribuce vysílacích služeb.

_________________

_________________

21 Viz http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 Viz http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Spektrum v kmitočtovém pásmu 470–790 MHz je hodnotným aktivem pro nákladově efektivní rozvinutí bezdrátových sítí s univerzálním pokrytím vně i uvnitř budov. Tato část spektra se v současné době využívá po celé Unii pro účely zemského digitálního televizního vysílání (ZDT) a pro bezdrátová zvuková zařízení PMSE. Podporuje rozvoj médií, tvůrčích a kulturních odvětví, která na této části spektra do velké míry závisí, pokud jde o bezdrátové poskytování obsahu širokému publiku.

(3)  Spektrum je veřejným statkem. V kmitočtovém pásmu 470–790 MHz je hodnotným veřejným aktivem, a to nejen pro nákladově efektivní rozvinutí bezdrátových sítí s univerzálním pokrytím vně i uvnitř budov. Tato část spektra se v současné době využívá po celé Unii pro účely zemského digitálního televizního vysílání (ZDT) a pro bezdrátová zvuková zařízení PMSE. Je proto nezbytným předpokladem pro přístup ke kulturním statkům a jejich šíření, zvláště pro rozhlasové vysílání. Podporuje rozvoj médií, tvůrčích a kulturních odvětví, která na této části spektra do velké míry závisí, pokud jde o bezdrátové poskytování obsahu širokému publiku.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie přijatý na Světové radiokomunikační konferenci přiřadil v regionu 1, kam spadá i Unie, pásmo 700 MHz rovnoprávně vysílacím a pohyblivým službám (vyjma letecké pohyblivé služby) a pásmo 470–694 MHz (dále jen „pásmo do 700 MHz“) výhradně na prvním místě vysílacím službám a na druhém místě k využití pro bezdrátové zvukové PMSE.

(4)  Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie přijatý na Světové radiokomunikační konferenci v roce 2015 přiřadil v regionu 1, kam spadá i Unie, pásmo 700 MHz rovnoprávně vysílacím a pohyblivým službám (vyjma letecké pohyblivé služby) a pásmo 470–694 MHz (dále jen „pásmo do 700 MHz“) výhradně na prvním místě vysílacím službám a na druhém místě k využití pro bezdrátové zvukové PMSE.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Sdílení spektra ve společném kmitočtovém pásmu mezi dvousměrným bezdrátovým širokopásmovým přístupem (uplink a downlink) na jedné straně a jednosměrným televizním vysíláním nebo využíváním pro bezdrátové zvukové PMSE na straně druhé je z technického hlediska problematické. Znamená to, že přidělením pásma 700 MHz dvousměrným zemským bezdrátovým širokopásmovým službám elektronických komunikací by ZDT a uživatelé bezdrátových zvukových PMSE přišli o část svých zdrojů spektra. Odvětví ZDT a PMSE proto potřebují, aby právní předpisy o dostupnosti dostatečného spektra pro ně byly dlouhodobě předvídatelné, neboť jen tak mohou zabezpečit udržitelné poskytování a rozvoj svých služeb, zejména bezplatného nekódovaného televizního vysílání. Je možné, že bude potřeba zavést opatření na úrovni členských států i Unie, aby byly pro bezdrátové zvukové PMSE zajištěny dodatečné zdroje spektra mimo kmitočtové pásmo 470–790 MHz.

(6)  Sdílení spektra ve společném kmitočtovém pásmu mezi dvousměrným bezdrátovým širokopásmovým přístupem (uplink a downlink) na jedné straně a jednosměrným televizním vysíláním nebo využíváním pro bezdrátové zvukové PMSE na straně druhé je z technického hlediska problematické. Znamená to, že přidělením pásma 700 MHz dvousměrným zemským bezdrátovým širokopásmovým službám elektronických komunikací by ZDT a uživatelé bezdrátových zvukových PMSE přišli o část svých zdrojů spektra. Odvětví ZDT a PMSE proto potřebují, aby právní předpisy o dostupnosti dostatečného spektra pro ně byly dlouhodobě předvídatelné, neboť jen tak mohou zabezpečit udržitelné poskytování a rozvoj svých služeb, zejména bezplatného nekódovaného televizního vysílání, a zajistit, aby bylo dosaženo vnitrostátních a evropských cílů audiovizuální politiky, jako je sociální soudržnost, pluralita sdělovacích prostředků a kulturní rozmanitost. Je možné, že bude potřeba zavést opatření na úrovni členských států i Unie, aby byly pro bezdrátové zvukové PMSE zajištěny dodatečné zdroje spektra mimo kmitočtové pásmo 470–790 MHz.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Pascal Lamy, předseda skupiny na vysoké úrovni projednávající budoucí využití kmitočtového pásma 470–790 MHz, ve své zprávě pro Komisi (dále jen „Lamyho zpráva“)22 doporučil, aby se pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro bezdrátový širokopásmový přístup do roku 2020 (+/– dva roky). Napomohlo by se tím dosáhnout cíle, kterým je zajistit dlouhodobou regulační předvídatelnost pro ZDT, pokud jde o přístup k pásmu do 700 MHz do roku 2030, i když tato otázka by musela být do roku 2025 ještě přezkoumána. Lamyho zpráva rovněž doporučila vnitrostátní flexibilitu ve využívání spektra v pásmu do 700 MHz, které je omezeno na downlink. Omezení na downlink znamená omezení veškerého přenosu v bezdrátovém systému, bez ohledu na jeho technologii, na jednosměrný přenos ze stanic centrální infrastruktury, např. televizních vysílačů nebo základnových stanic mobilní sítě, do přenosných nebo mobilních terminálů, jako jsou televizory nebo mobilní telefony.

(7)  Pascal Lamy, předseda skupiny na vysoké úrovni projednávající budoucí využití kmitočtového pásma 470–790 MHz, ve své zprávě pro Komisi (dále jen „Lamyho zpráva“)22 doporučil, aby se pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro bezdrátový širokopásmový přístup do roku 2020 (+/– dva roky). Napomohlo by se tím dosáhnout cíle, kterým je zajistit dlouhodobou regulační předvídatelnost pro ZDT, pokud jde o přístup k pásmu do 700 MHz do roku 2030, i když tato otázka by musela být do roku 2025 ještě přezkoumána. Lamyho zpráva rovněž doporučila prostudovat flexibilitu ve využívání spektra v pásmu do 700 MHz, které je omezeno na downlink. Omezení na downlink znamená omezení veškerého přenosu v bezdrátovém systému, bez ohledu na jeho technologii, na jednosměrný přenos ze stanic centrální infrastruktury, např. televizních vysílačů nebo základnových stanic mobilní sítě, do přenosných nebo mobilních terminálů, jako jsou televizory nebo mobilní telefony.

__________________

__________________

22 Zpráva Pascala Lamyho, dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Zpráva Pascala Lamyho, dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Odůvodnění

Lamyho zpráva doporučuje prostudovat harmonizované scénáře na úrovni EU, které umožní koexistenci tradičních vysílacích služeb v pásmu 470–694 MHz s dalšími (například jednosměrnými) elektronickými komunikačními službami omezenými pouze na downlink.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) ve svém stanovisku k dlouhodobé strategii budoucího využívání pásma 470–790 MHz v Unii (dále jen „stanovisko skupiny RSPG“) doporučila přijmout po celé Unii koordinovaný přístup, aby se do konce roku 2020 pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro účinné využití pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. Ve spojení s tím by se zajistila dlouhodobá dostupnost (do roku 2030) pásma do 700 MHz pro poskytování audiovizuálních mediálních služeb pouze přes downlink. Skupina RSPG zejména doporučuje zavést flexibilitu tak, aby bylo pásmo do 700 MHz možné využívat i pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací omezené na downlink.

(8)  Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) ve svém stanovisku k dlouhodobé strategii budoucího využívání pásma 470–790 MHz v Unii (dále jen „stanovisko skupiny RSPG“) doporučila přijmout po celé Unii koordinovaný přístup, aby se do konce roku 2022 pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro účinné využití pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. Ve spojení s tím by se zajistila dlouhodobá dostupnost (nejméně do konce roku 2030) pásma do 700 MHz pro zemské vysílání a pro bezdrátová zvuková zařízení PMSE. Skupina RSPG uznává význam platformy ZDT a potřebu poskytnout jistotu pro investice do vysílací infrastruktury. Skupina RSPG proto doporučuje, aby pásmo 470–694 MHz zůstalo dostupné pro ZDT v dohledné době, nejméně do konce roku 2030.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V souladu s články 9 a 9a směrnice 2002/21/ES by členské státy měly v pásmu do 700 MHz pokud možno uplatnit flexibilní přístup a mohou povolit zavedení alternativního využívání omezeného na downlink, např. pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, v závislosti na vnitrostátní potřebě distribuce audiovizuálních mediálních služeb širokému publiku. Při povolování využití v pásmu do 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací omezené na downlink by členské státy měly zajistit, že se takové využívání nedotkne využívání pásma do 700 MHz pro zemské digitální vysílání v sousedních členských státech, jak to stanoví dohoda uzavřená na regionální radiokomunikační konferenci v roce 2006.

vypouští se

__________________

 

25 Regionální radiokomunikační konference pro plánování zemských digitálních služeb vysílání v částech regionů 1 a 3 v kmitočtových pásmech 174–230 MHz a 470–862 MHz (RRC-06) v Ženevě.

 

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V každém případě by využívání spektra v pásmu 470–694 MHz mělo být nejpozději do roku 2025 na úrovni Unie opětovně posouzeno. Toto posouzení by mělo zohlednit přezkum týkající se tohoto pásma plánovaný na světovou radiokomunikační konferenci v roce 2023. Změny ve využívání pásma do 700 MHz by rovněž měly zohlednit technologický vývoj, chování spotřebitelů, význam nepřetržitého poskytování volně dostupného televizního vysílání a sociální, ekonomické a kulturní cíle obecného zájmu. V této souvislosti je potřeba vypracovat studie technických a regulačních podmínek pro koexistenci stávajících a nových využití spektra v pásmu do 700 MHz. Takové podmínky by zajistily soudržnost přístupů různých členských států k flexibilnímu a efektivnímu využívání spektra a umožnily by technická harmonizační opatření pro využití spektra a koexistenci v tomto pásmu. Tyto studie a opatření mohou být vypracovány podle rozhodnutí č. 676/2002/ES.

(13)  Využívání spektra v pásmech 470–960 MHz by mělo být nejpozději do roku 2025 na úrovni Unie opětovně posouzeno. Toto posouzení by mělo zohlednit přezkumy týkající se frekvenčních pásem s ohledem na světovou radiokomunikační konferenci v roce 2023. Jakékoli možnosti využívání pásma do 700 MHz po roce 2030 by rovněž měly zohlednit technologický vývoj, chování spotřebitelů, význam nepřetržitého poskytování volně dostupného televizního vysílání26 a sociální, ekonomické a kulturní cíle obecného zájmu. V této souvislosti je potřeba vypracovat studie technických a regulačních podmínek pro koexistenci stávajících a nových využití spektra v pásmu do 700 MHz.

__________________

__________________

26 Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

26 Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Členské státy by měly přijmout soudržné vnitrostátní plány, které usnadní využívání pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a zároveň zajistí kontinuitu služeb televizního vysílání, jež toto pásmo opustí. Jakmile členské státy tyto plány přijmou, měly by je transparentním způsobem oznámit po celé Unii. Plány by měly obsahovat činnosti a lhůty k přerozdělení kmitočtů, technický vývoj sítě a vybavení koncových uživatelů, koexistenci mezi rádiovým a nerádiovým zařízením, stávající a nové režimy udělování oprávnění a informace o možnosti nabídnout kompenzaci za náklady na přechod, pokud by takové náklady vznikly, aby se zabránilo mimo jiné nákladům pro koncové uživatele. V případě, že členské státy hodlají zachovat ZDT, měly by ve svých plánech věnovat zvláštní pozornost snazší modernizaci vysílacího vybavení ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum, jako jsou pokročilé video formáty (např. HEVC) nebo technologie přenosu signálu (např. DVB-T2).

(14)  Členské státy by měly přijmout soudržné vnitrostátní plány, které usnadní využívání pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a zároveň zajistí kontinuitu služeb televizního vysílání, jež toto pásmo opustí. Jakmile členské státy tyto plány přijmou, měly by je transparentním způsobem oznámit po celé Unii. Plány by měly obsahovat činnosti a lhůty k přerozdělení kmitočtů, technický vývoj sítě a vybavení koncových uživatelů, koexistenci mezi rádiovým a nerádiovým zařízením, stávající a nové režimy udělování oprávnění, mechanismy bránící nežádoucí interferenci s uživateli spektra v přilehlých pásmech a informace o možnosti nabídnout kompenzaci za náklady na přechod, aby se zabránilo mimo jiné nákladům pro koncové uživatele a vysílací společnosti. Mechanismy kompenzace by se měly zaměřit zejména na zvláštní potřeby MSP a začínajících podniků, které nemají stejnou finanční kapacitu jako jiné podniky. Pokud jde o ZDT, měly by ve svých plánech věnovat v případě potřeby zvláštní pozornost snazší modernizaci vysílacího vybavení ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum, jako jsou pokročilé video formáty nebo technologie přenosu signálu, při dodržení zásady technologické neutrality.

Odůvodnění

Měla by být zavedena opatření bránící nežádoucí interferenci. Členské státy by také měly zajistit, aby byly k dispozici dostatečné finanční prostředky na pokrytí nákladů na přechod vysílacích služeb do pásma do 700 MHz a také nákladů souvisejících s opatřeními zaměřenými na omezení interference u těchto služeb.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Rozsah a mechanismus případné kompenzace za dokončení změny ve využívání spektra v pásmu 470–790 MHz by měly být analyzovány v souladu s příslušnými vnitrostátními ustanoveními, jak je stanoví článek 14 směrnice 2002/20/ES27, a musí být konzistentní s ustanoveními článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU.

(15)  Rozsah a mechanismus případné kompenzace za dokončení změny ve využívání spektra v pásmu 694–790 MHz by měly být analyzovány v souladu s příslušnými vnitrostátními ustanoveními, jak je stanoví článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES27, a musí být konzistentní s ustanoveními článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU.

__________________

__________________

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).

Odůvodnění

Změna ve využívání spektra v tomto návrhu by se měla týkat pouze kmitočtového pásma 694–790 MHz („700 MHz“) a nikoli kmitočtového pásma 470–694 MHz („do 700 MHz“) (odstraněna „flexibilní“ možnost, viz pozměňovací návrh týkající se vypuštění článku 4).

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž zajištění koordinované změny ve využívání spektra v pásmu 470–790 MHz v Unii podle společných cílů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků tohoto rozhodnutí lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je k dosažení uvedeného cíle nezbytné,

(16)  Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž zajištění koordinované změny ve využívání spektra v pásmu 694–790 MHz v Unii podle společných cílů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků tohoto rozhodnutí lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je k dosažení uvedeného cíle nezbytné,

Odůvodnění

Změna ve využívání spektra v tomto návrhu by se měla týkat pouze kmitočtového pásma 694–790 MHz („700 MHz“) a nikoli kmitočtového pásma 470–694 MHz („do 700 MHz“) (odstraněna „flexibilní“ možnost, viz pozměňovací návrh týkající se vypuštění článku 4).

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Do 30. června 2020 povolí členské státy využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací pouze za harmonizovaných technických podmínek stanovených Komisí podle článku 4 rozhodnutí 676/2002/ES. Je-li to potřeba, členské státy provedou proces udělování oprávnění nebo změní příslušná stávající práva k využívání spektra v souladu se směrnicí 2002/20/ES, aby toto využívání umožnily.

(1)  Do 31. prosince 2022 povolí členské státy využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací pouze za harmonizovaných technických podmínek stanovených Komisí podle článku 4 rozhodnutí 676/2002/ES. Je-li to potřeba, členské státy provedou proces udělování oprávnění nebo změní příslušná stávající práva k využívání spektra v souladu se směrnicí 2002/20/ES, aby toto využívání umožnily.

Odůvodnění

Některé členské státy již zahájily nebo plánují přidělení pásma 700 MHz, zatímco jiné udělily licenci na spektrum v pásmu 700 MHz pro vysílání i po roce 2020. Prodloužení lhůty do konce roku 2022 v souladu s doporučeními stanoviska skupiny RSPG z roku 2015 a s Lamyho zprávou je proto nezbytné s cílem poskytnout některým členským státům dostatek času na úpravu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30. června 2022 povolí členské státy převedení nebo pronájem práv k užívání spektra pro služby elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 694–790 MHz.

Do 31. prosince 2024 povolí členské státy převedení nebo pronájem práv k užívání spektra pro služby elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 694–790 MHz.

Odůvodnění

Lhůta se prodlužuje o dva roky, aby byla v souladu s prodloužením lhůty pro přidělení pásma 700 MHz (viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1).

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem členské státy posoudí a konzultují, zda je třeba k užívacím právům na kmitočty v pásmu 694–790 MHz připojit určité podmínky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

vypouští se

(1)  Členské státy v závislosti na vnitrostátních potřebách v oblasti vysílání zajistí dostupnost kmitočtového pásma 470–694 MHz nebo jeho částí pro zemské poskytování audiovizuálních mediálních služeb širokému publiku, včetně volně dostupného televizního vysílání, a pro bezdrátová zvuková zařízení PMSE. Členské státy zajistí, aby jakékoli jiné využívání kmitočtového pásma 470–694 MHz na jejich území nezpůsobovalo nežádoucí interferenci se zemským poskytováním audiovizuálních mediálních služeb v sousedním členském státě.

 

(2)  Pokud členské státy povolí využívání spektra v kmitočtovém pásmu 470–694 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat služby elektronické komunikace jiné než sítě televizního vysílání, omezí se takové využití pouze na downlink. Takovým využitím nejsou dotčeny povinnosti plynoucí z mezinárodních dohod a práva Unie.

 

Odůvodnění

Takzvaná „flexibilita“ by měla být z návrhu vypuštěna vzhledem k tomu, že kmitočet do 700 MHz by se měl nadále využívat pro digitální vysílání, a to nejméně do konce roku 2030.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30. června 2017 členské státy přijmou a zveřejní své vnitrostátní plány a harmonogramy ke splnění povinností plynoucích z článků 1 a 4 tohoto rozhodnutí.

Do 30. června 2018 členské státy přijmou a zveřejní své vnitrostátní plány a harmonogramy ke splnění povinností plynoucích z článků 1 a 4 tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí včasnou dostupnost dostatečných prostředků na úhradu nákladů spojených s přechodem a nákladů souvisejících s opatřeními požadovanými za účelem omezení interferencí vysílacích služeb.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy ve spolupráci s Komisí provedou veškerá nezbytná technická a regulační opatření s cílem zajistit, aby u elektronických komunikačních služeb v kmitočtovém pásmu 694–790 MHz nedocházelo k nežádoucí interferenci s vysílacími službami a službami pro zajištění zpravodajských programů a pořádání hromadných společenských akcí (Programme-Making and Special Events – PMSE) v pásmu do 694 MHz.

Odůvodnění

Praktické zkušenosti v návaznosti na uvolnění kmitočtu 800 MHz prokázaly, že vysílací služby v přilehlých pásmech podléhají interferenci. Je proto důležité provést opatření s cílem předcházet této nežádoucí interferenci z elektronických komunikačních služeb v kmitočtovém pásmu 694–790 MHz s vysíláním a službami PMSE v pásmu do 694 MHz.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Členské státy zajistí dostupnost kmitočtového pásma 470–694 MHz pro zemské vysílání, včetně volně dostupného televizního vysílání, a pro využívání bezdrátového zvukového vybavení PMSE nejpozději do 31. prosince 2030, přičemž zohlední zásadu technologické neutrality. Toto využívání se bude provádět v souladu s právními předpisy Unie a s povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních dohod.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby kmitočtové pásmo 470–694 MHz zůstalo zpřístupněno pro ZDT pro blízkou budoucnost, alespoň do konce roku 2030, a to vzhledem ke stálému významu platformy ZDT pro plnění cílů vnitrostátní a evropské audiovizuální politiky, jako je sociální soudržnost, pluralita sdělovacích prostředků a kulturní rozmanitost. To je zajištěno zvláště modelem volně dostupného vysílání, který podporuje duální systém, v němž veřejnoprávní vysílání existuje společně s komerčními poskytovateli televizního vysílání.

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise ve spolupráci s členskými státy do 1. ledna 2025 provede posouzení a podá Radě a Parlamentu zprávu o vývoji ve využívání kmitočtového pásma 470–694 MHz a zohlední při tom sociální, ekonomické, kulturní a technologické aspekty, které se využívání tohoto pásma podle článků 1 a 4 dotýkají. Ve zprávě se posoudí, zda je nutné využívání pásma 470–694 MHz nebo jeho části v Unii změnit.

Komise ve spolupráci s členskými státy do 31. prosince 2025 provede posouzení a podá Radě a Parlamentu zprávu o vývoji ve využívání kmitočtového pásma 470–960 MHz a zohlední při tom sociální, ekonomické, kulturní a technologické aspekty, které se využívání tohoto pásma podle článku 1 dotýkají. Ve zprávě se posoudí, zda je nutné využívání pásma 470–960 MHz nebo jeho části v Unii změnit. Při zvažování jakékoli možnosti využívání kmitočtového pásma 470–694 MHz po roce 2030 musí být také náležitě zohledněny aspekty, jako jsou požadavky, technologický rozvoj, chování spotřebitelů, význam poskytování volně dostupného televizního vysílání a různé sociální, politické, kulturní a ekonomické cíle obecného zájmu.

Odůvodnění

Posouzení, k němuž by mělo dojít do konce roku 2025, by nemělo pokrýt pouze využívání spektra v kmitočtech pásma do 700 MHz, ale také ve vyšších pásmech, až do 960 MHz. To by umožnilo, aby efektivnost využívání spektra zjistili jak vysílací společnosti, tak mobilní operátoři. Jakékoli jiné využití kmitočtu do 700 MHz by mělo být nejprve pečlivě posouzeno a mělo by zohlednit různé aspekty.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

Referenční údaje

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CULT

4.2.2016

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Stefano Maullu

29.2.2016

Datum přijetí

21.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

7

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

Referenční údaje

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Datum předložení EP

2.2.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

4.2.2016

REGI

4.2.2016

CULT

4.2.2016

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

IMCO

23.2.2016

REGI

17.3.2016

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Patrizia Toia

1.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Datum přijetí

10.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, David Coburn, Rosa D’Amato, Miriam Dalli, Francesc Gambús, Gunnar Hökmark, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Maria Grapini

Datum předložení

14.11.2016